Sammanhållningspolitiken - EU:s regionalpolitik

Sammanhållningspolitiken syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa.

EU:s sammanhållningspolitik har en stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland. Tillsammans med VGR:s egna program och satsningar kan EU-medlen bemöta majoriteten av de utmaningar Västra Götaland står inför.

För att säkra att EU-medlen används på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att EU-programmen ligger i linje med Västra Götalands prioriteringar.

Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år och omfattar drygt 370 miljarder euro för åren 2021-2027. Det motsvarar ungefär en tredjedel av EU:s budget.

Fem mål styr EU:s investeringar 2021–2027

  • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen
  • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete
  • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät
  • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård
  • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU

Det främsta verktyget för regionalpolitiken

Det främsta verktyget för sammanhållningspolitiken är EU:s fonder för tillväxt och sysselsättning. De fonder som Västsverige tar del av är:

Utöver de europeiska fonderna för tillväxt och sysselsättning finns även de transnationella sektorsprogrammen. Dessa program är en typ av EU-finansiering som delas in efter inriktning och syfte. 

 

Linn Henriksson

Regionutvecklare - Teamledare EU, sekreterare Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Telefonnummer