Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Notiser om regional utveckling.

Aktuellt

 • Både framtidstro och allvar på ny skogskonferens
  Det var både glädje och allvar när drygt 50 personer från företag, forskning, myndigheter och intresseorganisationer i Västra Götaland deltog på skogskonferens på Naturbruksskolan Svenljunga. I fokus stod samarbeten för att skapa jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi med bas i skogen.
 • Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige
  Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.
 • Miljardsatsning på ärtor stärker Västra Götaland som klimatsmart livsmedelsregion
  I dag välkomnar Västra Götalandsregionen Lantmännens beslut att investera drygt 1 miljard i en ny livsmedelsfabrik för tillverkning av ärtprotein i Lidköping. Här finns bördiga odlingsjordar och hög kompetens kring produktion av växtbaserade proteiner. Fabriken väntas stå klar 2026. Lantmännens beslut positionerar Västra Götaland och Sverige ytterligare som föregångare inom hållbar livsmedelsproduktion.
 • VGR välkomnar besked om att ännu en batterifabrik ska byggas i Västra Götaland
  – Beslutet att etablera AB Volvos fabrik för battericeller i Mariestad bekräftar regionens attraktivitet och att de satsningar vi gör för att skapa förutsättningar för näringslivets klimatomställning och konkurrenskraft ger effekt, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen (VGR).
 • Västlänken får ytterligare medfinansiering från EU
  Västlänken är ett av två Trafikverksprojekt som får medel från EU. Västlänken och deletappen Centralen som är en del av Västsvenska paketet medfinansieras med drygt 65 miljoner euro vilket motsvarar cirka 700 miljoner svenska kronor.
 • Ytterligare miljon för kulturinsatser i spåren av invasionen av Ukraina
  Nu går Västra Götalandsregionens kulturnämnd in med ytterligare en miljon kronor för att stötta bland annat konstnärer, filmare och publicister som påverkas av invasionen av Ukraina.
 • Angelägen konferens för ökad medie- och informationskunnighet
  Den 26-27 oktober arrangerar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet en nationell konferens om medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap. Då samlar vi Sveriges framstående forskare, engagerade politiker och myndighetsföreträdare tillsammans med de som jobbar med medie- och informationskunnighetsfrågor ute i verksamhet, för att gemensamt flytta fram positionerna.
 • Första resultaten från den västsvenska SOM-undersökningen 2021
  Västra Götalandsregionen har haft forskningssamverkan med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet sedan regionen bildades 1998. En unik tidsserie har byggts upp där det går att följa invånarnas syn på samhället och dess utveckling men också hur invånarna ser på sina liv, levnadsförhållanden och hur de lever.
 • Skagerraks möjligheter i fokus i nytt norsk-svenskt samarbete
  Västra Götalandsregionen har tillsammans med Vikens Fylkeskommune, Vestfold og Telemarks fylkeskommune och organisationen Svinesundskommittén enats om att bilda Politiskt Forum Skagerrak. Gemensamt ska forumet verka för ett friskt och produktivt Skagerrak, där havet är en tydlig resurs för att skapa hållbar utveckling.
 • Västra Götalandsregionen kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan
  Att beslutet om järnvägssträckan Göteborg-Borås står fast när regeringen i dag presenterade den nya nationella planen för infrastruktur är det viktigaste beskedet enligt Västra Götalandsregionen. Dessutom blir det mer pengar till cykelbanor, en återtagen satsning på Västra stambanan Laxå-Alingsås och ett rejält utredningsuppdrag för tågförbindelsen Göteborg-Oslo.
 • Sveriges största öppna kraftsamling inom additiv tillverkning
  Nu har Applikationscenter för additiv tillverkning i Göteborg invigts. Detta center ska driva på utvecklingen av additiv tillverkning (3D-printning) inom svensk industri genom att erbjuda utrustning och kompetens på internationell spetsnivå.
 • Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning
  Det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för industriföretag i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Syftet är att samla ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna samt agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet har nu träffats och haft sitt första möte.
 • Skogen i centrum för en fossilfri framtid
  Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt. Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.
 • Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar nu en arena för omställning till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.
 • Utlysning: Rena hav och kuster från skräp
  Nu är det öppet för att ansöka om finansiering för projekt med innovativa lösningar för att komma till rätta med plast i havet i Västsverige.
 • Två utlysningar om stöd inom ramen för Klimat 2030
  Västra Götalandsregionens miljönämnd gör två utlysningar inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Båda utlysningarna utgår från Klimat 2030:s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och fokuserar på livsstilsfrågorna och de sociala värdena som viktiga komponenter för att ta nästa steg i klimatomställningen. Projekten ska genomföras i Västra Götaland under 2023.
 • Turistrådet Västsverige och Alingsås lasarett blev VGR:s miljöstipendiater 2022
  Turistrådet Västsverige driver på och inspirerar sina medlemsföretag för mer miljö- och hållbarhet i besöksnäringen med Hållbarhetsklivet. IVA-avdelningen på Alingsås lasarett har målmedvetet bytt bort engångsinstrument till flergångs i färdiga operationskit. Det ledde till Västra Götalandsregionens (VGR) årliga interna miljöstipendium och vardera 25 000 kronor.
 • Teaterutredningen 2022
  I Teaterutredningen 2022 ingår en kartläggning av producenter och arrangörer av teater i Västra Götalandsregionen, liksom förslag på insatser och åtgärder för att utveckla tillgången till teater för invånarna.
 • Norge och Sverige vill leda den gröna omställningen
  Med kungligheter och en delegation på 700 deltagare och med mottot ”Tillsammans är vi starkare än var och en för sig” vill Norge och Sverige stärka sina samarbeten. Fokus låg på innovation, att binda ihop länderna för att få ny kraft i handeln och bli globala vinnare på att erbjuda nya gröna lösningar.
 • Matchmaking för ukrainska flyktingar och svenska företag
  Att skapa sysselsättning och därmed inkludering genom att ta tillvara på arbetskraften hos nyanlända från Ukraina är målet i ett projekt som leds av Lindholmen Science Park tillsammans med International House Gothenburg, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Help Ukraine Gothenburg. Projektet anordnar jobbmässor, infomöten om den svenska arbetsmarknaden, CV-coaching och workshops.
 • Satsning på omställning av Skaraborgs fordonsindustri
  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.
 • Läkemedelsrester i avloppsvatten går rakt ut i sjön – VGR vill att något görs
  Läkemedelsrester som släpps ut i sjöar och vattendrag påverkar vattenlevande organismer och kan vara giftiga för vissa arter. En ny rapport som VGR tagit fram visar på stora brister i rening av läkemedel i avloppsvatten i Västra Götaland.
 • Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033
  Regionstyrelsen föreslog den 29 mars att regionfullmäktige antar regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
 • Besöksnäringen har svårt att hitta personal - "behovet är stort"
  Besöksnäringen har drabbats svårt av pandemin och branschen har nu svårt att hitta personal till hotell, restauranger och boendeanläggningar. Under våren gör Turistrådet i Västsverige flera insatser för att hjälpa till med rekrytering och kompetensförsörjning.
 • Utökat västsvenskt stöd för publicister och konstnärer på flykt
  Västra Götalandsregionen stärker insatserna för konstnärer, författare och redaktörer med anledning av invasionen av Ukraina. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 1 000 000 kronor för kulturinsatser med fokus på att stötta konstnärer och yttrandefrihet.
 • Kulturnämnden satsar på Medier och Demokrati
  Västra Götalandsregionens kulturnämnd finansierar forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati med 1 250 000 kronor under 2022. Medier och Demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning som sedan 2017 drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg.
 • Pris och stipendium 2022
  Missa inte att nominera era kandidater till året pris för social hållbarhet med inriktning folkhälsa och mänskliga rättigheter samt kandidater för Parasportstipendium 2022. Nomineringstiden är förlängd till den 10 april 2022.
 • Jämlik techindustri ska förbättra världen och kvinnors hälsa
  Regionutvecklingsnämnden medfinansierar 650 000 kronor till projektet Women in Tech – Venture Studio. Det drivs av Women in Tech (WIT) – Gothenburg, en ideell förening som arbetar för att skapa en jämlik tech-bransch.
 • Produktionsmiljö dans
  Västra Götalandsregionen och Mölndals stad tar just nu fram en plan för en långsiktigt hållbar produktionsmiljö för dans i Forsåker i Mölndal.
 • Västsvensk fristad för ukrainska publicister
  Mot bakgrund av invasionen av Ukraina stärker Västra Götalandsregionen sitt stöd för det fria ordet genom att erbjuda residensplatser till ukrainska skribenter. Det ska bidra till att göra ukrainska röster hörda och möjliggöra deras viktiga arbete från en tryggare plats.
 • Öppen träff för kulturaktörer på Världskulturmuseet
  Den 8 november 2021 utnämndes Göteborg till Unesco City of Literature. Det vill vi nu fira med dig som är författare, förläggare, föreningsverksam, arrangör eller på annat sätt aktiv aktör inom litteraturfältet genom en öppen träff. Kanske är du också nyfiken på om utnämningen kan innebära några möjligheter för dig?
 • Stort intresse för Sveriges första litteraturpolitiska toppmöte
  För första gången arrangeras ett nationellt litteraturpolitiskt toppmöte för särskilt inbjudna politiker och tjänstepersoner från nationell, regional och kommunal nivå samt företrädare för olika delar av litteraturbranschen. Syftet är att kraftsamla kring svensk litteraturpolitik. Huvudarrangörer av det litteraturpolitiska toppmötet är Bokmässan och Västra Götalandsregionen, i samarbete med övriga huvudparter inom Litteraturstaden Göteborg.
 • Life science-konferensen – ett regionalt samarbete
  Den årliga life science-konferensen är en tvärsektoriell mötesplats för Sveriges innovationskraft – med fokus på konkreta resultat från den nationella life science-strategin. Genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapas en konkurrenskraftigare life science-sektor som skapar arbetstillfällen och stärker folkhälsan. Missade du konferensen den 17 januari finns nu möjlighet att se den i efterhand.
 • Nytt stipendium till curators
  Konstcuratorer som arbetar i Västra Götaland kommer att kunna söka stipendium om 50 000 kr från Västra Götalandsregionen. Första ansökningsomgången kommer att öppna under våren 2022. Information om ansökan publiceras på vår webbsida.
 • Vägen mot fossiloberoende jordbruk - VGR yttrar sig över statlig remiss
  Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar yttrande över remiss om "Vägen mot fossiloberoende jordbruk". Frågan om fossiloberoende jordbruk ingår i det regionala klimatstrategiska arbetet Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om.
 • Tuffa prioriteringar slår hårt – Västra Götalandsregionen föreslår utökad ram för att möta industrins behov i Sverige
  Det är glädjande att länets viktigaste prioritering Göteborg - Borås finns kvar med byggstart i perioden 2025- 2027, liksom åtgärder för Trollhätte kanal. För övrigt konstaterar Västra Götalandsregionen att hårda prioriteringar föreslås och ser allvarligt på att förslaget har lyft ut åtgärder som ligger i gällande plan. I regeringens direktiv framgick tydligt att den ska genomföras och det framhåller även Västra Götalandsregionen i sitt remissyttrande till nationell plan för de kommande årens transportinfrastruktur 2022-2033.
 • VGR välkomnar batterifabriken i Göteborg och satsar 145 miljoner kronor på kompetensomställning, forskning och utveckling
  Dagens besked är ett viktigt steg framåt i en av de allra viktigaste utvecklingsfrågorna som Västra Götalandsregionen (VGR) driver – elektrifiering för klimatomställning och konkurrenskraft. VGR kan nu presentera en satsning på 145 miljoner kronor på utbildning, kompetensomställning och forskning.
 • VGR satsar på IT och eHälsa för bättre sjukvård och framtidens läkemedelsutveckling
  Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Västra Götalandsregionen (VGR) satsar stort på life science, som är en viktig del av Västsveriges näringsliv samt en möjliggörare för hälso- och sjukvård. VGR vill bidra till att Västsverige fortsätter vara ledande inom life science - det gynnar framtidens hälso- och sjukvård och tillväxten i vår region.
 • Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning
  Nu har forskarrådet som på uppdrag av miljönämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) följer upp klimatomställningen i länet lämnat sin första rapport. Detta sker samtidigt som den årliga uppdateringen av koldioxidbudgeten som regionstyrelsen antagit för Västra Götaland presenteras. Den visar att från 2022 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 19 % för att nå klimatmålet.
 • Fortsatt forskningssamverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet
  Västra Götalandsregionen och Institutet för samhälle, opinion och media (SOM-institutet) vid Göteborgs universitet fortsätter att samverka kring forskning om utvecklingen i Västra Götaland ur ett invånarperspektiv. Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om fortsatt forskningssamverkan och avsätter totalt 9,8 miljoner kronor under perioden 2022 - 2026.
 • Detaljplanen för Sahlgrenska Life har vunnit laga kraft
  I december antogs detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Nu har överklagandetiden passerat och planen har vunnit laga kraft. Bestämmelserna för markens användning blir därmed gällande och från kommunens sida är det grönt ljus att genomföra planen.
 • Nytt verksamhetsstöd
  Nu finns möjligheten att söka verksamhetsstöd för organisationer som arbetar med social hållbarhet med inriktning mot folkhälsa.
 • Tillsammans för en ledande life science-nation
  Life science-strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft firar två år! Den 17 januari är det dags för 2022 års nationella life science-konferens där vi tillsammans kommer att uppmärksamma och accelerera arbetet i Sverige för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation.
 • Flera satsningar på nystart inom kulturområdet
  På årets sista sammanträde för kulturnämnden i december beslutade nämnden att använda överskottet från 2021 (orsakat av pandemin och framflyttade satsningar) till att bidra till nystart av kulturområdet. Den 14 december hölls en presskonferens där kulturnämndens ordförande Conny Brännberg och kulturchef Katti Hoflin kommenterade nuläget för kulturområdet och blickade framåt mot 2022.

Senast uppdaterad: 2021-12-14 07:33