Kognitiva besvär, en långtidsuppföljning vid UMS

Utmattning kan ha negativa effekter under lång tid i form av kognitiva problem och trötthet. Det gör det extra angeläget att fokusera på förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa. Detta är några av slutsatserna i en uppföljning av kognitiva besvär hos patienter 7-12 år efter behandling för utmattningssyndrom (UMS).

Titel

Self‐reported cognitive impairment and daily life functioning 7–12 years after seeking care for stress‐related exhaustion

Författare

Susanne Ellbin, Ingibjörg H, Jonsdottir, Carl Eckerström, Marie Eckerström

Syfte

Syftet med studien var att undersöka självrapporterad kognitiva svårigheter, daglig aktivitet samt hälsa/sömn hos patienter som för 7-12 år sedan behandlats för utmattningssyndrom (UMS). I studien undersöks om det är skillnader mellan de patienter som tillfrisknat från sitt utmattningssyndrom (EDrec) och de patienter som vid uppföljningstillfället fortfarande fyller de kliniska kriterierna för utmattningssyndrom (ED). Jämförelser görs också mellan gruppen som tillfrisknat (EDrec) och friska kontroller (HC).

Metod

Patienter som ingår i denna studie har alla behandlats för sitt utmattningssyndrom på ISM. Sju till tolv år efter deras nybesök på mottagningen tillfrågas patienterna att delta i en klinisk uppföljning på mottagningen. De som väljer att delta i undersökningen träffar läkare för bedömning av diagnosen utmattningssyndrom samt fyller i olika skattningsformulär. För att undersöka kognitiva svårigheter, dagliga aktiviteter samt hälsa/sömn används frågeformuläret Sahlgrenska Self‐reported Cognitive Impairment Questionnaire (SASCI‐Q). Tre grupper jämförs i studien:

  • Patienter som vid en ny bedömning 7-12 år efter att de sökt vård för utmattningssyndrom bedömdes uppfylla kriterierna för utmattning, (ED) N=51.
  • Patienter som vid en ny bedömning 7-12 år efter att de sökt vård för utmattningssyndrom  bedömdes ej vara kliniskt utmattade, (EDrec) n=98.
  • Friska kontroller som ej varit utmattade, (HC) N=50

Resultat

Patienter som har kliniska symtom på utmattningssyndrom vid uppföljningen har mer uttalade problem som är relaterade till kognition, utmattning och dagliga aktiviteter, jämfört med gruppen som har återhämtat sig från sin utmattning. Jämförelse mellan patientgruppen som har återhämtat sig från sin utmattning och en frisk kontrollgrupp visar att gruppen som tidigare varit utmattad i högre utsträckning har problem relaterade till kognitiv funktion och utmattning.

Slutsats

Utmattning kan ha negativa effekter under lång tid och det kan tänkas att några av dessa kvarvarande symtom, särskilt kognitiva problem och tröttheten är permanenta för några patienter.  Även de patienter som har återhämtat sig från sin utmattning har i många fall kvarvarande problem med trötthet och kognitiva problem. Det är viktigt att fokusera på förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa, då sjukdomstillståndet kan få konsekvenser på lång sikt.

Publicerat

Scandinavian Journal of Psychology, 2021