Kognitiva funktioner

Kognitiva nedsättningar är ett av huvudsymptomen vid utmattningssyndrom och ett flertal olika funktioner är påverkade. Resultaten är inte helt samstämmiga från de studier som gjorts, men jämfört med friska är patienterna oftast mer långsamma att bearbeta information samt har svårare att utföra komplexa uppgifter som kräver delad uppmärksamhet, arbetsminne och mental kontroll. Svårigheterna är ofta långvariga och ett av de största hindren vid arbetsåtergång. Därför är det viktigt att kartlägga typ av svårigheter, dvs vilka funktioner som är påverkade, hitta instrument för att utreda och metoder för att rehabilitera samt följa upp över tid.

Förklaringsmodeller för stressrelaterad utmattning (ORK)

Psykisk ohälsa, inklusive stressrelaterad utmattning, har blivit en av de största utmaningarna för både arbetsgivare och i vården. Med detta projekt vill vi skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning (UMS) genom att systematiskt identifiera orsaksfaktorer och biologiska mekanismer samt faktorer som påverkar tillfrisknandet och återgång till arbete hos patienter med UMS.

Förklaringsmodeller för stressrelaterad utmattning 


Studier om kognitiva funktioner

7–12 år efter att ha fått diagnosen utmattningssyndrom, upplever många patienter att de fortfarande har kognitiva besvär, bristande energi och begränsningar i sitt dagliga liv bland gällande vad man orkar med varje dag. De som inte tillfrisknat helt från sin utmattning upplevde mest besvär, men även de som tillfrisknat efter 7–12 år hade mer problem både kognitivt och i dagligt liv jämfört med friska. Frågan kvarstår om detta är permanenta besvär för några patienter. Det är viktigt att fokusera på förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa, då sjukdomstillståndet får konsekvenser på lång sikt.

Kognitiva besvär - en långtidsuppföljning vid UMS, 2021

Tio år efter att de fått diagnosen utmattningssyndrom kämpar många fortfarande med kognitiva besvär och att förändra gamla vanor och tankemönster. Men att ta sig tillbaka från utmattning kan också leda till en viktig personlig utveckling. Det är några av slutsatserna från en uppföljningsstudie av personer som tidigare behandlats på ISM. Målet med studien var att få en djupare förståelse av patienternas uppfattning av individuella aspekter som kan ha bidragit till sjukdomens utveckling, såsom personlighet och tidigare livserfarenheter, av faktorer som försvårar och underlättar tillfrisknandet samt eventuella kvarvarande konsekvenser av sjukdomen.

Utmattningssyndrom och patienters reflektioner 10 år senare, 2021

Syftet med denna studie var att undersöka kognitiv funktion och hjärnaktivering hos patienter med UMS och jämföra resultaten med friska kontroller. Patienterna rapporterade genomgående mer trötthet än de friska och presterade sämre på exekutiva test som ställer krav på snabbhet och mental kontroll. Patienter med UMS visade även avvikande hjärnaktivering redan från början, med lägre aktivitet i pannlobsbarken när de genomförde komplexa uppgifter jämfört med friska kontroller, men högre aktivering när de genomförde uppgifter som krävde att man arbetade med högre tempo. Hjärnaktiviteten påverkades däremot inte av den 2,5 h långa testperioden. Patienterna rapporterade genomgående mer trötthet än de friska och presterade sämre på test som mäter mental kontroll.

Kognitiv funktion och hjärnaktivitet, 2020

Forskare från olika länder och vetenskapsområden går ihop och lyfter kognitiv medicin som ett nytt forskningsfält. På grund av en åldrande befolkning, ökade kompetenskrav i ett snabbt föränderligt samhälle och negativa livsstilsfaktorer har symptom relaterade till hjärnans kognitiva förmågor blivit alltmer framträdande och bidrar till utvecklingen av kognitiva nedsättningar. Nu vill forskarna öka kunskapen inom området. Läs mer i nya översikten.

Cognitive medicine – a new approach in health care science, 2018

Ett enklare instrument för att undersöka kognitivt status behövs och har efterfrågats av primärvård och företagshälsovård. I denna studie testade vi ett enkelt screeninginstrument och fann att det fångade samma nedsättningar som visats i tidigare studier med mer omfattande neuropsykologiska testinstrument.

Enkelt test för screening av kognitiv funktion, 2017

Patienter med tidigare UMS har fortfarande kognitiva nedsättningar tre år efter att de blev sjuka i utmattning. Patienterna har sämre minne, uppmärksamhet och är långsammare när det gäller att bearbeta information. Hälften av patienterna uppgav också att de fortfarande hade psykiska problem.

Fortfarande inte kognitivt återställd efter tre år, 2017

Patienter med UMS presterar sämre än friska på test som kräver att man bibehåller uppmärksamheten över tid. De anstränger sig för att upprätthålla sin förmåga, men det kostar betydligt mer energi än hos friska individer. Förmågan påverkas inte av störande bakgrundsljud, men innebar att patienterna upplevde sig betydligt tröttare än de friska kontrollerna.

Kognitiv nedsättning undersöks vid störande ljud, 2017

Patienter med utmattningssyndrom har en försämrad förmåga att tänka snabbt och bibehålla uppmärksamhet. Komplexa exekutiva funktioner där både snabbhet och uppmärksamhet krävs är avsevärt försämrade.

Kognitiv nedsättning, 2013

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se