Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Publicerad:
  Nyhetsbrev juni - många händelser värda att fira

  I regional utvecklings sista nyhetsbrev innan vårt sommaruppehåll, finns fullt av initiativ, projekt och överenskommelser värda att fira. Om du inte fick det i din mejl kan du läsa juninumret och tidigare nummer här. Och i så fall, varför inte prenumerera inför hösten!?

 • Publicerad:
  Ny rapport om Västsveriges konkurrenskraft

  Västsverige har alla förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft samtidigt med den gröna omställningen, men för att klara klimatmål och internationell konkurrens krävs stora investeringar i industri, infrastruktur och elförsörjning. Därför behövs det tydligare prioritering av statliga satsningar utifrån var de gör mest nytta för omställningen i hela landet, framgår i en ny rapport.

 • Publicerad:
  Prestigefyllt europeiskt initiativ påskyndar införande av precisionsmedicin

  Västra Götalandsregionen leder tillsammans med Sahlgrenska Science Park Business Region Göteborg (BRG) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset det prestigefyllda PRECISEU-projektet som ska koppla samman innovationssystem över hela Europa för att främja utvecklingen av precisionsmedicin.

 • Publicerad:
  VGR etablerar kontor för att stärka Västra Götaland som ledande inom life science

  Västra Götalandsregionen (VGR) ska genom ett nytt life science-kontor driva och synliggöra Västra Götalands styrkor inom området. Kontoret ska skapa bättre förutsättningar för ett proaktivt samarbete med akademi och näringsliv som bidrar till Västsveriges och Sveriges konkurrenskraft.

 • Publicerad:
  Ny järnväg mellan Göteborg och Borås – ett stort steg närmare verklighet

  Nu har parterna kommit överens om en inriktning för fortsatt arbete för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Landshövding Sten Tolgfors, Länsstyrelsen Västra Götaland, har idag lämnat en delrapport till regeringen.

 • Publicerad:
  Tre åtgärder för att lösa Västra Götalands elbehov

  Förstärkt stamnät, flexiblare elanvändning och ny lokal och regional produktion av el. De tre områdena pekar Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen Västra Götaland och Svenska kraftnät ut som viktiga i rapporten Framtidens elförsörjning i Västra Götaland, som nu har publicerats.

 • Publicerad:
  Framsteg i upphandlingen av IoT-plattform

  Upphandlingen av en regional IoT-plattform inom projektet IoT-samverkan Västra Götaland är i full gång och flera anbud har kommit in från kvalificerade leverantörer. Just nu pågår utvärderingen av anbuden som väntas bli klar till sommaren, vilket kan innebära tilldelningsbesked tidigt i höst.

 • Publicerad:
  Gröna näringar och livsmedel på agendan

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden, MRU, valde att hålla sitt nämndmöte den 24 maj på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara med fokus hållbar utveckling inom livsmedel och de gröna näringarna.

 • Publicerad:
  Publiceringen av öppna data har tagit fart i Västra Götaland

  Under 2023 tog publiceringen av öppna data fart på allvar i Västra Götaland. Antalet kommuner som publicerar öppna data ökade med 30% och antalet datamängder med 40%.

 • Publicerad:
  Vad gör EU för Västra Götaland?

  Den 9 maj uppmärksammar vi Europadagen och då är det även exakt en månad kvar till vi går till valurnorna för valet till Europaparlamentet. Men vad gör EU för Västra Götaland och varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet den 9 juni?

 • Publicerad:
  Stort engagemang för nästa generations jämställda styrelser

  Västra Götalandsregionen, genom miljö- och regionutvecklingsnämnden, understryker vikten av jämställda styrelser genom att förnya finansieringen av Styrelselistan, ett avgörande steg för att stärka mångfald och konkurrenskraft i regionens näringsliv.

 • Publicerad:
  Dalslands nya inflyttningslots på plats

  Nu är inflyttningslots AnnaSara Perslow och Ulf Adolfsson som är projektledare på plats för att forma projektet "Hitta hem i Dalsland" under 2024. Detta är en treårig satsning som är ett led i att stärka Dalslands attraktivitet som en plats att leva, bo och verka i.

 • Publicerad:
  Regionalt deltagande i nationellt AI-arbete

  Det behövs gemensamma satsningar för att driva på utvecklingen och användandet av AI i Sverige. Det är ett av huvudbudskapen när Region Skånes regionala utvecklingsdirektör Anna Pettersson och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson besöker den nationella AI-kommissionen.

 • Publicerad:
  VGR introducerar livsmedel i Västsveriges life science-miljö

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden i VGR har beslutat om en satsning på 8 miljoner kronor på projektet SWITCH:a mot hållbar och hälsosam mat. Projektet ska främja samarbete mellan livsmedelsindustrin, life science-sektorn och hälso- och sjukvården i den unika miljön som just nu byggs upp på GoCo Health Innovation City i Mölndal. Denna medfinansiering möjliggör en första etablering av livsmedelsområdet.

 • Publicerad:
  Marker ska restaureras i länder kring Nordsjön

  De åtta partnerna i projektet EXPBIO har träffats för första gången i ett europeiskt samarbete som ska främja biologisk mångfald i Nordsjöregionen. EXPBIO leds av Göteborgs botaniska trädgård. vars huvudman är Västra Götalandsregionen (VGR).

 • Publicerad:
  Infrastruktur på agendan när högsta ledningarna möttes

  Planen för landets vägar och järnvägar. Det var en av punkterna på torsdagens möte mellan ledningarna för Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR).

 • Publicerad:
  Överenskommelse om Backa Barnet i Dalsland

  Kommunerna i Dalsland och VGR skrev den 8 mars under överenskommelsen för Backa Barnet. Det är ett treårigt projekt med fokus på tidiga insatser för att fånga upp och ge rätt stöd till barn och unga, och ett samarbete för att fler ska uppnå fullföljda studier.

 • Publicerad:
  Kraftfull satsning på cirkulärt företagande i Västsverige

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) i VGR tar nu ett kraftfullt steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för företag i Västra Götaland. Med en investering på 9 miljoner kronor siktar man på att främja övergången till lönsamma cirkulära affärsmodeller som integrerar digital utveckling, en strategi som EU framhåller som avgörande för hållbart entreprenörskap.

 • Publicerad:
  VGR en aktör i statens innovationsprogram Shift2Access

  Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. VGR är en av aktörerna i Shift2Access, ett av fem program som handlar om hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.

 • Publicerad:
  Innovation ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård

  Behovet av att hitta rätt kompetens i offentlig sektor är i dag vår största arbetsmarknadsutmaning. Därför beviljar miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen 14,7 miljoner kronor till sex projekt som ska förbättra kompetensförsörjningen i offentlig sektor. Projekten ska bland annat genomföra skräddarsydda utbildningar inom praktisk AI-tillämpning för vårdpersonal, öka användningen av digital teknik inom äldreomsorgen och utveckla karriärvägar inom förskola.

 • Publicerad:
  Industridagen kommer till Göteborg 23 september!

  Med Industridagen 2024 välkomnar Industrirådet på nytt Sveriges beslutsfattare för diskussion och inspiration om vad vi tillsammans behöver åstadkomma för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination.

 • Publicerad:
  Västra Götalandsregionen vill gå vidare i planen mot nya spår mellan Borås och Göteborg

  Frågan om järnväg Göteborg-Borås har pågått länge. I höstas kom det välkomna beskedet från regeringen att järnvägen Göteborg-Borås återigen var aktuell för utbyggnad och att regeringen har avsatt 43,5 miljarder för detta. Därefter har det förts diskussioner mellan Västra Götalandsregionen och direkt berörda kommuner – Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås samt Trafikverket för att hitta den bästa lösningen och säkra den viktiga järnvägen.

 • Publicerad:
  Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland: ”Ett viktigt steg”

  Kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen har slutit en överenskommelse om att agera gemensamt för att snabba på utbyggnaden av el i de 49 kommunerna. Det är viktigt eftersom Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av västsvensk industri och industrin av fossilfri el. Elförsörjningen måste lösas annars förloras inte bara nyinvesteringar utan även befintligt näringsliv och jobb.

 • Publicerad:
  Dags att Hitta hem i Dalsland

  Invånarnas upplevelse av livskvalitet har höga värden i Dalsland och det finns många dalslänningar som brinner för att lyfta och visa upp landskapets attraktivitet. Nu samlas Västra Götalandsregionen tillsammans med en mängd aktörer i en bred satsning, "Hitta hem i Dalsland" för att få nya invånare att flytta till landskapet.

 • Publicerad:
  Utvecklingen går åt fel håll - utsläppen i Västra Götaland ökar igen

  Industrin står för över 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland. Och under 2021 ökade utsläppen med 10 procent jämfört med 2020. Om klimatmålet för 2030 ska nås behöver vi snarast ersätta fossila råvaror och energi med fossilfria och förnybara alternativ, säger Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning i sin nya rapport.

 • Publicerad:
  International House Gothenburg välkomnar internationella talanger

  Kompetensbristen är en stor utmaning i Västra Götaland och prognoser visar att den ökar de närmaste åren. International House Gothenburg bidrar till Västra Götalands kompetensförsörjning genom att effektivt och välkomnande ta emot internationell kompetens och ge dem rätt förutsättningar att komma in i jobb eller studier och sina nya liv. Miljö- och regionutvecklingsnämnden gör därför en fortsatt satsning på verksamheten med drygt 4 miljoner kronor.

 • Publicerad:
  VGR satsar nära 50 miljoner på elektrifiering av färjetrafik

  Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har beslutat om 50 miljoner kronor för att förbereda för elektrifiering av Västtrafiks färjetrafik.

 • Publicerad:
  Vad tycker invånarna i årets västsvenska SOM-undersökning?

  Varje höst får 6 000 invånare i Västra Götaland en enkät om åsikter i olika samhällsfrågor och hur VGR uppfyller sina uppdrag. Det är den västsvenska SOM-undersökningen (SOM står för Samhälle, Opinion, Medier) som årligen följer upp Vision Västra Götaland med vad invånare tycker.

 • Publicerad:
  Caroline är innovationscoachen som brinner för cirkulär ekonomi

  – Dagens livsstil är ohållbar, vi måste börja göra saker annorlunda och tänka cirkulärt.  Vi har många gånger helt kommit ifrån att tänka resurseffektivt och behöver skapa en kultur och en ekonomi som inte belönar resursslöseri.

 • Publicerad:
  Han lägger det stora etableringspusslet ”Vi behöver gemensamma insatser för gemensamma vinster”

  Med stora industrietableringar och flera batterifabriker på gång är det många bitar som behöver vara på plats. En som jobbar dagligen med det - och ska se till att alla samhällets insatser drar åt samma håll är den nationella samordnaren Klas Ericson.

 • Publicerad:
  VGR medverkar på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

  MR-dagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter hålls den 23-25 november på temat ”Rätten till utbildning och arbete”. VGR har medverkat med två seminarier: ”Helhetslyftet skapar socialt hållbar kompetensförsörjning” och ”Barns rätt till utbildning – föräldrar som resurs” där ledamöter från regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter var på plats och inledde och avrundade de båda seminarierna.

 • Publicerad:
  Vi vill skapa livskraft i våra bygder i Västra Götaland

  Hanna Katarina Nyroos, regionutvecklare, är ansvarig för det nya regionala serviceprogrammet (RSP) som gäller till 2030. Målet är att skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service - för både medborgare och näringsliv - i glesbygd och skärgårdsområden. Här svarar Hanna Katarina på några frågor om den kommande konferensen Partnerskap för regional service den 14 december i Alingsås, där hon hoppas att många aktörer ska bidra med erfarenheter och tips för att driva utvecklingen framåt.

 • Publicerad:
  Fyra nya delregionala digitaliseringsstrateger ska stärka arbetet

  Maria Larsson som har sin bas hos enhet Samhällsanalys på regional utveckling, är samordnare för den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering som har fem fokusområden: näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit. Här svarar Maria på några frågor inför den årliga konferensen "Digitalisering i människans tjänst" 28 november.

 • Publicerad:
  Västsvensk samling kring den gröna omställningen

  Ett 70-tal västsvenska riksdagsledamöter och företagare var på plats när Västsvensk samling hade premiär i Stockholm 8 november. Temat var Västsverige - motorn i industrins gröna omställning. Västra Götalandsregionen bjöd in tillsammans med Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren och Business Region Göteborg.

 • Publicerad:
  Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

  Nu startar initiativet Backa barnet i fem Dalslandskommuner. En satsning för att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver så att fler klarar sin skolgång. Att klara grundskolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

 • Publicerad:
  Novusmätning: Life science-sektorn okänd för många västsvenskar

  Life science-sektorn i Västsverige sysselsätter drygt 10 000 personer och life science- klustret i Göteborg är ett av de största i Norden. Trots det har invånarna i Göteborgsområdet väldigt låg kännedom om life science-sektorn, visar en ny Novusmätning. Nu markerar sex stora life science-aktörer startskottet för en gemensam kommunikativ kraftsamling – med målet att sätta den västsvenska life science- sektorn på kartan.

 • Publicerad:
  AstaZeros nya testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigd

  Volvo Autonomous Solutions testarena på AstaZero utanför Borås, en ny testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigdes 8 november. På plats för att klippa bandet tillsammans med övriga involverade, var Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

 • Publicerad:
  Priserna utdelade i Årets kökshjälte 2023 i Västra Götalands offentliga kök

  Karin Hermansson från Stenungsunds kommun blev vinnare i kategorin Årets eldsjäl och Vänersborg blev vald till Årets kommun. De här utnämningarna är viktiga för att visa på arbetet med att främja livsmedelsproduktionen i Västra Götaland genom att öka efterfrågan.

 • Publicerad:
  Järnvägen Göteborg-Borås på banan igen

  Det är ett efterlängtat besked som nått Västsveriges invånare och kommuner. Järnvägen Göteborg-Borås, som sattes på paus i vintras är återigen aktuell för utbyggnad, det meddelade regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson igår.

 • Publicerad:
  Västra Götaland dominerade årets SM i mathantverk

  Sammanlagt tävlade 200 mathantverksföretag med över 600 produkter i 40 klasser i årets SM i Mathantverk som i år hölls 17-18 oktober på Åhaga i Borås. Många västsvenska företag passade på att delta på hemmaplan och Västra Götaland kammade hem allra flest medaljer i flera olika klasser.

 • Publicerad:
  Grön omställning, utbildning och kompetensutveckling viktiga i budgeten för 2024

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om budget för 2024. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att satsa kraftfullt på arbetet med grön omställning, även i ett läge med ekonomiskt svåra tider. Fokus är på minskad miljö- och klimatpåverkan, ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt nya gröna jobb och kompetensförsörjning. Dessutom görs riktade insatser på biologisk mångfald och folkhögskolor.

 • Publicerad:
  Stor uppslutning för gemensamma utvecklingsfrågor i Västra Götaland

  Den 12 oktober samlades högsta ledningarna från samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Den röda tråden var vikten av det gemensamma ledarskapet, i såväl offentlig sektor som i samarbete med näringslivet, akademi och civila samhället - inte minst inför stora samhällsutmaningar som ställer krav på vår förmåga att samarbeta.

 • Publicerad:
  Lyckad 2023 års konferens för fullföljda studier

  Barnhjärnans utveckling, fysisk aktivitet och sociala medier var stora teman på årets konferens för fullföljda studier som samlade nära 500 deltagare. En konferens vars främsta fokus är ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. En av de i särklass viktigaste skyddsfaktorerna mot utmaningar senare i livet. Öppnade gjorde regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

 • Publicerad:
  Klimatkonferens för stärkt samarbete i Europas regioner

  Regionpolitiker från hela Europa har samlats i Arnhem i Holland, för att diskutera åtgärder mot klimatförändringar och hur vi gemensamt kan stärka arbetet mot ett mer cirkulärt samhälle.

 • Publicerad:
  Batterifabriken i Göteborg börjar byggas

  Idag togs de första spadtagen i Torslanda för Volvo Cars och Northvolts gemensamma batterifabrik. Ett femtiotal personer från myndigheter och näringsliv samlades för denna viktiga satsning för elektrifiering.

 • Publicerad:
  Fyra frågor om Framtid Västra Götaland

  Karin Gertzén och Jenny Sjöstedt är projektledare för Framtid Västra Götaland. Vi passar på att ställa några frågor inför konferensen som går av stapeln den 30 november

 • Publicerad:
  Nu stärks Västra Götalands position som ledande filmregion i Norden

  TV- och filmbranschen har det senaste decenniet genomgått stora förändringar. Nya affärsmodeller och förändrade publikbeteenden skapar en ökad efterfrågan för både film och dramaserier över hela världen. Behovet av nya talanger och kreatörer har aldrig varit större. Nu möter Västra Götalandsregionen upp genom fortsatt utveckling av branschplattformen Göteborg Filmfestival Industry Scene.

 • Publicerad:
  Skagerrakkonferensen samlar värdekedjan för hållbart bruk av vårt gemensamma havsområde

  Skagerrakkonferensen 18-19 oktober har i år tema maritima råvaror. Vi frågar Cecilia Nilsson på Svinesundskommittén som är en partner till konferensen, om vad den och vår samverkan med Norge mer handlar om, Konferensen samlar utöver representanter för näringsliv och forskning inom blå - och hållbar - resursutveckling, politiker och aktörer från olika myndigheter från både Sverige och Norge.

 • Publicerad:
  Ökat samarbete kring etableringar för grön omställning

  Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekonomins storlek, där industrin står för en stor del. Näringslivet befinner sig mitt i stora omvandlingar med elektrifiering och cirkularitet som ledord, vilket kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma nya sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar.