Habiliteringens brukarråd den 28 februari 2023

Närvarande

Carin Wass, Attention Göteborg
Irma Lindström Kjellberg, Autism Göteborg
Sarah Apelgren, Autism Skaraborg
Miriam Vos, FUB Mölndal
May-Louise Överås, FUB Västra Götaland
Roger Lindblom, FUB och Funktionsrätt Mölndal
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VG
Gunilla Wallengren, DHR Västra Götaland
Ingrid Olsson, FUB

Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Anna Rensfeldt Flink, logoped Habilitering barn och ungdom

1. EBH anhörigstöd – Anna Rensfeldt Flink

Anna berättar om evidensbaserat arbete samt det EBH-arbete som pågår, se länk:
En kunskapssammanställning om utbildningsinsatser till föräldrar till patienter med funktionsnedsättning Ett projekt som syftar till Evidensbaserad Habilitering (pdf)

Annas förhoppning är en del resultat till hösten.

Brukarrådets representanter svarar på Annas fråga vad de tycker är de viktigaste värdena och vinsterna för föräldrar?

  • Få förståelse för sitt barns funktionsnedsättning och vad det kan innebära i olika situationer samt strategier för olika situationer.
  • Kunskap om vad som kommer kunna hända senare i livet.
  • Få kontakt med föräldrar i liknande situationer.
  • Bli stärkt i sitt föräldraskap i förhållande till barnets funktionsnedsättning, så att man kan stå upp och tala för sitt barn och uttrycka dess problem.
  • Strategier för att hantera olika steg i livet
  • Livskvaliteten största vinsten - när du orkar hålla ihop OCH leva samtidigt så mår både du själv och ditt barn mycket bättre

En synpunkt framkommer om att brukarperspektivet skulle tagits med redan från början.

Anna Rensfeldt Flink och Annika Waser svarar att detta arbete följt föreningens process, men man tar med synpunkten.

2. Föregående anteckningar

Inget.

3. Lokalförändringar Göteborg och Skaraborg

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att man kommer att bygga om på Ekelundsgatan i Göteborg, beslut om nytt hyreskontrakt ska fattas den 2 mars och om avtal tecknas kommer en del ombyggnationer att påbörjas under hösten 2023, vilket kan komma att påverka patientmöten och tillgänglighet.

Samma dag, den 2 mars, ska även fattas beslut om lokalerna i Skövde. Om avtal skrivs kommer habiliteringen flytta från nuvarande Skaraborgsgatan till sjukhuset. Man kommer i så fall ha delade lokaler med övriga förvaltningar och mottagningar, en stor vinst blir då närhet till och samverkan med andra vårdgivare.

Närmare information vid nästa Brukarråd.

4. Årsredovisning 2022

Verksamhetschef Annika Waser informerar, se presentation: Årsredovisning 2022 presentation Brukarråd (pdf)

Journalgranskningsmallen kvalitetssäkrar dokumentation och följsamhet till vårdprocesser.

När det gäller suicidriskplan har man skapat nätverk och ombud på mottagningarna. Önskemål framförs om mer information om denna plan på majmötet.

De arbetsmiljöteam som har skapats består av chef, skyddsombud och den nya rollen hälsoombud, finns nu på alla mottagningar.

Under hösten arrangerades verksamhetsdagar där temat för både barn och ungdom var omställningen av vården.

Den nya processmodellen är ett förtydligande av det arbetssätt som redan finns.

När det gäller rekrytering har man nu anställt läkare men psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter är fortsatt svårrekryterade.

Karriärutvecklingsmodellen är ett arbete som pågår i hela regionen; det ska gå att utvecklas inom varje yrke.

5. Hälsocoach online

Verksamhets Annika Waser tipsar om en film: 

Hälsocoach online

Hälsocoach online finns för alla medborgare i regionen. Förmedla gärna vidare till medlemmar.

6. Prioriteringar

Verksamhetschef Annika Waser informerar om vårt kommande
verksamhetsutvecklingsarbete med prioriteringar – hur ska vi prioritera mellan patienter och metoder. Detta är ett stort arbete som kommer att pågå under längre tid.

7. Ny förvaltningschef, verksamhetschef och styrelse

Annika Waser informerar om att Neri Samuelsson tillträder som förvaltningschef den 1 mars. Ny verksamhetschef för barn och ungdom Jenny Linder kommer från Södra Älvsborgs Länssjukhus och tillträder den 1 maj.

Annika informerar också om att den nya styrelsen har påbörjat sitt arbete. På vår hemsida går att se vilka som ingår i styrelsen. 

Brukarrådet har önskemål om möte med politikern. Annika framför detta till nya styrelsen.

8. Datum för höstens brukarråd

Planerar för tisdag den 26 september och tisdag den 21 november, som tidigare kl 17:00 och digitalt via Teams.

9. Övriga frågor

Socialstyrelsens slutrapport

Verksamhetschef Annika Waser informerar om Socialstyrelsens slutrapport:

Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel (pdf)

Övergång från barn till vuxen

Kerstin Nilsson tar upp en återkommande fråga som gäller övergången från barn; önskemål om en och samma habilitering, att det bara ”rullar på” när man fyllt 18.

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att en regional medicinsk riktlinje har skapats i regionen för att göra övergången så bra som möjligt. Det finns också en nationell arbetsgrupp med representation från VGR som ska se över hur man skulle kunna förbättra. Som vuxen kan man behöva olika delar inom sjukvården och då är arbetet för att få samverkan att fungera mellan olika verksamheter viktigt. Omorganisering kan inte
habiliteringen påverka.

Frågan omnämns även i Socialstyrelsens rapport, se ovan.

När det gäller samverkan mellan olika vårdgivare finns nu möjligheter med s k ”digifysiska” möten, dvs möte mellan två vårdgivare där patienten är hos den ena och den andra vårdgivaren medverkar digitalt.

Irma påtalar att det ofta saknas kompetens i primärvården för våra funktionshindrade unga och vuxna.

Annika berättar att Habilitering vuxen har ett särskilt uttalat uppdrag att vara kunskapscentrum för våra vårdgrannar i regionen. Det finns information på hemsidan om t ex utbildningar i bemötande. Man har också konsultationsvägar där andra vårdgivare kan kontakta habiliteringen för frågor inom funktionshinderområdet. Konsultationer kan förstås
alltid även ges ifrån barn- och ungdomshabiliteringen. En utbildning har startats för läkare där Närhälsans läkare har bjudits in i ett första skede. Utbildningen har skapats av habiliteringsläkare Matilda Utter och involverar även andra professioner och där även Omsorgspsykiatrin varit delaktiga.

Alla måste kunna ta hand om alla personer även om man har en funktionsnedsättning.

Annika informerar också om att det är VGR, och därmed Habiliteringen tillsammans med Göteborgs universitet, som fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utbilda ST-läkare i rehabilitering inom Habiliteringsområdet. En s.k. SK-kurs. Den omgång som varit hittills
har varit mycket uppskattad.

För övrigt uppmuntrar Annika brukarorganisationerna att själva ta kontakt med politikerna kring övergripande organisatoriska frågor.

Barn över 6 år med autism

Sarah Apelgren frågar om det är något på gång ang riktlinjer för barn med autism över 6 år? Det finns en frustration över att det inte har blivit någon förändring.

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att regionen fortfarande jobbar stort med barnuppdraget. Det blir en förändring som kommer gälla hela området barns hälso- och sjukvård, men det går inte att svara på när eller hur.

Habiliteringens process

Irma Lindström Kjellberg frågar om habiliteringens process efter första mötet; vad gäller när man har fått kontakt med habiliteringen, vem ska man vända sig till etc.

Annika Waser berättar att verksamhetsutvecklare Sara Werna Rosengren medverkar vid nästa brukarråd, hon kommer då att berätta om processmodellen.

10. Nästa möte

Måndag den 29/5 kl 17:00 via Teams.
Skicka gärna in frågor till kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare