Det digitala biblioteket

Det digitala biblioteket handlar om att främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri och lika tillgång till information och medier. Vi arbetar med detta genom att:

  • främja utveckling av bibliotekens metoder för att öka människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet,
  • stödja bibliotekens strukturer för digital folkbildning,
  • stödja bibliotekens samverkan kring och samordning av digitala tjänster och system,
  • främja delbara systemlösningar baserade på öppen källkod för ökad valfrihet och minskat leverantörsberoende.

MIK och digital kompetens

Medie- och informationskunnighet, MIK, är de kompetenser som gör att människor kan söka, analysera, värdera, använda och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera information och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Koha

Koha är ett biblioteksdatasystem byggt på öppen källkod som på senare år väckt stort intresse bland svenska folk- och forskningsbibliotek.