Syncentral Göteborg, brukarråd 13 maj 2024

Närvarande

Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Mona Nilsson, SRF Göteborg 
Eva Carlbrand, SRF Ale 
Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, praktikant FSBU
Tomas Gustavsson, SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn (KSOT)
Joakim Ericson, SRF Kungälv
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Tove Söderberg, synpedagog Syncentral Göteborg
Maria Ekhem, medicinsk sekreterare Syncentral Göteborg

Närvarande

Jenny Bramstång, SRF Göteborg 
Annika Mossberg, SRF Göteborg 
Anette Jernberg, FSBU 
Tomas Gustavsson, SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn (KSOT)
Joakim Ericson, SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn (KSOT)
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Tove Söderberg, synpedagog Syncentral Göteborg
Maria Ekhem, medicinsk sekreterare Syncentral Göteborg

Mötet öppnas 

Sara Andersson hälsar alla välkomna till dagens möte. Presentationsrunda.
Nya representanter från SRF Göteborg.

Information från Syncentral Göteborg 

Utbildning i motiverande samtal

Alla behandlare har gått en utbildning i MI (”Motivational Interviewing”, motiverande samtal). Fick fondmedel till detta från Omställningsfonden. MI är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Fokus ligger på motivation och förändring, hur man arbetar med öppna frågor, bekräftelse och reflektioner samt försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande. Utbildningen anpassades för Syncentralens patientgrupp. Kommit mycket positiv respons från medarbetare, har delat med sig av lyckade samtal där de använder MI-verktyg. Passar väl ihop med ett personcentrerat arbetssätt. 

Ombyggnation Ekelundsgatan

Nu närmar sig slutet av ombyggnaden på Ekelundsgatan. Den förändring som påverkar patienterna mest är ombyggnaden av receptionen. Från och med den 22 maj kommer alla patienter att ankomstregistrera sig på entréplan igen. Den nya receptionen är mindre och lämnar mer yta vid entrén. Finns två luckor där besökare tas emot och det kommer finnas ett talande kölappssystem, båda faktorer vilka ökar sekretessen. Kölappssystemet kommer vara på en vit pelare med en display och en taktil talande knapp som också märks upp med punkt. Lite oklart ännu var pelaren kommer stå men den ska markeras med tydliga kontraster. Information skickas till brukarorganisationerna när det är klart – tacksamt om den kan vidarebefordras till medlemmarna. Information kommer också gå ut i SRF:s podcast Ögoncasten. Administratörer från Syncentralen fortsätter att bemanna väntrummet på plan 5 så mycket som möjligt men ankomstregistrering sker alltså fortsättningsvis på entréplan.

Ledstråk ska märkas upp under morgondagen och Sara tar upp en fundering gällande huvudstråk – fråga kring hur dessa ska sättas upp vid dörr, ber om tips och lämplighet för hur de ska placeras.

Ungdomsråd

Synpedagog Tove och kurator Annelie från Syncentralen höll i ett ungdomsråd den 7 maj. Det skickades ut kallelse till alla patienter mellan 13 och 18 år samt till FSBU och US Väst. Två ungdomar anmälde sig men bara en kom till mötet. Blev ändå ett mycket bra samtal, beskrevs bl.a. en upplevelse av att bli lyssnad på och att vara delaktig. Lyftes önskemål om att erbjudas en skriftlig sammanfattning efter besök.
Samtalade mycket kring hur det framöver kan vara möjligt att engagera fler deltagare till ungdomsrådet. Till hösten planeras ett nytt möte, då digitalt. Har brukarorganisationerna några förslag och idéer?

SRF KSOT: Förslag att ta direktkontakt istället för brev eller e-post, det blir personligare. Eventuellt ringa och prata för att försöka skapa engagemang samt förankra på ett bättre sätt i brukarorganisationerna.

SRF Göteborg: Vad är syftet med ungdomsrådet? Skulle ett alternativ vara att istället delta i lokala brukarrådet?

Syncentral Göteborg: Målet är att få förbättringsförslag och skapa en bild av upplevelsen gällande bemötande, väntrum osv. Det lokala brukarrådet är ett alternativ, men kan vara svårt för ungdomarna att delta under dagtid p.g.a. skola. Eventuellt regionala brukarrådet.

FSDB: Syncentralerna i Borås och Vänersborg som har lyckats få ihop ungdomsråd, hur gör de?

Syncentral Göteborg: De har färre patienter och känner troligtvis ungdomarna på ett annat sätt, har en annan relation som gör det lättare.

FSBU: Eventuellt möjligt att dra ihop en digital ledarträff där Syncentralen kan delta. Skulle det vara intressant?

Syncentral Göteborg: Intressant förslag, hörs av angående det.

Förinformationsfilm

Det har skapats en regional förinformationsfilm med en del upplysningar och tips inför ett första besök på Syncentralen. Information om filmen samt en QR-kod att följa skickas med i följebrev till alla nybesök. Den är cirka 15 minuter lång och finns även att nå via hemsidan, under fliken Inför rehabilitering. Länk: Syncentral Göteborg - Habilitering & Hälsa (vgregion.se). Upplevs att patienter som tagit del av filmen är mer förberedda vid första kartläggningssamtalet om de tagit del av filmen.

Nationella vårdprocessen

Nästan alla regioner i Sverige har tillsammans tagit fram en nationell vårdprocess med syftet att det ska erbjudas mer lika vård i hela landet, arbetsgruppen har utgått från Västra Götalandsregionens vårdprocess. Den lokala vårdprocessen är precis reviderad utifrån den nationella, inga stora förändringar innehållsmässigt, mest skillnad i struktur och formuleringar.

SRF KSOT: Var det stora skillnader nationellt tidigare?

Syncentral Göteborg: Mycket skillnader legat i olika benämningar på samma sak, nu gemensamt omformulerats. Mindre svårigheter med omställningen för VGR än andra regioner, här är det inte så stor skillnad.

Förtydligade remisskriterier 

Tillsammans med RPT (Regionalt processteam) Barn Ögon har remisskriterierna för Syncentralen förtydligats. Kriterierna är de samma men har dels delats upp för vuxna och barn, dels tillsammans med RPT skrivits om och texten förtydligats så att den blir mer lättförståelig, varit svår att förstå. Bra samarbete.

SRF KSOT: Finns det ett regionalt processteam för RP (retinitis pigmentosa)?

Syncentral Göteborg: Sara har undersökt och kan inte hitta något regionalt processteam för RP.

50-årsjubileum 

Den 16 maj är det 50 år sedan invigningen av Syncentral Göteborg. Det kommer inte bli något stort firande och inga gäster inbjuds. Medarbetarna äter lunch tillsammans och går sedan med tillgång till ögonbindlar på en syntolkad visning av en utställning på Göteborgs stadsmuseum, hoppas att detta kan vara lärorikt.

Information från brukarorganisationerna 

SRF Göteborg

Information om SRF:s digitaliseringsprojekt

Rekryteringen av anställda till projektet har gått bra, finns två kandidater, sista detaljerna ska ordnas. En av de anställda personerna har kompetens gravt synskadad och en synsvag, för att möta båda målgrupperna. Digitaliseringsprojektet ska hjälpa i första hand medlemmar att bli digitala, hjälp med både mobil och bärbar dator. Gått ut med förfrågan och det finns ett stort intresse. Idén är att man går så länge man behöver och får individuellt stöd. Projektet utgår från Göteborg men kan spridas geografiskt, finns medlemmar i kranskommunerna. Räknar med att komma i gång snart, planerad start innan sommaren. Skicka gärna personer till detta, inte bara till för medlemmar. Tar tacksamt emot hjälp att sprida informationen. Tipsar även om tjänsten IT-fixarna för äldre medlemmar, finns i varje kommun.

SRF KSOT: Är det upplagt som en kurs eller individuellt anpassat? Kan det göras i hemmet?

SRF Göteborg: Det kommer vara individuellt och som hjälp att hantera t.ex. bank-id och förstå i första hand telefon men även bärbar dator. Inte hembesök i dagsläget, får se med projektets utveckling.

Syncentral Göteborg: Finns det något särskilt startdatum eller kan personer påbörja det när som helst?

SRF: Inget specifikt startdatum, 3-årsprojekt.

SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn 

Försöker få till aktiviteter, har en del småresor och aktiviteter planerat.

FSBU


Aktiviteter och läger planerade.

Syncentral Göteborg: Inkommit önskemål från förälder om en maillista med vilka aktiviteter som är på gång från FSBU, svårt att hinna med att aktivt gå in och leta aktiviteter.

FSBU: All information och inbjudningar finns på hemsidan. Även mailutskick görs.

FSDB

Kongress i maj som hålls vart tredje år. Även en del aktiviteter inplanerade. Fyller 40 år, firas i september.

Inkomna frågor från brukarorganisationerna 

SRF Göteborg:
Hur går det när det gäller Ledarhundsverksamheten och förflyttningen från SRF?

Hur ser det ut just nu, när det t.ex. gäller utbildning? Ansvaret har gått över till Myndigheten för Delaktighet (MFD) och syncentralerna. Hur går det med både statligt och regionalt ansvar? Finns det resurser för att tillgodose behovet?

Syncentral Göteborg: Ännu inte fått några direktiv från MFD. Uppfattningen är att det ska rulla på som vanligt. Ca 7 av 8 anställda från SRF:s Ledarhundsverksamhet har följt med över till myndigheten. MFD kommer delta på nationella synchefsdagen i maj och informera.

SRF Göteborg: Avvaktar svar. Kolla om det stämmer att de ska ta över utbildningsinsatserna.

SRF Göteborg:
Hur ser det ut nu när det gäller fysioterapeut på Syncentralen? Psykolog finns fortfarande inte? Plan framåt?

Syncentral Göteborg: Detta är en regional fråga. Synverksamheten ser till regionens behov och inte enhetens. Utifrån omställningen av vården gör vi anställningsprövningar vid rekrytering. Finns utbildade fysioterapeuter i verksamheten men inte anställda som detta. Önskvärt att fler synpedagoger med grund som fysioterapeuter kommer in i verksamheten. Kunskapen finns inom Synverksamheten och används inom hela regionen.

SRF KSOT: Vad gör en fysioterapeut? Skillnad på fysioterapeut och arbetsterapeut?

Syncentral Göteborg: En fysioterapeut kan jobba mycket med barn kring exempelvis kroppsmedvetenhet, orientering och även vid käppning. Arbetsterapeuter jobbar mer med händer och sittergonomi, vid läsning t.ex. Fysioterapeut kan hjälpa till med hela kroppen.

SRF KSOT: Jobbar man för och driver förändring kring både fysioterapeut och psykolog?

Syncentral Göteborg: Driver inte detta lokalt, är en regional fråga. Men finns även dialog med Hörsel inom förvaltningen om synergier, det vill säga att om behovet uppstår kan psykolog inom Hörsel konsulteras.

SRF Göteborg:
Erbjuds utbildning i punktskrift? Finns det statistik att få när det gäller kunskaperna man får med sig? 

Syncentral Göteborg: Utbildning i punktskrift erbjuds till vuxna och till vårdnadshavare för att kunna stötta sina barn. Skolan ansvarar för att barn lär sig punkt. Punkt introduceras tidigt av Syncentralen till barn. Två synpedagoger i barnteamet sitter med i punktskriftsnämnden för barn och hela barnteamet har fått utbildning på Braille Lego med punkt för att engagera och introducera punkt för små barn. Ingen statistik finns. Kommer vara möjligt att specificera framöver i SKRS (Svenska Kvalitetsregistret för Rehabilitering vid Synnedsättning), eventuellt lättare då att ta ut statistik.

SRF Göteborg: Finns det någon gräns för vuxna, när de är färdigutbildade?

Syncentral Göteborg: Ingen gräns, sätts individuella mål. Är ett samarbete genom att Syncentralen lär ut och sedan egen träning.

SRF Göteborg: Hur ser intresset ut? Fåtal hos SRF på kurser. Efterfrågas intresse vid första besök?

Syncentral Göteborg: Inte jättestort intresse, finns dock resurser. Efterfrågas inte på rutin.

SRF KSOT: Hur är det i skolorna, är det lätt att få utbildning i punkt?

Syncentral Göteborg: Det ska göras och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) ska stötta. Syncentralen introducerar punkt tidigt för barn, märker upp med punkt på förskola osv.

SRF Göteborg: 
Tillgänglighet i lokalerna på Syncentralen, efter ombyggnaden? 

Syncentral Göteborg: Tillgängligheten kommer ses över när lokalerna är klara. Har fått bra synpunkter och hade ett möte med Erik Lönnroth innan han lämnade SRF. Tar gärna stöd av brukarorganisationerna kring man ska tänka. 
  

SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn:
Vad gäller med punktskriftsdisplayer, liten till telefon och större till dator?

Syncentral Göteborg: Det är behovet som styr förskrivningen, inga dubbelförskrivningar för samma behov och samma funktion.

Övriga frågor 

Dialog kring framtida möten 

Syncentral Göteborg: Bra att det skickas in frågor inför mötena men också önskemål om förslag till ämnen vi kan ha en dialog kring, eller om det är någon särskild information som önskas. Det går bra att inkomma med förslag när som helst, dagordningen fylls på allteftersom. Är det något ämne redan nu som vi vill ha dialog kring på nästa brukarråd? 

SRF Göteborg: Bra förslag. SRF har arbetsgrupper, t.ex. rehabgrupp, då man hamnar i samtal, bra att ta med sig.

Syncentral Göteborg: Frågan om Ledarhundsverksamheten till dagordningen nästa gång, när vi vet mer?

SRF KSOT: Dialog kring hur man hittar nya medlemmar, nå ut med information. Samarbete mellan SRF och syncentralerna?

FSDB: Folder för föreningen att dela ut till patienterna vid utskick?

Syncentral Göteborg: Finns inga utskick men plats att sätta upp/lägga ut i väntrummet.

SRF Göteborg: Förslag att ha föreningslivet med som en punkt i Syncentralens gruppverksamhet.

Syncentral Göteborg: Finns det fortsatt behov av förmöte? Upplägg för detta?

SRF Göteborg: Förslagsvis istället digitalt förmöte några veckor innan brukarrådet, eget sammankallande av brukarorganisationerna.

Syncentral Göteborg: Viktigt också att anmälan skickas in i tid till brukarrådet. Denna gång hade det vid sista anmälningsdatum bara inkommit från SRF Göteborg. 

Nästa möte 

28 oktober 2024 kl 14.00-16.30 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg, sal 307.
Förmöte digitalt före mötesdagen, organiseras av brukarorganisationerna.

Mötet avslutas