Habiliteringens Brukarråd den 5 februari 2024

Närvarande

Carin Wass, Attention
Irma Lindström Kjellberg, Autism i Sverige
Gunilla Wallengren, DHR
Elaine Johansson, FUB
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR

Jenny Linder, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef Habilitering barn och ungdom
Kristina Pehrson, chefssekreterare Habilitering

Inbjudna

Jens Holgersson och Miina-Maria Finström (punkt 2)
Susanna Löfqvist Hjelm

1. Föregående anteckningar

Inget.

2. Digitalt team

Jens Holgersson, förbättringsledare/arbetsterapeut och Miina-Maria Finström, enhetschef Habilitering Göteborg, informerar.
Se presentation Pilot digitalt team. PP till Brukarråd 240205.pptx

Halvtidsutvärdering som har gjorts av behandlarna visar en del positiva effekter. Statistik kommer att visa bl a om antalet uteblivna minskat och patientbesöken ökat vilket nu är känslan.

Även om man efter piloten inte kommer att fortsätta med helt digitalt team har man tagit till sig ett digitalt arbetssätt.

Frågor från brukarrådsrepresentanter

Var är patienterna i projektet?

Miina-Maria berättar att patienterna inte varit med i utformningen av piloten men man kommer ta hjälp av föreningen Autism att formulera frågor till patientenkät.

För vems skull testas digitalt team?

Den initiala anledningen var att se över nya arbetssätt för att klara av omställningen av vården och för att nå de digitala målen – digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Det kan också gagna de patienter som inte klarar att ta sig till mottagningen. Ytterligare en anledning är att man sen tidigare sett att det blir färre uteblivna vid digitala besök.

Vilken sorts besök görs digitalt och fördelar respektive nackdelar?

Nybesök, utredning, behandling och uppföljning testas och man har upplevt fördelar i olika grad. Fysioterapeut med lång erfarenhet har också hittat insatser som kan göras digitalt för att därefter följas upp på mottagningen. Behandlarna har varit tvungna att tänka utanför boxen för att hitta nya arbetssätt. Från patienthåll har motstånd framför allt gällt tekniken, från en del patienter även motstånd av rädsla för förändring. Behandlarna upplever att patienter som har svårt att lämna hemmet fångas bättre vid digitala besök och är de stora vinnarna.

Har patienterna med stödperson?

Ingen direkt skillnad mot tidigare, ofta sitter boendestödjare, vän eller anhörig intill och det brukar fungera bra.

Reaktioner från medarbetare?

Miina-Maria berättar att det initialt var ganska mycket motstånd och rädsla för att tappa kvalitet samt farhågor kring vilka typer av besök som går att utföra digitalt. Den största utmaningen även hos behandlarna har varit tekniken som kan skapa stress. Tekniska frågor har tagits vidare.

Vad gäller tekniken är man helt beroende av regionens beslut.

Habiliteringen kommer att ta kontakt med föreningen Autism för att få hjälp med enkätfrågor till patienter. Slututvärdering kommer att redovisas på Brukarråd.

3. Årsrapport

Verksamhetsutvecklare Susanna Löfqvist Hjelm informerar.
Se presentation Årsrapport 2023 brukarrådet.pptx

Frågor från brukarrådsrepresentanter

Hur har taligenkänning upplevts?

De flesta tycker att Taligenkänning är lätt att använda. Systemet brukar lära sig olika dialekter/brytning men det kan ta ett tag innan det “lär känna den som pratar”. Inget kommer in i journalen förrän den som talat in godkänner det skrivna.

Vad gör man åt låga siffror för Start insats?

Verksamhetscheferna svarar att det har varit administrativa svårigheter som gjort att inte siffrorna visats korrekt, man jobbar på rutinen för att registrera. Arbete pågår också med detta genom standardiserade vårdförlopp och SoB samt att effektivisera patienttiden genom att ta bort andra uppgifter från behandlarna.

Vid frågor kontakta gärna susanna.lofqvist.hjelm@vgregion.se

4. Omställningspaketet

Verksamhetsutvecklare Susanna Löfqvist Hjelm informerar.
Se presentation Omställningspaket 1 till brukarråd feb 2024.pptx

Frågor från brukarrådsrepresentanter

Önskar att man kunde fokusera på kärnverksamheten, 30 % direkt patienttid låter väldigt lite jämfört med annan vård.

Verksamhetscheferna förtydligar att den indirekta patienttiden tillkommer, t ex både förberedelser och efterarbete som kan ta mycket tid vid t ex utredningar.

Verksamhetscheferna berättar också om att arbete är initierat med s.k. ”antipiloter” dvs arbetsuppgifter som kan tas bort för att öka patienttiden. Samtidigt sätter omställningen allt på sin spets så att det nu måste hända saker i en ökad takt.

5. Frågeblankett inför nybesök samt introduktionsfilmer

Verksamhetsutvecklare Susanna Löfqvist Hjelm informerar.
Se presentation Digitalt frågeformulär, brukarråd.pptx

Informationsfilm samt digitalt frågeformulär tas fram. Anledningen är att patienten ska få möjlighet att förbereda sig och för att habiliteringen ska kunna erbjudna relevanta insatser tidigare.

Man börjar för barn- och ungdom via 1177.se. För vuxen krävs lite mer och där kommer man att använda 1177 formulärtjänster som är en annan del av 1177.  

Uppstart för frågeformulär för barn och ungdom 26/2. Utvärdering preliminärt i september.
För vuxen troligtvis uppstart inom ett par månader. Informationsfilmerna är ännu inte riktigt klara.

Habiliteringen är tacksam för draghjälp från brukarorganisationerna att uppmuntra patienter att aktivera sin 1177 – ju fler som aktiverar tjänsterna desto lättare flöden.

För ungdomar13-18 år kan formulär skickas i brevform eller med ungdomens medgivande till vårdnadshavares 1177. Blankett finns för detta men kan upplevas krångligt. Susanna kollar om man kan länka denna blankett till vår hemsida.

6. Helgstängning på Knoppaliden

Verksamhetschef Jenny Linder informerar om att utredningsenheten Knoppaliden som haft helgöppet var fjärde helg helt stänger helgverksamheten i mars.

Anledningen är låg beläggningsgrad, det har varit svårt att få familjer att vilja komma på helgerna. Man har tidigare minskat antal vårdplatser på helger men inte fyllt dem ändå.

Man kommer fortfarande kunna ta emot lika många familjer men nu endast under veckorna.

7.   Övriga frågor

Vårdgaranti

Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR: Lång väntan efter första insatsen, är detta en bra modell? Kan brukarorganisationen påverka

Verksamhetscheferna informerar om att samma system gäller hela vården. För habiliteringens del handlar det om att ge rätt insatser så att köerna kortas. Detta oavsett om en vårdgaranti finns eller ej. Analysmöten med enhetschefer hålls regelbundet där man bl a jobbar aktivt med väntelistor och att prioritera.

Dialogmötet med styrelsen den 7/3 Hur kan brukarrådet förbereda sig?

Mötet med styrelsen har tillkommit på önskemål av brukarrådet. Brukarrådsrepresentanterna planerar att förbereda sig tillsammans.

8. Kommande möten

Måndag 18/3 kl 17:00-19:00 digitalt via Teams
Måndag 29/4 kl 16:30-19:00 preliminärt IRL på Ekelundsgatan, Göteborg
Måndag 10/6 kl 17:00-19:00 digitalt via Teams

Skicka gärna in frågor via kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare