VGR medverkar på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Publicerad:
Två kvinnor och två män står framför en vepa med texten Helhetslyftet
Tomas Rydsmo, Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen Anna-Lena Holberg (M), beredningen för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen Victoria Heimersson, Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen Jonas Boström, utvecklingsledare på Omsorgsförvaltningen, Trollhättans stad

MR-dagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter hålls den 23-25 november på temat ”Rätten till utbildning och arbete”. VGR har medverkat med två seminarier: ”Helhetslyftet skapar socialt hållbar kompetensförsörjning” och ”Barns rätt till utbildning – föräldrar som resurs” där ledamöter från regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter var på plats och inledde och avrundade de båda seminarierna.

MR-dagarna är en central mötesplats för förtroendevalda, anställda inom offentlig och privat sektor, forskare, det civila samhället och allmänheten som vill utbyta erfarenheter och lära mer om mänskliga rättigheter. Konferensen arrangeras årligen i olika städer i Sverige och med olika teman, i år i Helsingborg med tema ”Rätten till utbildning och arbete”.

MR-dagarna

Långtidsarbetslöshet kunde brytas med projektet Helhetslyftet 

På torsdagen arrangerade VGR:s folkhögskoleförvaltning ett seminarium som fokuserar på den mänskliga rättigheten till arbete. Projektet Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället. Utgångspunkt och ledstjärna i projektet är alla människors lika möjligheter, att komplexa utmaningar måste lösas i medskapande med människan som berörs och att vi måste mötas i ögonhöjd på jämlika villkor.

Seminariet fokuserade på vilka synvändor som krävs för att varje människas rätt till arbete ska kunna uppfyllas, med exempel från Trollhättans stad. Genom Helhetslyftet kunde långtidsarbetslöshet brytas för deltagarna i projektet där känslan av delaktighet och egenmakt ökade. Samtidigt har arbete gjorts med att styra om tanken hos chefer i kommunen med hjälp av mål och nyckeltal och samverkan internt där vi vågar gå utanför stuprören, med målsättningen att skapa förutsättningar för att tredjelandsmedborgare ska kunna bidra till kompetensförsörjningen.

- Nytänkande och mod där vi måste tänka nytt och riva hinder, samverkan där vi behöver kroka arm över organisatoriska gränser och ansvar där vi måste skapa bästa möjliga förutsättningar av och med människan och mänskliga rättigheter i centrum, det blev ledorden i avrundningen av Anna-Lena Holberg (M) från beredningen för mänskliga rättigheter 

Helhetslyftet 

Sex kvinnor står framför en vepa med texten Barns rätt till utbildning
Christina Bertling, Folktandvården i VGR Kristin Hammarsträng, Folktandvården i VGR Mirjam Nydahl, Skövde kommun Eva Johansson, Skövde kommun Marie Ahlberg, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen Linda Åshamre (S), beredningen för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Barns rätt till utbildning – föräldrar som resurs

På fredagen arrangerade VGR, Folktandvården i VGR och Skövde kommun, ett seminarium som inleddes av Linda Åshamre (S), beredningen för mänskliga rättigheter, som tog utgångspunkt i barnets rättigheter.

Barnkonventionen ger varje barn rätt till utbildning och framhåller samtidigt föräldrar som den viktigaste resursen för sina barn. Föräldrar som vi möter i våra verksamheter vill det bästa för sina barn, men vet inte alltid hur de ska stötta barnet. Kunskap och stöd i sitt föräldraskap behövs för att kunna vara den här resursen för sina barn.

Västsvensk kraftsamling för fullföljda studier sätter barns och ungas rätt till utbildning i centrum, och förutsätter samverkan mellan olika samhällsaktörer. Sociala investeringsmedel är ett verktyg för att stimulera utvecklingsinsatser för fullföljda studier och för att stärka barnets rättigheter.

Exempel från familjecentraler och tandvården

Seminariet exemplifierade det här genom att fokusera på två stycken sociala investeringsprojekt; ”Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler” i Skövde som vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–12 år, samt ”Hälsopromotörer inom tandvården och i samverkan med andra aktörer” med fokus på barn med omfattande karies i åldern 0-6 år och deras föräldrar.

Utifrån barnkonventionen med barnets bästa i fokus arbetar projekten relationsskapande för att bygga tillit och för att bli tillgängliga och relevanta för de grupper som verksamheterna har svårt att nå med nuvarande arbetssätt.

Deltagande föräldrar upplever att projekten har erbjudit trygga rum för dialog och samtal, där man har kunnat ställa sina frågor och där man har fått ny kunskap och nya verktyg för att kunna ge stöd till sina barn. Seminariet avslutades med diskussion om vad publiken tror föräldrar behöver för att stärka barnets rätt till utbildning.

Kraftsamling fullföljda studier 

Barnkonventionen

Marie Ahlberg

Regionutvecklare

Telefonnummer

Emma Broberg

Regionutvecklare

Telefonnummer