Chefsprogram i VGR

Ramavtalet avser chefsprogram och är giltigt för perioden 2023-05-01 - 2027-04-30.

Ramavtalet innehåller fyra avtalsområden:

 • Avtalsområde 1: Chefsstöd och grupputveckling
 • Avtalsområde 2: Chefsutveckling på operativ nivå
 • Avtalsområde 3: Chefsutveckling på strategisk nivå
 • Avtalsområde 4: Ledningsgruppsutveckling

Rutin för avrop

Avtalsområde 1: Chefsstöd och grupputveckling

För avrop inom gruppen gäller rangordning enligt nedan:

 1. Actea Consulting AB
 2. KC Group Leadership Development AB
 3. Prové AB
 4. Humanova Utbildning AB

Beställaren ska erhålla svar inom max 24 timmar på vardagar i vad mån uppdraget accepteras.

Uppdrag ska normalt kunna startas upp inom max 7 dagar, inklusive helgdagar, från anbudsgivarens svar eller vid den senare tidpunkt som Beställaren önskar.

Om svarstiden löper ut utan att Beställaren erhållit svar, om Leverantören tackat nej till uppdraget eller inte kan starta upp uppdraget inom den tid Beställaren önskar, går förfrågan över till Leverantör rangordnad 2 och så vidare.

Chefsstöd

Kan ges både som reflekterande chefsutveckling (handledning) eller coachning både enskilt och i grupp.

Syftet med insatsen är att chefen får:

 • ökad medvetenhet om sig själv och sitt beteende i olika situationer
 • ökad medvetenhet om olika handlingsmönster
 • förmåga att variera sitt ledarskap och hantera vardagsproblematik
 • konkreta verktyg för att utveckla ledarskapsstrategier

Grupputveckling

Chefers ledarskap utövas i samspel med medarbetare. En god chef når ett gott resultat i samarbete med sina medarbetare. För att utveckla verksamheten behövs även utveckling av hela arbetsgrupper.

Syftet med grupputvecklingsinsatsen är att:

 • identifiera och arbeta med eventuella hinder och utmaningar för att snabbare bli ett samverkande och mer effektivt team
 • utveckla gruppens mötesstruktur, samspel, förmåga till självinsikt och kommunikation
 • genom att strukturerat arbeta med att belysa teamets styrkor och potential, skapa en ökad motivation samt en högre effektivitet

Avtalsområde 2: chefsutveckling på operativ nivå

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning från samtliga leverantörer som tilldelats avtal:

 • Actea Consulting AB
 • KC Group Leadership Development AB
 • Prové AB
 • Humanova Utbildning AB

Utvecklingsprogrammens syfte är att utveckla cheferna på operativ nivå. Konsulten ska arbeta utvecklings- och processorienterat utifrån det syfte programmet har och är väl förtrogen med att integrera ledarskap och arbetsgivarrollen i programmet.

Utöver krav på anbudsgivaren:

 • Ska konsulten anpassa innehåll och metoder till den chefsnivå som programmet avser
 • Ska konsulten ha flerårig dokumenterad erfarenhet av att ta fram och genomföra och följa upp ledarutvecklingsprogram i stora och/eller komplexa organisationer med goda resultat, huvudsakligen för första linjens chefer

Avtalsområde 3: chefsutveckling på strategisk nivå

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning från samtliga leverantörer som tilldelats avtal.

 • Actea Consulting AB
 • Human Resource Utbildning (HRU) AB
 • PBM Sweden AB
 • Treatis AB

Utvecklingsprogrammens syfte är att utveckla cheferna på strategisk nivå. Konsulten ska arbeta utvecklings- och processorienterat utifrån det syfte programmet har och är väl förtrogen med att integrera ledarskap och arbetsgivarrollen i programmet.

Utöver krav på anbudsgivaren:

 • kan konsulten anpassa innehåll och metoder till den chefsnivå som programmet avser
 • ska konsulten ha flerårig dokumenterad erfarenhet att ta fram, genomföra och följa upp ledarutvecklingsprogram i stora och/eller komplexa organisationer med goda resultat, huvudsakligen på strategisk ledningsnivå
 • ska kunna bidra till utvecklingen av den koncerngemensamma chefsutvecklingen genom att bidra med omvärldskunskap, ny forskning och innovation inom chefsutvecklingsområdet samt kunna beskriva hur detta ska omsättas inom ramen för planerad insats

Avtalsområde 4: ledningsgruppsutveckling

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning från samtliga leverantörer som tilldelats avtal.

 • Actea Consulting AB
 • Prové AB
 • Humanova Utbildning AB
 • Engagemangsnätverket AB

Med ledningsgruppsutveckling avses aktiviteter som syftar till att öka effektiviteten i organisationen genom att skapa effektivt och konstruktivt samarbete i ledningsgruppen.

Exempel på insatser:

 • Arbete med ledningsgrupper på olika nivåer
 • Gruppdynamik i ledningsgrupp
 • Verktyg och metoder för strategisk och operativ förståelse för både helhet och delar
 • Etablera och utveckla ledningsgrupp
 • Kommunikation och feedback i ledningsgrupp
 • Kan konsulten anpassa innehåll och metoder till den chefsnivå som programmet avser
 • Ska konsulten ha flerårig dokumenterad erfarenhet av att ta fram, genomföra och följa upp ledningsgruppsutveckling i stora och/eller komplexa organisationer med goda resultat, på operativ samt strategisk ledningsnivå.

Rutiner för avrop

 1. Gå in i VGR:s avtalskatalogen
 2. I sökrutan skriv ”Chefsprogram samlad avtalsinformation”
 3. Använd framtagna blanketter för att göra avrop eller förnyad konkurrensutsättning

Anne-Lee Larsson

Inköpare

Telefonnummer