Säker digital kommunikation

En sjuksköterska i samtal framför dator

Säker digital kommunikation (SDK) är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. För att stötta kommunerna i Västra Götaland - drev VGR samverkansprojektet "SDK-ready" - eller "faxdödaren" för att underlätta och påbörja införandet.

Varje dag skickas stora mängder information mellan olika aktörer i offentlig sektor, exempelvis vid handläggning och beslut av ärenden. Ofta är det sekretessklassad information i form av till exempel behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga, utdrag ur belastningsregistret eller vårdplaner som skickas. I brist på säkrare alternativ används många gånger fax eller vanliga brev för att utbyta information mellan olika aktörer.

En särskild digital infrastruktur garanterar säkerheten 

Säker digital kommunikation (SDK) är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. SDK är en digital infrastruktur som möjliggör för offentliga organisationer att utbyta känslig information med andra offentliga aktörer på ett enhetligt och säkert sätt genom att de organisationer som ansluter till SDK organiseras i en så kallad federation. En federation är ett nätverk där de deltagande organisationerna är överens om gemensamma spelregler inom teknik och informationssäkerhet och därför kan utbyta information med varandra.

Meddelanden som skickas via SDK kan innehålla fritext och bilagor. Meddelandena adresseras till funktionsadresser, exempelvis till en viss enhet på ett äldreboende eller en avdelning på ett sjukhus. Det går inte att skicka meddelanden till enskilda befattningshavare eller privatpersoner.

Digg förvaltar SDK

Sedan 1 april 2024 är det Myndigheten för digital förvaltning, Digg, som ansvarar för Säker digital kommunikation (SDK), som utvecklats tillsammans med Inera AB.

Från och med 2 maj är det möjligt för nya organisationer att ansluta till SDK, som också är tillgängligt för privata aktörer som är verksamma inom den offentliga sektorn.

Säker digital kommunikation (SDK) DIGG

Stödjande material från SDK-ready projektet

Under perioden april 2023 – februari 2024 pågick SDK-ready projektet med syftet att skapa förutsättningar för kommunerna i Västra Götaland att införa och använda SDK. Projektet har bland annat tagit fram stödjande material, nedan finns en checklista och ett webbinarium att ta del av.

Checklista för att påbörja ett SDK-införande

Se inspelat webbinarium i efterhand

Webbinarier med introduktion till SDK hölls den 29 augusti och den 6 september, ovan finns en sammanfogad inspelning. Du kan välja mellan inslagen i programmet efter tidsindelningen nedan.

Kapitelindex

00:00:00 - Inledning kring den regionala utvecklingsstrategin, styrgruppen Digitaliseringsrådet och SDK Ready-projektet och dess syfte samt VGR:s SDK-arbete.

00:00:00 - Inledning kring den regionala utvecklingsstrategin, styrgruppen Digitaliseringsrådet och SDK Ready-projektet och dess syfte samt VGR:s SDK-arbete.

00:07:15 - Inera och Digg introducerar Säker digital kommunikation
01:00:30 - Exempel på införandearbete hos Göteborgs Stad
01:25:05 - Erfarenheter från Arbetsförmedlingen
01:35:25 - Exempel där SDK nu är i drift hos Arbetsförmedlingen
01:46:25 - Erfarenheter från Region Gotland
02:05:25 - Frågestund 29 augusti
02:25:40 - Frågestund 6 september

SDK-projekt inom VGR:s verksamheter

VGR är på organisationsnivå ansluten till den nationella SDK-federationens produktionsmiljö. Det innebär att VGR:s verksamheter har möjlighet att nyttja SDK i de processer och verksamheter där det behövs.
Regionalt stöd finns tillgängligt för VGR:s verksamheter i form av exempelvis

  • rutin för användning
  • användarguide
  • namnstandard
  • säkerhetsdeklaration för tjänsten


VGR:s interna SDK-projekt fortsätter under 2024 för att stötta de verksamheter som vill komma igång och det förvaltningsteam som ska säkra fortsatt utveckling och drift av tjänsten.

Vill du komma i kontakt med VGR:s projekt finns en funktionsbrevlåda som du når via följande e-postadress: saker.digital.kommunikation@vgregion.se

Madelene Alfinson

Digitaliseringsstrateg Boråsregionen

Sara Herrman

Digitaliseringsstrateg Fyrbodal

Christina Thordén

Digitaliseringsstrateg Göteborgsregionen

Fredrik Edholm

Digitaliseringsstrateg Skaraborgs kommunalförbund