Hörselverksamhetens extrainsatta regionala brukarråd 16 september 2022

Närvarande: 

Harry Eriksson, HRF Västra Götaland
Gunnel Johansson, HRF distrikt Borås
Birgit Hidgård, HRF distrikt Ulricehamn
Henrik Cintius, skrivtolk
Sandra Löfgren, skrivtolk
Milijana Malmberg, Leg. audionom, Med.Dr. Habilitering & Hälsa, FoUU, VGR
Mattias Johansson, verksamhetschef, Hörselverksamheten
Ewa Roy Pettersson, chefssekreterare, Hörselverksamheten

Program

Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Mattias J informerar om projektet gällande hörseltestning på äldreboende samt motivation hos patient.
Skrivelse från regionfullmäktige skickas till ÖNH samordningsråd där Hörselverksamheten är representanter, svar från samordningsrådet är att projektet är godkänt.  
Mattias J har kontaktat förbundsordförande Mattias Lundekvam HRF Nationellt, Hörselverksamheten får godkänt att låna HRF:s hörseltest.
Dialog

Extrainsatt Brukarråd för samverkan med Brukarorganisationerna gällande projektet.  

Södra Älvsborg i Närsjukvårdssamverkan, beslut i Södra Älvsborgs nämnden att det är Herrljunga kommun som får uppdraget.

  • Projekt kring mobil hörseltestning, Hörselverksamheten Södra Älvsborg

Milijana Malmberg presenterar projektet. Herrljunga kommun ska vara utgångspunkt, det ska underlätta för den enskilda personen och koppla på personal.Hörselverksamheten kommer ut på boende, informerar om syftet varför vi är där.   

Kartläggning:

Hur många är det vi identifierar med hörselnedsättning som inte sökt vård.
Hur många kan vi som audionomer möta på plats och motivera.
Hur många söker vård.
Hur många söker inte vård.
Hörselverksamheten ut till äldreboendet för att ta med patienter till Hörselverksamheten.

Samverkan med HRF – Hörselhjälpare – Hörselverksamheten.

Projektets längd – resultat: Våren 2023.

Informerar om uppsökande insatser för hörselscreening av hörselnedsättning hos äldre som bor på äldreboende.

Dialog med HRF.

Samverkan om hjälp från Brukarorganisationerna.

  • Mattias J ställer frågan om HRF ställer sig bakom projektet att uppsökande insatser av hörselscreening av hörselnedsättning hos äldre som bor på äldreboende på Herrljunga kommun.

Gemensamt beslut på Brukarrådet att HRF ställer sig bakom projektet.

Hörselverksamheten önskar en kontaktperson/representant som stöd från HRF.

HRF gemensamt utser Gunnel Johansson, HRF distrikt Borås.
Birgit Hidvård, HRF distrikt Ulricehamn.

Hörselverksamheten återkommer efter dialog med Herrljunga Kommun.

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner/representanter som stöd från HRF:

Gunnel Johansson
E-post: gunnel_53johansson@hotmail.com
Tel. 0703 64 3886

Birgit Hidgård
E-post: birgit.hidgard@telia.com
Tel. 0730 34 3403

Mattias J tackar alla för idag och avslutar mötet.