Habiliteringens brukarråd 16 juni 2024

Närvarande

Carin Wass, Attention
Gunilla Wallengren, DHR
Elaine Johansson, FUB
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR
Marica Hall, RBU

Jenny Linder, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef Habilitering barn och ungdom
Kristina Pehrson, chefssekreterare Habilitering

Inbjudna:
Jens Holgersson Arbetsterapeut Habilitering Göteborg (punkt 2)
Yoe Hultberg Arbetsterapeut Habilitering Göteborg (punkt 2)
Kristina ”Stina” Nyström Strateg hjälpmedel (punkt 3)
Sara Werna Rosengren Verksamhetsutvecklare (punkt 4)

1.   Föregående anteckningar

Inget.

2. Återkoppling digitala team

Jens Holgersson och Yoe Hultberg, Habilitering Göteborg, återkopplar efter avslutad pilot. Utvärdering pågår och redovisas så långt man har kommit.
Se presentation: Digitalt team Habilitering Göteborg (pdf)

Fråga: Hur ser det ut i andra regioner?

Teamet har varit i kontakt med tandvården och neuropsykiatrin men de har inte haft digitala besök i samma utsträckning. Man känner inte till att någon annan habiliteringsenhet har testat detta arbetssätt men verksamhetschef Jenny Linder informerar om att det är på gång på fler ställen i landet.

Fördelar och nackdelar

Fördelar är bland annat flexibiliteten och att patienten kan visa sin hemmiljö utan hembesök. Nackdelar är bland annat saknaden av mänsklig kontakt när det blir känsligt. Man ska titta vidare och definiera vilken sorts besök och med vilka professioner digitala besök är lämpligt.
Upplevelsen hittills är att många nybesök och uppföljande besök kan funka digitalt, medan omfattande utredningar och observationer är lämpligare fysiskt. Teamet kommer att fortsätta testa olika digitala lösningar.

3. Hjälpmedel

Stina Nyström, strateg för hjälpmedel inom Habilitering & Hälsa, deltar.
Elaine Johansson deltog på Hjälpmedelsriksdagen den 14 maj där flera, bland annat ordförande för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister samt habiliteringsläkare i landet, berörde frågan om behovet av nationell styrning av hjälpmedel. Hur ser habiliteringen på detta?
Elaine berättar om historiken och det tidigare samarbetet mellan habilitering och Hjälpmedelsinstitutet, dit patienten kunde vända sig för att få information och hjälp. Idag måste individen ta reda på mycket själv, informationen är inte stor om vilka möjligheter man har och det är väldigt orättvist vilka hjälpmedel man erbjuds i olika delar av landet. Behövs nationell styrning av hjälpmedel för att minska orättvisorna i landet? Sköts informationen till brukarna på ett korrekt sätt?
Stina Nyström informerar om att varje region och kommun gör egna upphandlingar. Nu har man andra vägar, till exempel hjälpmedelscentraler och chefsnätverk. Det är inte samma sak som på Hjälpmedelsinstitutets tid men dialog och diskussion förs hela tiden och man försöker hitta en helhet. Man har bra flöden för att bemöta frågor men unga patienter och föräldrar har lättare att söka information på nätet. Stina anser att det inom Västra Götalandsregionen fungerar ganska bra jämfört med andra regioner som har färre hjälpmedel eller få tillbehör.

Brukarrådsrepresentanterna påtalar att de som förskriver hjälpmedel behöver mer kompetens för att kunna guida bland alla hjälpmedel. Hur ska varje patient få bästa möjliga hjälpmedel för sitt behov?
Stina informerar om att policyn är att behandlaren vänder sig till Hjälpmedelscentralen och om det finns hjälpmedel att välja på ska man informera patienten om det. Förskrivarna måste följa handboken men kan i enskilda fall också ansöka om särskilda hjälpmedel eller anpassningar.
Vad skulle det innebära om vi får samma riktlinjer i landet men har olika sortiment?
En nationell styrning kan innebära att upphandlingar tar död på bredden med de små företagen. Stina kommer tillsammans med verksamhetscheferna att titta vidare på uppkomna frågor.

4. Omorganisation barn och ungdom Göteborg

Verksamhetsutvecklare Sara Werna Rosengren informerar, se presentation Organisering Göteborg (pdf)
Den 16 maj fattade Habilitering & Hälsas styrelse ett inriktningsbeslut på att fortsätta arbetet med presenterat förslag och det ligger nu som en fråga för operativa nämnden som sedan ger en rekommendation till beslut till vår styrelse som sedan fastställer beslutet. När det blir i tid, vet vi inte än. Efter beslutet ska risk- och konsekvensanalys göras. Förberedande arbete pågår med att leta lokaler, dialog med HR med mera.

Reflektioner och frågor:

  • Bra om det bidrar till att de långa köerna minskar.
  • Varför ojämn fördelning på anställda?
    Utgångsläge är som nuläget, att patienter med rörelsenedsättning och intellektuellfunktionsnedsättning (IF) har behov av fler besök än patienter med autism.
  • Vad menas med 0-18 år på Autismcentrum?
    0-18 år gäller patienter med autism och IF. Patienter över 6 år utan IF är fortfarande hänvisade till BUP (så länge ingen ny RMR finns).

5. Omställningen

Inget ytterligare förutom det som tillhör punkt 2 och 4.

6. Frågor från Brukarrådet

Patientens väg genom Habiliteringen

Hur ser ”patientens/brukarens väg” ut? Startar man upp ett team och har patienten en kontaktperson att kontakta vid frågor?
Kerstin Nilsson specificerar frågan; långa köer och flera köer, hur ser
patientens väg ut, tidsaspekter?
Verksamhetschef Jenny Linder informerar om att första besöket får man inom 3 månader, däremot kan det var längre väntetid på behandlingsinsatsen. Det är väldigt olika beroende på vilken sorts frågeställningar. Jenny tar med frågorna utifrån de tre diagnosgrupperna intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism samt även vuxenflödet och återkommer till detta vid ett av höstens möten.

Nationell styrning av rehabilitering och habilitering?


Elaine Johansson berättar att ett par personer i Hjälpmedelsriksdagen tog upp behovet av nationell styrning av rehabilitering och habilitering. Inom vilka områden tror habiliteringen det kan innebära en positiv utveckling med nationell styrning?
Verksamhetschef Annika Waser informerar om att Sveriges habiliteringschefsförening har svårt att se det möjligt eftersom man är olika organiserad, har olika uppdrag och därmed inte samma förutsättningar. Problematiken kommer till exempel fram när man ser över övergången
mellan barnsjukvård och vuxensjukvård.
Nationella riktlinjer kan bara vara vägledande. Socialstyrelsens riktlinjer styr vad men inte vem. Viktigast att se vad man ska ge, var beror av hur man är organiserad.
Elaine önskar återkoppling vid senare tillfälle.

Samverkan inom VGR och övriga samhället för habiliteringens målgrupper

Habiliteringen och dess brukare måste förhålla sig till omgivningens omständigheter. Carin Wass utvecklar frågan; Vad har habiliteringen på gång? Hur tänker man kring samarbeten till exempel med stöd från Försäkringskassan, arbetsmarknadsåtgärder med mera? Är man inbjuden, blir man tillfrågad, finns något projekt? Till exempel när det gäller aktivitetsersättning/sjukersättning, hitta en plats i arbetet – stor fråga där det behövs samarbete.
Verksamhetscheferna anser frågan svår att besvara då man möter både regionala, kommunala och andra instanser och till exempel ska samverka med alla 49 kommuner. Det finns samarbete på nationell nivå när det gäller försäkringsmedicin, hur man kan förenkla intyg med mera.
Carin informerar om att gruppen FINSAM med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera har tagit initiativ till samarbete och ska träffa Attention 19 juni. Carin återkopplar efter detta.

Tillhörighet för barn med autism äldre än 6 år utan IF

Verksamhetschef Jenny Linder informerar om att arbete med ny regional medicinsk riktlinje, RMR pågår.

7. Övriga frågor

Höstens möten planeras enligt nedan

Kommande möten

Måndag den 16 september klockan 16:30-18:30 på Ekelundsgatan i Göteborg, tema FN-konventionen
Måndag den 4 november klockan 17:00-19:00 digitalt
Måndag den 9 december klockan 16:30-18:30 på Ekelundsgatan i Göteborg

Skicka gärna in frågor via kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare