Lästips

Tips på litteratur med koppling till våld i nära relationer.

Almqvist, Kjerstin och Broberg, Anders: Barn som bevittnat våld mot mamma: en studie om kvinnor och barn som vistats på kvinnojourer i Göteborg. Göteborgs stad, 2013.

Asp, Ingrid m fl: Resan till landet Självklarhet (för barn), Ladybird, 2003.

Axelsson, Veronika, Separationen: en sann historia, Upper Room, Härnösand, 2015.

Barn som upplevt våld: en handbok för kvinnojourer, [ny rev. uppl.], ROKS, Stockholm, 2015.

Broberg, Ulf: Du ska dö: en dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal, Pocketförlaget, 2013.

Eklund-Moroney, Margreth & Reuterskiöld, Robert, Sista slaget, 11. uppl., Profuturo utbildning, Skivarp, 2010.

Eliasson, Mona & Ellgrim, Barbro, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm, 2006.
PDF-version

Eriksson, Maria: I skuggan av pappa, Förlags AB Gondolin, 2003.

Eriksson, Maria, Biller, Helene & Balkmar, Dag, Mäns våldsutövande - barns upplevelser: en kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov, Näringsdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm, 2006
PDF-version

Eriksson, Maria, Källström Cater, Åsa & Näsman, Elisabet (red.), Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 2015.

För kvinnofrid: mot våld i nära relationer : positionspapper, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm, 2013.
PDF-version

Grände, Josefin, Lundberg, Lisa & Eriksson, Maria, I arbete med våldsutsatta kvinnor: handbok för yrkesverksamma, 3., omarb. uppl., Gothia, Stockholm, 2014.

Hedersrelaterat våld och förtryck, Polisen, Stockholm, 2011.

Heimer, Gun M., Björck, Annika & Kunosson, Chrystal (red.), Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014.

Hradilova Selin, Klara, Våld mot kvinnor och män i nära relationer: våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2009.
PDF-version

Kastling, Lars-Åke, Män som slår kvinnor: om mäns våld och skam i nära relationer, Themis, Stockholm, 2010.

Kjellberg, Josefin, Hedersrelaterat våld: handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Rev., Surahammars kommun, Surahammar, 2015.

Klingspor, Agneta, Pressa läpparna här, [Ny utg.], Mormor, Stockholm, 2009.

Knöfel Magnusson, Anna, Det ingen vill se: en bok om hbtq och våld i nära relation, 2. uppl., Brottsofferjourernas riksförbund, Stockholm, 2016.

Kvinnofrid: Regeringens proposition 1997/98:55, Fritze, Stockholm, 1998 (reviderad 2015).
PDF-version

Loveby, Kristina, Kvinnofridsmyten – får vi be om största möjliga tystnad, 1. uppl., Idus, Lerum, 2015.

Lundgren, Eva, Våldets normalisering och andra våldsförståelser, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Stockholm, 2012.

Lundgren, Marcus, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer: slutredovisning av ett regeringsuppdrag, Brottsförebyggande rådet, Stockholm, 2010.

Kjellberg, Josefin, Hedersrelaterat våld: handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Rev., Surahammars kommun, Surahammar, 2015.

Modée, Lisa (red.), Reagera och agera: förebygg våld mot flickor och unga kvinnor, Fritze, Stockholm, 2009.
PDF-version

När mamma blir slagen: att hjälpa barn som levt med våld i familjen, Socialstyrelsen, Stockholm, 2005.

Om våld i hederns namn: om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta, [2. rev. uppl.], Länsstyrelsen, Linköping, 2008.

Rying, Mikael, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2007.

Strandell, Peter, Dödligt våld mot kvinnor: om samhällets förutsättningar att förhindra brott i nära relationer, 1. uppl., Stiftelsen Tryggare Sverige, Stockholm, 2013.

Thamm, Marianne, Tillbaka till livet: Alisons historia, [Ny utg.], Richter, Malmö, 2005.

Weinold, Sussie, Det gör ont när pappa slår mamma, 1. uppl., Gothia, Stockholm, 2009.

Våld i samkönade relationer: en kunskaps- och forskningsöversikt, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Uppsala, 2009.

Våld och hälsa: en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Uppsala, 2014.

Åberg, Lars, Sommarens skiraste ljus: om det dolda våldet mot kvinnor och barn, 1. uppl., Kvinnorättsförbundet, Malmö, 2014.