Habiliteringens brukarråd 29 april 2024

Närvarande

Carin Wass, Attention
Irma Lindström Kjellberg, Autism i Sverige
Gunilla Wallengren, DHR
Elaine Johansson, FUB
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR
Marica Hall, RBU

Jenny Linder, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef Habilitering barn och ungdom
Kristina Pehrson, chefssekreterare Habilitering

1.   Föregående anteckningar

Inget.

2.  Omställning

Verksamhetschef Annika Waser informerar. Omställningen handlar om att ge rätt insatser till rätt person där god vård till ges till alla men mängd och innehåll styrs av individens behov

3. Brukarrådets frågor till styrelsen

Brukarrådet har fått brevsvar från styrelsen efter dialogmötet i mars. De frågor som brukarrådets representanter hade aktualiserats diskuteras vidare, bland annat:

  • Kristina ”Stina” Nyström, strateg, bjuds in till kommande brukarråd för vidare resonemang när det gäller hjälpmedelsfrågor.
  • Verksamhetschef Jenny Linder informerar om barn med autism och det samarbete som påbörjats för att se över ansvarsfördelningen. Småbarnsteam finns i vissa kommuner, ”tidig upptäckt, tidig insats”.
  • Övergången från barn till vuxen är svår, man kan som vuxen bli hänvisad till flera verksamheter och ibland saknas mottagare. Verksamhetschef Annika Waser informerar om att dialog om detta pågår. Habilitering vuxen har inte alltid samma uppdrag som Habilitering barn och ungdom. Den övergång som sker från Habilitering barn och ungdom till vuxen försöker man göra så smidig som möjligt. Dialog med andra mottagande parter i regionen pågår.
  • När det gäller direkt och indirekt patienttid är det förvaltningsdirektör Neri Samuelsson som svarar på politikernas frågor. Verksamhetscheferna tar dock till sig att tänka på att förklara patienttiden mer i årsberättelsen då det annars kan verka som att vi ägnar allt för liten tid till patientarbete.
  • Även personalsituationen när det gäller att rekrytera och behålla personal samt lönekonkurrensen diskuteras. Verksamhetscheferna ser positivt på om brukarrådsrepresentanterna kan hjälpa till attpåverka från sitt håll.

4. Övriga frågor

Innehåll i brukarrådsmöten

Fysiska möten ger bättre diskussioner, brukarrådsrepresentanterna ser gärna två fysiska möten under hösten.
Förslag på tema inför hösten:

  • Hur påverkar FN-konventionen habiliteringen? Elaine Johansson tar fram underlag och frågor.
  • Personcentrering – viktigt att få vara aktiv och påverka det man kan.
  • Effektivare nyttjande av resurser – brukarrådsrepresentanterna beskriver det slöseri med resurser som ofta upplevs när det handlar om förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Verksamhetscheferna tar vidare denna fråga till verksamheterna.

För övrigt dialog om historiken och vårdens struktur, nutida kultur, samhället, politikernas kunskap om till exempel LSS samt politiskt korrekta förhållningssätt. Även om vikten av kommunikation för att förstå vad patienten behöver.

Autismcentrum och omorganisation Habilitering Göteborg barn och ungdom

Verksamhetschef Jenny Linder informerar om att det blir ett autismcentrum. Ytterligare information ges vid nästa brukarråd då styrelsen förmodas tagit beslut om omorganisationen. Barnuppdraget i regionen håller ihop småbarnsteamen och det är en samverkan med kommunen

6. Kommande möten

Måndag 10 juni klockan 17:00-19:00 digitalt via Teams
Till hösten planeras 1-2 möten fysiskt och resten digitalt.

Skicka gärna in frågor via kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare