Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 september 2022

Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att alla barn och unga ska fullfölja sina studier? Den 26 september samlas vi i Göteborg för att ta del av den senaste forskningen och praktiska exempel.

Datum: 26 september 2022
Tid: 9:00-16:00
Plats:
Elite Park Avenue i Göteborg
Livesändning: Delar av konferensen livesänds. Följ länken för att komma till livesändningen. 

Program för dagen

9:00-10:30 Bankettsalen (det här passet livesänds)

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson inleder
Moderatorer: Karin Gertzen, Västra Götalandsregionen och Susanne Sandgren, Skaraborgs kommunalförbund.

Om västsvensk kraftsamling Fullföljda studier
Maria Jakobsson, samordnare Fullföljda studier, Västra Götalandsregionen

De första tusen dagarnas betydelse
Gunilla Lönnberg, forskare i folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet i forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting)

Rörelseglädje med Centrum för fysisk aktivitet
Västra Götalandsregionen

Från dysfunktion till funktion - att förstå det som sker i klassrummet sett ur både ett biologiskt och ett psykologiskt perspektiv
Göran Söderlund, professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet och lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet, Inst för pedagogik och specialpedagogik

Barns berättelser tonsatta av Solrosen
Anna Ekberg, familjestödjare och Magnus Marcinkowski Pettersson, musikhandledare Göteborgs Räddningsmission

10:30-11:00 Fika och mingel bland utställare

11:00-12:00 Valbart seminarium – (6 stycken att välja mellan)​​

12:00-13:00 Lunch och mingel bland utställare

13:00-14:00 Valbart seminarium – (6 stycken att välja mellan)​

14:00-14:30 Fika och mingel bland utställare

14:30-16:00 Bankettsalen (det här passet livesänds)

Cirkus för psykisk hälsa
Föreställning och samtal med Cirkus Unik
Elin Lütke och Jailton Carneiro grundare av Cirkus Unik 

Lyssna på eleverna
Josefine Fälth, ordförande för Sveriges Elevkårer

Reflektioner från några av våra deltagare

Fortsatt arbete - vad händer framåt?
Viveca Reimers, avdelningschef social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Gitte Caous, förbundsdirektör, Göteborgsregionens kommunalförbund och Magnus Haggren, förbundsdirektör, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

16.00 Avslut

Cirkus Unik och medgrundare Elin Lütke
Fotografer: Henrik Brunnsgård och Joar Lindberg

Anmälan

Konferensen är fullbokad men det finns möjlighet att följa delar av den via livesändning. 

Tiderna för livesändningen är klockan 9:00-10:30 och 14:30-16:00. Länken för livesändning kommer att publiceras på den här webbsidan. 

Inbjudan vänder sig till: Samverkansaktörer inom Västra Götaland med uppdrag och ansvar kopplat till barn och ungas hälsa, utbildning och framtid; kommuner, kommunalförbund, myndigheter, det civila samhället, Västra Götalandsregionen, akademi, näringsliv med flera.

Konferensen är kostnadsfri. 

Programmet i PDF-format

Seminarieöversikt i PDF-format

Seminarie 1 - inriktning psykisk hälsa

Tanke & Hälsa – en preventiv insats mot ett första insjuknande i depression hos ungdomar

Tid: 11:00-12:00

Seminariet handlar om vikten av att arbeta förebyggande för att hindra att lättare psykisk ohälsa utvecklas till allvarlig, ofta livslång, psykisk sjukdom. Samarbete mellan Elevhälsan och Närhälsan. 

Talare: Representanter från Närhälsan, VGR, Regionhälsan, Närhälsan Kungshamn, Elevhälsan Tjörns kommun och Närhälsan Tjörn vårdcentral.

 

Seminarie 2 - inriktning föräldrar som resurs

Viktiga vuxna i Skaraborg
- samverkan för att erbjuda ett förstärkt och tillgängligt föräldraskapsstöd

Tid: 11:00-12:00

Hur kan föräldrar erbjudas ett förstärkt och tillgängligt föräldraskapsstöd?
Barn har rätt till en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Att vara förälder är ett viktigt men ibland också utmanande uppdrag. Lokala exempel på hur man kan arbeta med föräldraskapsstöd i skolan och på familjecentralen. 

Talare: Representanter från Skaraborgs kommunalförbund, Vårdsamverkan Skaraborg, Hjo kommun och Skövde kommun.

Seminarie 3 - inriktning läsning och språkutveckling

Med läslust och gemensamma krafter för språkutveckling

Tid: 11:00-12:00

Språktåget är ett språkstimulerande material för barn mellan 0–6 år som är framtaget av logopeder och bibliotekarier. Syftet med Språktåget är att underlätta för bibliotek, logopedi och barnhälsovård med att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. 

Seminariet handlar om hur de olika professionerna arbetar med materialet och hur samverkan utformas.

Panelsamtal: Moderator: Katti Hoflin, kulturchef och ledamot i regeringens läsråd. Representanter från bibliotek, skola och logopedi. Förvaltningen för kulturutveckling VGR. 

Seminarie 4 - inriktning motivation och framtidstro

Att skapa framtidstro genom delaktighet

Tid: 11:00-12:00

Seminariet handlar om hur vi kan skapa framtidstro och motivation genom att arbeta medskapande och inkludera unga på riktigt.

Erfarenheter lyfts från Vi-projektet, ett ESF-finansierat projekt med målgruppen unga utan varken arbete eller studier.

Talare: Therese Ydrén, projektledare, Västra Götalandsregionen och 
Hinda Talal, Rädda Barnen

 

 
Seminarie 5 - inriktning forskning

Prevention - om risk- och skyddsfaktorer för barn och unga

Tid: 11:00-12:00


Ohälsa, våld, missbruk, kriminalitet och utanförskap är några av våra stora samhällsutmaningar. Att få mer kunskap om risk-och skyddsfaktorer ger oss möjligheter att prioritera satsningar på tidiga förebyggande och främjande insatser. 

Magnus P Johansson är Leg. psykolog och forskare som disputerat i beteendeanalys. Han arbetar idag på Social and health impact center på RISE med kategoriskt baserade mätningar och psykometri, samt prevention, implementering och utvärdering.

Talare: Magnus P Johansson, RISE. 

Seminarie 6 - inriktning metoder och arbetssätt

Hur kan skolan arbeta för att öka ungas delaktighet i samhället och intresset för omvärldsfrågor?

Tid: 11:00-12:00

Hur kan skolan arbeta för att öka ungas delaktighet i samhället och intresset för omvärldsfrågor. Du kommer att få ta del av två metoder:

FN- och EU-rollspel
Göteborgsregionen berättar hur ett rollspel går till och hur arbetet innan, under och efter kan stimulera elevernas lärande.

Förebildarna
Organisationen Förebildarna verkar för att stärka ungas delaktighet i samhällsutvecklingen genom fler metoder. Ta del av deras arbete och erfarenheter. Du kommer mötas av elever, lärare och projektledare.

Talare: Jonas Franzén, Göteborgsregionen (GR) samt Julia Hulth och Felicia Fransson, Förebildarna. 

Seminarie 7 - inriktning psykisk hälsa

Från baktungt till framtungt – hur får vi till samordnade tidiga insatser för barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser?

Tid: 13:00-14:00

Presentation av utredning som gjorts med syfte att fram förslag på en sammanhållen vårdprocess inom hälso- och sjukvården för barn och unga 0-17 år med eller utan diagnos inom området utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.

Målet är att arbetet ska bidra till jämlik vård, ökad tillgänglighet och stegvisa insatser till barn, unga och deras närstående utifrån behov. Det kräver bland annat en ökad samverkan mellan region, kommun och skolhuvudmän, som tillsammans bidrar till bästa möjliga utveckling och hälsa för barn och unga.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion med representanter från skolan och hälso- och sjukvården. 

En av frågorna för paneldiskussionen är: Hur får vi till samordnade tidiga insatser, vad behöver hända för att vi ska nå dit?

Talare: Antonia Reuter, processledare inom det Regionala utvecklingsuppdraget Barn och ungas hälsa och sjukvård

Seminarie 8 - inriktning föräldrar som resurs

Familjecentrerat arbetssätt och Bygga broar – för att samverka förskola/skola och hem

Tid: 13:00-14:00

I Göteborg stad arbetar skola och socialtjänst familjecentrerat genom att bland annat erbjuda föräldraskapsstöd till skolbarn och deras familjer och utveckla föräldramöten utifrån detta.

Dialogmodellen Bygga Broar är ett verktyg som förskolor och skolor använder för att utveckla samarbetet med hemmet. Under seminariet får deltagarna se och höra konkreta exempel på hur samverkan mellan förskola, skola och hem kan förstärkas och utvecklas.

Talare: Felicia Yeh Nortoft, processledare Jämlik stad, Göteborgs stad
Emmelie Rönnbladh, samordnare Bygga Broar, förskoleförvaltningen och tf verksamhetsansvarig Acting4change

Seminarie 9 - inriktning läsning och språkutveckling

Tid: 13:00-14.00

”Att äga ett språk är en mänsklig rättighet”
Seminariet handlar om hur det är att arbeta på Lövåsens mångkulturella förskola där stora och små människor med olika språk, bakgrund och erfarenheter möts.

Talare: Lena Åhgren, rektor på Lövåsens förskola, Gunvor Håkansson kommunpedagog och Rosmari Hansen specialpedagog i Bengtsfors kommun

"Sprakande Språk” språkutveckling och språkstimulans barn 0-5år i flerspråkiga familjer
Hur familjecentral, öppen förskola och BVC tillsammans med bibliotek arbetar upp strukturer för samarbete, med familjer med barn (0-5 år) som har annat modersmål än svenska.

Talare: Karin Helgevi, specialpedagog inom förskolan och Lena Östberg, förskollärare i Strömstad kommun

 

 

Seminarie 10 - inriktning motivation och framtidstro

Vi är alla studie- och yrkesvägledare

Tid: 13:00-14:00

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren?

I projektet ”Vad ska du bli när du blir stor” har vi utvecklat verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval.

Deltagare på seminariet kommer att få ta del av forskning och de verktyg som vi arbetat fram i utvecklingsarbetet.

Talare: Marcus Svensson, Högskolan Väst och Henrik Erlandsson, Fyrbodals Kommunalförbund.

Seminarie 11 - inriktning forskning

Betydelsen av det civila samhällets aktörer för ungas skolprestationer

Tid: 13:00-14:00

Hur kan det civila samhällets organisationer samarbeta med skolor och kommunala organisationer för att bidra till ungdomars hälsa, delaktighet och studieresultat? Vad finns det för svårigheter och begränsningar? 

Talare: Alireza Bethoui, Södertörns högskola

Seminarie 12 - inriktning metoder och arbetssätt

Effektlogik som verktyg för att planera social investeringar

Tid: 13.00-14:00

Seminariet kommer ge en introduktion av verktyget effektlogik och hur det har används för att planera och följa upp sociala investeringsprojekt.

Ett panelsamtal avslutar seminariet med projektledare för tre pågående investeringsprojekt. Samtalet kretsar kring värdet av och användningsområden för effektlogik.

Talare: Shirin Bartholdsson, processledare sociala investeringar, Västra Götalandsregionen

Maria Jakobsson

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-16 14:21