Alternativ telefoni, dövteam och dövblindteam 30 maj 2023

Deltagare

Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Barbro Prästbacka, HRF Distrikt Västra Götaland
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Harry Eriksson, HRF Distrikt Västra Götaland

Angelica Andersson, enhetschef Hörselteam och verksamhetsutvecklare
Jenny Widmark, Dövblindteam
Maria Larsson, Alternativ telefoni
Rebecca Ulfsparre, Dövblindteam
Sara Halla, assistent Alternativ telefoni, mötessekreterare

Föregående möte

Inga synpunkter. Protokollet läggs till handlingarna.

Anmälda punkter

Situationen med TERA, som nu finns i hjälpmedelskatalogen. Hur går det med förskrivning? 
HRF Distrikt Västra Götaland

HRF Distrikt Västra Götaland efterfrågar information om hur möjligheten att förskriva hjälpmedlet TERA som numera finns i handboken kring förskrivning av personliga hjälpmedel ser ut för hörselverksamheten.

Enhetschef Angelica Andersson bekräftar att TERA nu är en upphandlad produkt, vilket innebär möjlig förskrivning. Produkten i sig kan användas för både när- och fjärrkommunikation och det är just som ett hjälpmedel för fjärrkommunikation det i dagsläget är förskrivningsbart inom Habilitering & Hälsa. Som hjälpmedel för närkommunikation är TERA idag inte förskrivningsbart.

Angelica Andersson berättar att den tekniska utvecklingen går mycket snabbt. Vissa produkter bedöms vara hjälpmedel och andra bedöms tillhöra kategorin egenprodukter som inte förskrivs. Det medför att verksamheten behöver se över de olika alternativ som finns för tal-till-textlösningar, och därefter gå vidare med en upphandling kring detta som eventuellt förskrivningsbart hjälpmedel.

För att få produkten TERA förskriven som hjälpmedel för fjärrkommunikation vänder man sig som patient till förskrivare inom Alternativ telefoni. Förskrivande audionom gör en behovsbedömning. Om TERA bedöms vara aktuell som hjälpmedel ska sedan ytterligare en bedömning göras av Angelica Andersson och förvaltningens hjälpmedelsstrateg Stina Nyström, som fattar beslut kring eventuell förskrivning av TERA som hjälpmedel för fjärrkommunikation.

Harry berättar om sina egna erfarenheter med appen Microsoft Group Transcribe, som kan ta upp tal-till-text och som enligt hans uppfattning fungerar bra. Han berättar att han testar att använda denna såväl som andra liknande produkter regelbundet.

Hur går kuratorerna tillväga vid ansökan om LSS, ledsagning och andra insatser. Finns en mall? Hur blir resultatet på det som söks? FSDB Väst

Berit berättar att hon sitter med i FSDB:s styrelse på riksnivå. Hon har förstått att det på många håll är svårt att få till stöd via LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, ute i kommunerna för personer med dövblindhet och vill veta hur erfarenheterna ser ut i Västra Götaland och på vilket sätt kuratorerna i Dövblindteam arbetar med en ansökan. Kurator Rebecca Ulfsparre berättar att det så klart ser olika ut. Kuratorn följer i stort sett alltid med patienten till socialtjänsten där ansökan görs. Dövblindteam stöttar patient i ansökningsprocessen, och vi kan också få stöd och vägledning av material som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, har utarbetat. Rebecca  berättar vidare att det upplevs allt svårare för personer med dövblindhet att få del av insatser via LSS, och utifrån vår erfarenhet ser det ut så runt om i landet. En person som inte får insatser via LSS, kan istället insatser via Socialtjänstlagen, SoL, ibland erbjudas. Då brukar insatsen vara mindre omfattande. Ibland är den också då förenad med en kostnad.

Kuratorerna i Dövblindteam upplever att det många gånger är att bli placerad i personkretesen för LSS som är den stora utmaningen. Det är en förutsättning för att sedan kunna få ta del av de olika insatser som ryms inom lagens syfte. Berit berättar att FSDB arbetar ihop med Synskadades Riksförbund kring frågan om LSS, personkretstillhörighet och ledsagning.

Information från Dövteam

Genomförda aktiviteter

Dövteam har genomfört habiliterande insatser grupp under hösten 2022 och våren 2023. Det har varit föräldraträffar och ihop med Tolk, Alternativ telefoni och Dövblindteam har också gruppinsatser kring 1177.se och tolkbokning via detta system genomförts. Insatsen genomfördes i Göteborg, Skövde, Vänersborg och Borås. Personer i behov av insatser kring 1177.se kan vända sig till Dövteams pedagog Åsa kring detta.

Personalsituation och bemanning

Bemanningsmässigt är i dagsläget en medarbetare frånvarande. Teamets ena kurator ska sluta och rekrytering för teckenspråkig kurator pågår. Teamet har inte några direkta väntetider i dagsläget.

Information från Dövblindteam

Genomförda aktiviteter

Dövblindteam har ihop med Dövteam, Alternativ telefoni och Tolk genomfört informationsträffar kring 1177.se och tolkbeställning. Agneta lyfter att många ur gruppen personer med dövblindhet har fortsatt svårt att använda 1177.se då det inte är helt tillgängligt för den som inte ser eller hör bra. Tove Wrånge informerar om att Dövblindteams kommunikationspedagog Sara Benjaminsson kan ge individuella insatser kring detta.

Jenny Widmark berättar om genomförd CI-träff, som Dövblindteam arrangerade ihop med CI-teamet på Sahlgrenska. Gruppen bestod av personer som kände osäkerhet kring vad CI egentligen innebär och om det är något som skulle kunna passa just dem. Träffarna innehöll information om förutsättningar för och gången kring att utredas kring eventuell CI-operation. Det fanns möjlighet att ställa frågor till personalen i CI-team.

Harry berättar att HRF arrangerar CI-träffar runt om i regionen, bland annat i Fyrbodal, Göteborg och Skaraborg. Det planeras också för Borås. Harry berättar att det är möjligt för personer med dövblindhet att besöka CI-träffarna för att få information.

Personalsituation och bemanning

Dövblindteams kurator kommer sluta, vilket innebär att det är en aktuell rekryteringsprocess igång. Teamets synpedagog är delvis tjänstledig för studier, och en förstärkning på synpedagogsidan är därför på gång i vikariatsform över ett år.

Information från Alternativ telefoni

Öppen mottagning, sommaruppehåll

Maria berättar att den öppna mottagningen nu tar sommaruppehåll. Sista tillfället före sommaren är 5 juni. Öppen mottagning öppnar återigen 28 augusti. Det är bara den öppna mottagningen som håller sommarstängt. Det är i övrigt öppet och personer i behov av stöd från Alternativ telefoni kontaktar verksamheten som vanligt.

Förändrat arbetssätt vid förskrivning

Angelica Andersson informerar om att Alternativ telefoni från och med 1 maj då det nya avtalet trädde i kraft har ett nytt arbetssätt. När det börjar närma sig att en persons SIP-licens går ut kommer patienten kallas in för en ny bedömning. Anledningen till förändringen är att vi behöver förskriva de produkter som finns i avtal när en aktiv licens går ut.

Ny enhetschef

Alternativ telefoni har en ny enhetschef. Hon heter Nathalie Laagen. Nathalie är också chef för hörselteamen i Fyrbodal. Hon har sin placering på Vänerparken i Vänersborg.

Personalsituation och bemanning

Alternativ telefonis förskrivare går snart i pension. Som ersättare har Mimmi, audionom börjat. Hon kommer arbeta deltid och ha sin huvudsakliga placering i Vänersborg.

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

FSDB Väst informerar om att föreningen kommer göra en femtimmarsresa kring Göta kanal 10 juni. 1–4 september genomförs den stora riksträffen i Göteborg.

I juni genomförs ett seglarläger och i september en vandring för medlemmarna i Vålådalen utanför Östersund.

Medlemmarna i FSDB Väst efterfrågar en träff med möjlighet att ställa frågor kring digitala tjänster som 1177.se och bank-id, iPhone och tal-direkt. En sådan träff skulle kunna arrangeras digitalt och det skulle kunna vara ett tillfälle för Dövblindteam att delta.

Tidigare har Dövblindteams audionom Jenny Widmark träffat medlemmarna i FSDB och informerat om hörapparater och hur framtiden kring hörapparater ser ut. Detta var mycket uppskattat av medlemmarna och något som FSDB Väst gärna skulle se igen.

HRF Distrikt Västra Götaland

HRF distrikt Västra Götaland informerar om en inplanerad digital kurs ihop med ABF i höst.

Temat kommer vara att lära sig använda sig av sin iPhone och telefonens olika funktioner. En före detta polis är inbjuden för att informera deltagarna om säkerhet vad gäller internet och digitala tjänster och verktyg.

CI-träffar har genomförts i Fyrbodal, och en aktuell fråga som diskuterades var tal-till-textfunktioner. Träffarna innehöll också teknik och workshoppar. Eftersom träffarna blev lyckade kommer nya tillfällen planeras och genomföras i höst, både kring CI och TSS. Information om träffarna kommer läggas ut på hemsidan och föreningens Facebooksida.

Barbro lyfter hur föreningen ser vinsten av syn- och hörselinstruktörerna för medlemmarna, och föreningen arbetar aktivt med att tjänsten ska utökas och användas av personer som behöver.

Övrigt

Diskussion kring vad som händer med arbetsplatshjälpmedel man fått från Försäkringskassan när man inte längre arbetar. Barbro lyfter att det är konstigt, men hon har förstått att de skall till Västervik. Jenny Widmark bekräftar att det finns ett lager där, på vilket eventuell rekonditionering görs för att produkterna ska kunna återanvändas.

Nästa brukarrådsmöte

Tisdag 28 november klockan 13:00-15:30 via Teams
Plats: Ekelundsgatan 8, Göteborg

Meddela oss gärna i god tid punkter att ta upp på mötet.