Delta i EU-projekt

Är du intresserad av europeiskt kultursamarbete och europeiskt ekonomiskt stöd? Kulturnämnden arbetar för att öka kunskapen om olika EU-fonder och metoder för samverkan.

Kriterier

Verksamheten som söker medfinansiering från kulturnämnden ska vara verksam inom kultur-, konst-, natur- eller kulturarvsområdet samt övriga civilsamhället i Västra Götaland. Medlen kan inte sökas av de regionägda bolagen och förvaltningarna, ej heller av kommuner, statliga myndigheter, handelsbolag eller enskilda firmor. Den sökande organisationen ska ha kapacitet att genomföra ett flerårigt EU-projekt och kunna visa det genom sin senaste årsredovisning.

Kulturnämndens Allmänna villkor gäller för alla projekt som beviljas stöd.

Den sökande ska inkludera följande i sin ansökan:

  1. Hela ansökan och svaret från EU-kommissionen, alternativt beslut från bidragsgivande organ.
  2. Uppgifter om den som söker: organisationsnummer, kontaktuppgifter och associationsform
  3. Namn på projektet samt start- och slutdatum
  4. Summa som söks från kulturnämnden
  5. EU-projektets totala budget
  6. Ekonomisk insats och aktivitet per partner, inklusive en beskrivning av aktiviteter som planeras i Västra Götaland
  7. Lista på eventuella Associated partners (de deltar och kan bidra substantiellt till innehåll, men är inte formella projektparter)
  8. Lista på eventuella samarbetsparter i Västra Götaland och hur de bidrar ekonomiskt eller innehållsmässigt till projektet
  9. Den sökande ska då sådana finns först söka nationella medel till sin medfinansiering, innan man söker hos Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Beslutet från den nationella myndigheten (ofta Statens kulturråd) ska bifogas till ansökan.
  10. EU:s rapporteringsintervall gäller även för kulturnämnden, skicka EU:s godkännande av slutrapport.

Bedömning och utgångspunkter

En bedömning av ansökan görs gällande aktiviteter och effekter som sker i Västra Götaland och/eller kommer andra aktörer i Västra Götaland till del. Utgångspunkten är att 50% av den sökandes ofinansierade del av egeninsatsen kan beviljas från kulturnämnden, den summan kan variera beroende på förankringen och spridningen av projektet i Västra Götaland, samt verksamhetens ekonomiska och andra förutsättningar. Kulturnämnden godkänner inte ”in kind” (nedlagd arbetstid) utan utgår ifrån den egna kontanta insatsen. Även partnerskapets sammansättning vägs in i bedömningen, då en verksamhet exempelvis kan vara innehållsligt stark men ekonomiskt svag.

Exempel

Ett treårigt projekt inom EU:s kultur- och mediaprogram Kreativa Europa beviljas 5 mkr per år: 2,5 mkr från EU och 2,5 mkr som fördelas på de 5 deltagande parterna. Västra Götalands part ska gå in med 500 000 kr i egen kontant finansiering söker från statlig myndighet med 250 000 kr. Kulturnämnden bidrar med max 125 000 kr av dessa, per år, i tre år.

Rapportering

Samma rapportering som EU kräver skickas till kulturnämnden. Sökanden ska rapportera eventuella avvikelser under projektets gång. De medel som beviljas från kulturnämnden ska kunna redovisas separat och måste följa kulturnämndens Allmänna villkor. Dock kan EU-projekt ha påbörjats innan kulturnämndens stöd beslutas eftersom man ansöker efter besked från EU-kommissionen.

Ansökan

Ansökan skickas till kultur@vgregion.se
Ansökningarna behandlas två gånger per år. 
Sista ansökningsdag för våren är 15 mars. 
Sista ansökningsdag för hösten är 15 september. 

Kommunikation

Ansökan och rapportering till kulturnämnden sker genom myndighetsbrevlådan, kultur@vgregion.se.

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Västra Götalandsregionens logotyp. Läs mer om att visa stöd på rätt sätt här.