Audionommottagning och Hörselteam Skövde, brukarråd 10 april 2024

Deltagare

Emira Kadic, FSDB
Janne Åberg, HRF
Maivor Wänerås Persson, HRF
Agne Fröjd, HRF
Angelica Andersson, enhetschef Hörselteam Skövde
Angelica Eriksson, enhetschef Audionommottagning

Frånvarande

Berit Jildenhed, FSDB
Ingrid Nordquist, HRF
Gunilla Isaksson, HRF
Eva Löfquist Beglert, HRF

Föregående anteckningar

Återkoppling från Angelica A som planerat ta upp frågan i ledningsgrupp. Förslag att Janne skriver ihop ett dokument med information som sedan kan lämnas ut till patienter som har CI. Förhoppningsvis kontaktar de HRF. På så vis kan Janne skapa en grupp i Skövdeområdet med omnejd. Gäller både CI-patienter och tinnituspatienter.

Svar: Hörselverksamheten kan lämna ut broschyrer och informationsblad på besök där vi ser att patienter har behov. Vi kan inte göra massutskick men tar gärna emot broschyrer och informationsblad.

Fjärrjustering på distans för barn

VGR har startat ett pilotprojekt för att utreda om fjärrjustering kan vara ett bra komplement till fysiska besök även på barnsidan. Barnaudionomer kommer erbjuda fjärrjustering till patienter som har inbokade besök eller som ska påbörja habilitering/rehabilitering.

Föreläsningar med HRF till gymnasier om audionomyrket

HRF har varit på en vårdteknisk mässa som arrangerades av Högskolan i Skövde. Kom där i kontakt med flertalet elever och lärare som inte var bekanta med audionomyrket. Har en dialog hur vi gemensamt kan jobba för att göra reklam för yrket.

HRF kommer ta kontakt med studievägledare och representanter för vård- och omsorgsprogrammet i Skövde för att se om vi kan få komma ut och informera. Återkoppling vid nästa brukarråd.

Vårdgaranti, kökortningsarbete och omställning av vård

Har gjort riktade insatser för att korta köerna. VGR har inte minskat antalet väntande men har kunnat stanna av den ökande kurvan. Väntetiden i Skaraborg är för närvarande ca 28-30 veckor. Kökortningsinsatserna ser olika ut i regionen och vi testar bl a olika patientflöden.

I Skaraborg kallar vi in förstagångsremisser på ett kortare besök med hörselscreening där vi går igenom hörseln och har en dialog om motivation. På besöket beslutas om patienten önskar gå vidare till en hörselrehabilitering eller avvakta behandling. Med detta kan vi tidigare avsluta de patienter som inte är redo att för att genomgå rehabilitering.

Ungefär 30 % av VGRs remisser tackar nej till vidare rehabilitering, de önskar endast en hörselkontroll eller information.

VGR har även gjort ett utskick till alla vårdcentraler för att förbättra underlaget till remissbedömning. Detta har inte gett något märkbart resultat.

Fråga: Får VGR fortfarande in patienter med vaxproppar trots informationsinsatser?

Svar: Ja även om det står på kallelse händer det relativt ofta. Kan vara från boenden där personal missat att kolla öronen, men det händer även att vårdcentralen har för lite kännedom om hur mycket vax det får vara i örat för att audionomen ska kunna gjuta ett avtryck. Vårdcentralen kontaktas i dessa fall via avvikelse.

HRF informerar alltid om att kolla vax inför ett besök. Om man ska rekommendera något förebyggande är det oljorna som är bäst. Revaxör ska inte användas för ofta.

Mariestad har gjort en kurs till personal inom äldreomsorg i kommunerna för att utbilda i hörapparatskötsel och hörselkunskap. Syftet är att minska antalet patienter som kommer till oss i oförrättat ärende pga vaxpropp eller som skulle kunna fått snabbare och lika bra hjälp på sitt boende. Information om kursen skickades ut till personal på boenden. Utbildningen innehåller workshops och information om hantering av hjälpmedel. Intresset har hittills varit lågt.

Behovet av hörselinstruktörer är stort och utbudet räcker inte riktigt till.
Förslag om hörselinstruktör i Skövde ligger i kommunfullmäktige.
SPF har även mottagning med hörselrepresentanter.

Frågor från HRF

Självtest av hörsel utan audionom – kommer det till Skaraborg?

Svar: Det finns två varianter av självtest, ett är som en surfplatta med hörlurar där man får lyssna på toner och får en hörselkurva presenterade efter genomfört test. Ingen audionom behövs för testet utan resultatet visas direkt.

  • Grönt: OK.
  • Gult: kan vara aktuellt med hörselrehabilitering.
  • Rött: är aktuellt med hörselrehabilitering.

Andra varianten är också ett självtest men kan likställas med en professionell (diagnostisk) hörselmätning. Den kan även göra mer avancerade hörselmätningar. Det finns en studie i Västerås med den senare varianten som fungerat väl.

VGR har köpt in flera surfplattor för hörselmätning och kommer även göra ett projekt med den mer avancerade varianten. Testet kommer troligen att genomföras i Göteborg. Surfplattorna som är beställda till Skaraborg kommer inom kort. Till en början kommer detta erbjudas på bokade besök, men planen är att på sikt även kunna erbjuda drop-in.

Om våra tester faller väl ut ser vi att vi även skulle kunna rekommendera vårdcentraler att köpa in utrustningen. Detta skulle kunna lätta patientflödet både för oss och dem. Angelica Eriksson mailar brukarrådet när utrustningen är på plats, så möjlighet finns att komma och prova.

Aktuell status för fjärrjustering?

Fjärrjustering har kommit igång i hela regionen men inte på bred front ännu. Utbildningar och rutiner är klara men audionomerna startar i sin egen takt. Verksamheten har under året satt upp digitaliseringsmål vilket kommer öka takten.

Fråga: Är audionomerna positivt inställda?

Svar: Ja det tycker vi. Vår största utmaning blir att motivera våra patienter att ses på distans. Många vill fortfarande komma till oss.

Vi kommer än så länge bara kunna erbjuda fjärrjustering för bokade besök, finns ingen drop-in möjlighet. Vi kan heller inte erbjuda möjligheten att boka via nätet.

Mötesanteckningar

Mötesanteckningarna nådde inte alla efter förra tillfället utan man fick söka via nätet. Mötesanteckningar mailas till alla på ”sändlistan”.

Väntrumsskärmar

Fråga om informationen om HRF rullar på våra väntrumskärmar.

Svar: Det är på gång, i Skaraborg finns endast väntrumsskärm i Skövde. Vi kan inte påverka skärmarna som finns på sjukhusen.

Utbudspunkter

Fråga kring VGRs översyn av utbudspunkter, vilka man funderar på att ta bort.

Svar: Vi har kvar våra utbudspunkter i Skaraborg tills vidare.

Nästkommande möte

22/10 kl 13.00-15.00. Audionom deltar och informerar om fjärrjustering av hörapparater.