Professioner på SkaS

Här följer korta beskrivningar för de professioner som arbetar med cancerrehabilitering på Skaraborgs Sjukhus. Utbudet kan variera mellan olika diagnoser och kliniker.

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut informerar om avlastande och energibesparande arbetssätt vid dagliga sysslor i hemmet, arbetet eller fritiden. Arbetsterapeuten kan också informera om och förskriva olika hjälpmedel samt hur miljön hemma och på arbetsplatsen kan anpassas efter behov.

Dietist
Dietist kan informera om åtgärder vid bekymmer rörande maten, ätandet, ofrivillig viktminskning eller viktökning. Dietisten går igenom matvanorna och diskuterar eventuella förändringar för att underlätta matsituationen. Näringsdryck kan förskrivas vid behov. Tala med läkare eller kontaktsjuksköterska om remiss.

Fysioterapeut
Fysioterapeut informerar och ger råd kring träning och rörelse. Du kan få ett individuellt träningsprogram och hjälp att komma i gång med din träning. Vi erbjuder förskrivning av Fysisk aktivitet på recept, FaR©. Är du inskriven på vårdavdelning finns fysioterapeut knuten till avdelningen.

Kontaktsjukssköterska
Målsättningen är att alla personer som får en cancerdiagnos ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska. Tanken är att kontaktsjuksköterskan ska ge stöd, stå för kontinuitet och ha ett övergripande ansvar under vårdkedjan. Kontaktsjuksköterskan kan även förmedla kontakt med andra professioner.

Kurator
Behov av att få tala med någon utomstående om sin livssituation kan uppkomma både för patient och närstående, det kan bland annat handla om kris och sorg och relationer. Kurator kan även informera om samhällets stöd och resurser, patienträttigheter, vissa fonder och externa rehabiliteringsvistelser. Läs gärna mer på Kuratorswebben.

Logoped
Logopeden tar emot personer med tal, röst- och språksvårigheter samt ät- och sväljsvårigheter. Till logoped kommer man via remiss, det finns möjlighet att skriva en egenremiss.

Läkare
Läkaren ansvarar för de medicinska bedömningarna och bedömer tillsammans med övriga professioner vilka möjligheter eller begränsningar som finns för olika rehabiliteringsinsatser. Läkaren skriver intyg för eventuell sjukskrivning.

Psykolog
För patienter med hjärntumör finns tillgång till neuropsykolog. Neuropsykologen kan utreda kognitiva nedsättningar, ge information och vara en samtalspartner kring förändringar i kognition, emotion och personlighet.

Rehabiliteringskoordinator
Rehabiliteringskoordinator finns som stöd för personer i arbetsför ålder och kan vara behjälplig med sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanering. Rehabiliteringskoordinatorn kan även vara ett stöd i kontakt med arbetsgivare, Försäkringskassa och arbetsförmedling.

Sexolog
Sexologen arbetar företrädesvis genom att stödja vårdens personal i deras möten och samtal med patienter om sexualitet och relationer. Efter remiss finns möjlighet till individuell kontakt antingen enskilt eller i par.

Sjukhuskyrkan/sjukhusimam
Här erbjuds bland annat stöd och samtal med patienter och närstående i existentiella, andliga och religiösa frågor. Sjukhuskyrkan erbjuder även samtalsgrupper för efterlevande och barn.

Sjuksköterska
Sjuksköterskan huvudområde är omvårdnad och omfattar allmän och specifik omvårdad. För att ge cytostatika krävs särskild kompetens så kallat cytostatika-körkort. Sjuksköterskor inom cancervård kan ha en specialistutbildning inom onkologi. Sjuksköterskan ingår i det primära teamet runt patienten

Stomiterapeut
Är en sjuksköterska med specialistkompetens som informerar och utbildar patienter och anhöriga före och efter operation, sköter omläggning, utprovning och förskrivning av stomibandage samt ger råd och stöd.

Undersköterska
Undersköterskan ingår i teamet runt patienten på flera mottagningar och avdelningar. Vanligen arbetar undersköterskan med omvårdnad, provtagningar, såromläggning och assisterar vid undersökningar samt mindre operationer med mera.

Uroterapeut
Vissa verksamheter har tillgång till uroterapeutUroterapeuten utreder och behandlar blåsfunktionsstörningar, urinläckage, tarmtömningsproblem samt sexuella problem. Skapar förståelse för sammanhanget mellan orsak och symtom och undervisar i egenvårdande behandling. Vidare utför uroterapeuten professionell utprovning och förskrivning av hjälpmedel. För att komma till uroterapeut krävs remiss från urologklinikens läkare.