SPUR/STINS

SPUR

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet som granskar kvaliteten på vårdgivarens ST-utbildning. Nedan följer länkar till de inspektioner som gjorts inom SkaS sedan 2014.

SPUR-rapporter

Barn- och ungdomsmedicin 2019

Ögonkliniken 2018

Kvinnokliniken 2018

Reumatologi 2017

Anestesi och intensivvård 2017

Öron-, näs- och halskliniken 2017

Ortopedkliniken 2015

Lungmedicin 2015 

Internmedicin 2015

Barn- och ungdomsmedicin 2014

Infektion 2020

STINS

Studierektorsverksamheten erbjuder möjligheten till s k STINS till alla kliniker inom Skaraborgs Sjukhus. STINS (ST-INSpektion) är ett självvärderingsinstrument som komplement till en SPUR-inspektion. Kliniken får svara på ett antal frågor gällande strukturen på verksamheten och utbildningskvaliteten som helhet.

Enkätsvaren resulterar i en bedömning som efterliknar den från en regelrätt SPUR-inspektion. Resultatet är ett mått på hur väl enheten uppfyller socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ST-utbildningen. Den är också till hjälp för att identifiera vilka styrkor och förbättringsbehov enheten har. Den sammanfattande bedömningen graderas till antingen utomordentlig, god, acceptabel eller oacceptabel.

Nedan följer en sammanfattning av resultaten från de kliniker som genomfört detta hittills.

BUP hösten 2021

Mindre klinik med strukturerad och engagerad klinikstudierektor. Bedöms ha en god utbildningskvalitet med välstrukturerad ST-planering och mycket god teoretisk utbildning. Insatt läkarchef och god klinisk handledning i vardagen. Förbättringsmöjligheter finns framför allt inom rutiner och struktur för sidoplaceringar inom barnpsykiatrisk slutenvård. 

Urologkliniken hösten 2018

Liten klinik med korta beslutsvägar där man är väl insatt i utbildningens uppdrag. Engagerad studierektor. Mycket av det kliniska lärandet sker i det vardagliga arbetet av informell karaktär. Förbättring finns genom att formalisera, t ex genom bedömningsmallar, och på så sätt strukturera utbildningen ytterligare inom kliniken.

Barnkliniken hösten 2016

Klinik med god kompetens och engagerade medarbetare. Bra utbildningsstruktur och teoretisk utbildning. Introduktion och handledning kan utvecklas och god vilja finns för detta.

Njurmedicin våren 2016

En liten men sammansvetsad klinik med allsidig verksamhet. Stor forskningsaktivitet. Alla är väl insatta i utbildningsuppdraget och måna om att skapa en lärande miljö. Det finns bra intern teoretisk utbildning men förbättringsmöjlighet i att göra den mer tillgänglig för alla på kliniken.

Röntgenkliniken våren 2014

Välutrustad klinik med god kompetens. Mycket god teoretisk utbildning och bra kontroll och uppföljning av ST-läkarnas kliniska bedömningar. Genomtänkt målstyrd utbildningsstruktur, där förbättringsområde finns att göra den mer känd och använd inom hela kliniken.

Ögonkliniken våren 2014

Välfungerande klinik med allsidig verksamhet. Mycket välstrukturerat ST-utbildningsprogram med genomtänkt blockindelning. God teoretisk utbildning. Förbättringsmöjligheter finns inom framför allt forskningsområdet.

ÖNH-kliniken hösten 2013

Välfungerande klinik med en bred och allsidig verksamhet. Välstrukturerad ST-utbildning med mycket god teoretisk utbildning och god klinisk träning. Viss förbättringspotential finns inom feedback och utvärdering.