Utbildningar för webb och andra digitala medier - produktion och tjänster

Här kan du läsa mer om ramavtalet för utbildningar för webb och andra digitala medier - produktion och tjänster. Ramavtalet gäller för perioden 2021-11-01 till 2025-10-31.

De leverantörer som VGR tecknat avtal med är:

  1. Learnways
  2. Semcon/Xtractor
  3. Diploma

Avrop från ramavtalet sker genom rangordning, det vill säga först tillfrågas leverantör nummer ett och om leverantör ett inte kan åta sig uppdraget tillfrågas leverantör nummer två och därefter nummer tre. Leverantören har 5 arbetsdagar på sig att svara efter att VGR Akademin skickat förfrågan.

Alla förfrågningar om avrop går via VGR Akademin. Skicka mejl till digitala.utbildningar@vgregion.se så vägleder vi dig vidare i processen. Läs gärna mer om våra rutiner för avrop innan du hör av dig:

Rutiner för avrop

Tjänster att avropa

Hela eller delar av produktioner

Det innebär att Leverantören ansvarar för hela, sammanhängande nätbaserade utbildningar där produktion sker från idé till publicering eller att Leverantören ansvarar för leverans av enskilda utbildningskomponenter, alternativt sätter samman olika utbildningskomponenter till en helhet. Det kan till exempel handla om inspelade föreläsningar, fotografier, illustrationer, animeringar, quiz etcetera som Beställaren själv (eller med stöd av Leverantören) sedan infogar i Lärportalen och på så vis skapar sin utbildning som en kombination av eget material och de delar som Leverantören producerat.

Om H5P-komponenter ska användas rekommenderas följande då de lever upp till kraven på tillgänglighet (WCAG 2.1 AA):

Revidering av hela eller delar av produktioner

Det innebär att Leverantören ansvarar för leverans av uppdateringar och bearbetningar av redan befintliga utbildningar eller utbildningskomponenter.

Undertexter till film

Det innebär att Leverantören skapar undertexter till de filmer som Beställaren tillhandahåller.

Utbildningar publicerade i form av podcasts

Det kan vara enskilda avsnitt såväl som sammanhängande serier med fokus på kompetensutvecklingsinsatser för olika målgrupper inom VGR.

Roller att avropa

Pedagogisk rådgivare

Den pedagogiska rådgivaren har ett samordnande ansvar för att på uppdrag av VGR ta ett helhetsansvar när det gäller att fånga upp behov och skapa lösningar för en kompetensutvecklingsinsats som leder till önskad effekt i verksamhet. Rådgivaren ansvarar för hela processen från idé till uppföljning, inklusive behovs- och målgruppsanalys.

Manusförfattare

Manusförfattaren arbetar fram förslag på pedagogiska idéer och lösningar utifrån Beställarens utbildningsbehov. I rollen ingår det att dokumentera utbildningsbehov samt omvandla det till
utbildningskoncept med innehåll och struktur.

Teknisk producent

Den tekniska producenten ansvarar för att utveckla digitala utbildningskomponenter och dess gränssnitt baserad på manus och/eller annan kravspecifikation. Den tekniska producenten ansvarar för att komponenterna utvecklas enligt definierade standarder och riktlinjer samt kvalitetssäkrar deras funktion, användbarhet och tillgänglighet för aktuella publiceringsytor.

Art Director/Grafisk formgivare

Art Director/Grafisk formgivare ansvarar för grafisk utformning och produktion av utbildningar och utbildningskomponenter. Leverantören arbetar från beställning till levererad produkt utifrån VGR:s visuella profil samt lagar och riktlinjer om tillgänglighet och användbarhet.

Illustratör

Illustratören ansvarar för att skapa förklarande och pedagogiska bilder i utbildningar. Illustrationerna kan användas både digitalt och för trycksaker relaterade till utbildningar.

Animatör

Animatören behärskar rörlig 2D- och 3D-grafik samt har kunskap om hur man planerar och driver ett animationsprojekt från idé till färdig film. Leverantören arbetar med att skapa illustrationer, animationer samt bildberättelser för att förmedla ett budskap, en känsla eller ett intryck.

Fotograf/filmare

Fotografen/Filmaren ansvarar för foto och filmning både i studio och på VGR:s arbetsplatser. Fotografering och filmning kan komma att ske både inomhus och utomhus. Fotografen/Filmaren ansvarar för enklare bild- och filmbehandling av eget material.

Producent av film och rörlig media

Producenten av film och rörlig media ansvarar för produktionen av rörlig media för hela utbildningar eller utbildningskomponenter.

Ljudproducent

Ljudproducenten ansvarar för delar av eller hela utbildningsproduktioner (så som e-böcker, podcast etcetera.) Ljudproducenten ansvarar för ljudinspelningar i studio eller på VGR:s arbetsplatser.

Användbarhets- och tillgänglighetsexpert

Experten ansvarar för att utbildningskomponenterna blir lätta att använda och anpassade till de tänkta användarnas krav. Experten är länken mellan användare och producent.

Interaktionsdesigner

Interaktionsdesignern förstår, utformar och analyserar samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om webbsidor, programvaror eller produkter. Interaktionsdesignern utformar gränssnitt som stöder användare i sitt arbete.

Avtalskatalog

I avtalskatalogen kan du se ramavtalet i sin helhet. VGR har tre avtal - ett med varje leverantör. Du hittar dem enklast genom att ange "learnways" i sökfältet. 

Avtalskatalog, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s nät