Habiliteringens brukarråd den 27 september 2022

Närvarande:

Carin Wass Attention Göteborg
Irma Lindström Kjellberg Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Sarah Apelgren Autism- och Aspergerförbundet Skaraborg
Gunilla Wallengren DHR Region Västra Götaland
Ingrid Olsson FUB Göteborg
Miriam Foss FUB Mölndal
Roger Lindblom FUB och Funktionsrätt Mölndal
Kerstin Nilsson Funktionsrätt Västra Götalandsregionen
Björn Lindqvist RBU Göteborg med omnejd
Mona Andersson RBU Skaraborg
Kristina Kindberg Unga Rörelsehindrade

Neri Samuelsson Verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser Verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg Enhetschef Habilitering Borås barn och ungdom
Kristina Nyström Hjälpmedelsstrateg Habilitering & Hälsa

1.    Föregående anteckningar

Anteckningar från 2022-02-22 gås igenom.

2.    Hjälpmedel

Information

Hjälpmedelsstrateg Stina Nyström informerar om det nya medicinska direktivet som påverkar nya upphandlingar av hjälpmedel via Hjälpmedelscentralen inom samarbetsavtalet. Det har blivit några nya upphandlingar sen sist och sortimentet kan påverkas när företag inte klassar enligt det nya medicinska direktivet. Dialog om klassning av hjälpmedel förs med företagen via Hjälpmedelscentralen. Förändringar i upphandlingar sker fortlöpande och det har varit problem vid registreringar som gör att processerna kan ta tid. En del blir konsumentprodukter och får införskaffas av den enskilda personen.

Kriget i Ukraina påverkar material och leveranser. Hjälpmedelscentralen jobbar med att rekonditionera det som kommer in. Vid rekonditionering kan vissa hjälpmedel få skönhetsfel men man gör inte avkall på säkerheten. Man jobbar också för ersättningshjälpmedel.

Som vårdgivare och i samarbetsavtalet försöker alla regionens 49 kommuner, regionens verksamheter och Hjälpmedelscentralen att hitta lösningar, men det är inte allt som går att påverka.

Hjälpmedelsriksdagen strävar efter lika tillgång till hjälpmedel i landet.

Mässor har kommit i gång igen, håll utkik när det dyker upp i närområdet.

Frågor

Tillbehör till hjälpmedel, t ex korgar till rollatorer, kan ta flera månader, varför?
Svar: Detta har varit påverkat sedan innan pandemin och detta är påtalat från Hjälpmedelscentralen.

Hur har det gått med frågan om värmestrumpor som tagits upp i tidigare Brukarråd?
Svar: Stina har inga nya besked, det diskuteras upphandling, kompetens och säkerhet men fortfarande inget klart.

Fråga om näravårdreformen – blir det generösare eller större åtstramning, blir det förhållningsändring mot brukare?
Svar: Ja, det blir förändringar men inte som det gjorts t ex i Stockholm utan i både den nära vården och vad man ska sköta själv. Än så länge ingen akut åtstramning av hjälpmedel, men däremot ses över vad man ska få av hälso- och sjukvård och vad som blir konsumentprodukter. Allt ses över när det gäller säkerhet.

Kan man köpa hjälpmedel direkt från Hjälpmedelscentralen om man inte får det utskrivet? Vad gäller service i så fall?
Svar: Nej, i nuläget får inte Hjälpmedelscentralen sälja till patient. Patienten får fråga behandlarna vad hjälpmedlet heter och var det går att köpa och därefter köpa själv. Man måste också själv kolla vad respektive företag har för service.

Vem bestämmer hur ofta man får ett hjälpmedel förskrivet?
Svar: Det är förskrivaren som gör bedömningen av hur mycket och intervall samt att det kan finnas riktlinjer i Handboken som förskrivaren ska förhålla sig till. Om behov förändras får man vända sig till förskrivaren.

Stina kommer att medverka på Brukarrådet minst en gång/år. Skicka gärna frågor.

Rullstolsskola

Information om samarbete via Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan parasport och VGR, se länk: Rullstolsskola HT2022.pdf

3.    Kunskapsstyrningen nationellt och regionalt - lägesrapport

Verksamhetschef Annika Waser som är ledamot i NPO (Nationellt ProgramOmråde) och ordförande i RPO (Regionalt ProgramOmråde) informerar om läget kring den nationella kunskapsstyrningen. Se presentation: Kunskapsstyrning (vgregion.se)
Länk till SKR: System för kunskapsstyrning | SKR

På vårdgivarwebben, Styrande dokument inom hälso- och sjukvård: Plan, Riktlinje, RMR, Rutin - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)  kan man hitta de regionalt styrande dokument som finns t ex:
Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning (vgregion.se)
Överföring av medicinsk vård från barn- och ungdomshabilitering till vuxenvården (vgregion.se)

Frågor och kommentarer

Vill SoS göra nationella riktlinjer så att det ska vara lika överallt?
Svar: Ja, man vill skapa likvärdighet över landet. Det är regeringen som har gett Socialstyrelsen i uppdrag.

Levnadsbeteende utifrån hälsoperspektiv – kommer man titta närmare på kost och övervikt som är ett stort bekymmer bland våra grupper?
Svar: Det är programområde Levnadsvanor som har denna inriktning. Vi vet inte om de arbetar fram något nytt just nu. Allmänna riktlinjer finns.

Barn och ungdomar med autism utan IF (intellektuell funktionsnedsättning) har olika tillgång till habiliteringen inom landet efter 6 års ålder, varför skiljer sig uppdragen?  
Svar: Verksamhetschef Neri Samuelsson svarar att det ser väldigt olika ut vilket uppdrag habiliteringen har i landet, därav regeringens uppdrag.
Nuvarande RMR som gällt är förlängd en bit in i 2023. Det händer mycket inom hela hälso- och sjukvården för barn, många översyner är på gång av de olika vårdområdena. Neri återkommer med mer information i början av nästa år.

4.    FVM – Framtidens VårdinformationsMiljö - lägesrapport

Verksamhetschef Neri Samuelsson informerar:
För några år sen var det mycket information om FVM och tanken var att allt skulle vara implementerat vid det här laget men tidplanen har blivit kraftigt förskjuten av olika anledningar.

FVM handlar om att öka tillgängligheten för patienten, att få ett bättre grepp om sin vård och lättillgänglig information. Dessutom införa samma dokumentationssystem.

Se presentation: FVM tidplan - Brukarråd 220927

Habilitering & Hälsa kommer med i Millenniums 2:a version. Habiliteringen får då ett regionalt införande. Arbete pågår för att förbereda detta och fram tills dess kommer det att ske en del utveckling i bl a patientportalen. Millennium kommer att frigöra en del administrationstid till fördel för vården för behandlarna.

5.    Övriga frågor

Ledsagarintyg för Liseberg

Kvarstående fråga från vårens Brukarråd: Varför utfärdar inte habiliteringen ledsagarintyg till Liseberg?
Svar: Verksamhetschef Neri Samuelsson informerar om att detta är en kommunal insats och därför utfärdar inte habiliteringen dessa intyg. Det är kommunens ansvar att fatta beslut om behov, t ex socialtjänstemän eller skolpersonal. Habiliteringen kan däremot bistå med diagnoslista. Habiliteringen utfärdar en mängd andra intyg och har långa köer till dessa. Hade man skrivit andra intyg för bl a köföreträde skulle det få en undanträngningseffekt. Intygen är dessutom avgiftsbelagda enligt avgiftshandboken. Vissa intyg måste utfärdas av sjukvården och andra av kommunen, detta för att resurserna ska tas från rätt ställe.

Habiliteringen kommer inför nästa sommar informera på ett bättre sätt om grundorsaken och vart man ska vända sig.

Sjukreseintyg

Det krävs fortfarande sjukreseintyg för enskild resa trots att beslutet tagits bort. Kommer det att rättas till?
Svar: Detta är inget som habiliteringen kan svara på, men Gunilla Wallengren har fått veta att man fr o m 1/9 ska man kunna använda sitt färdtjänsttillstånd men måste skicka in en kopia till sjukresekontoret.
Se länk: Patienter kan använda färdstjänstbevis för sjukresor med sjukresetaxi från 1 september - Regionservice Servicewebb (vgregion.se)

Våld i nära relationer

Hur gör habiliteringens personal om man misstänker att barn eller annan blivit utsatt för våld?
Svar: Verksamhetscheferna svarar att man haft en stor utbildningsinsats via VKV (Västra Götalands Kunskapscenter för Våld i nära relationer) och har en rutin för att fråga om våld samt en rutin för vad man gör om det framkommer något.

6.    Nästa möte

Tisdag den 29 november kl 17:00 via Teams, inbjudan kommer.
Skicka gärna in frågor under tiden.

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare