Steg för steg

Lärande är något som sker hela tiden oavsett om vi vill eller inte. Om lärandet är avsiktligt, planerat och har ett tydligt syfte och mål brukar det kallas utbildning. En strukturerad process för utbildningsplanering stödjer arbete med att utveckla relevanta, välplanerade och effektiva utbildningsprogram som skapar det avsiktliga lärandet och kompetensutvecklingen. På VGR Akademin arbetar vi utifrån en strukturerad process.

Processen fokuserar på både målgruppens och verksamhetens behov och mål. Den består av flera delar eller faser: analys, design, utveckling, genomförande och utvärdering. I VGR ingår också en fas som heter avsluta. I respektive fas utforskas olika frågeställningar och områden som skapar förståelse för utvecklingsbehovet och den möjliga lösningen. Olika intressenter och kompetenser involveras och bidrar i de olika faserna. Den tid som läggs i de tidiga faserna underlättar arbetet längre fram och ökar sannolikheten för att den utbildning som tas fram ger effekt i verksamheten. Slutprodukten är en färdig utbildning med en förvaltnings- och avslutningsplan.

1. Analysera

Den här fasen är central för att den utbildning som tas fram ska skapa ett värde.

2. Designa

Den här fasen är central för att få en helhetsbild över vad som behövs för att skapa lärande, det vill säga skapa utbildningen och genomföra den men även för att förvalta och avsluta den.

3. Utveckla

I den här fasen skapas och produceras de delar som utgör utbildningen, baserat på det som togs fram i utbildningsplanen och som designades i förra fasen

5. Utvärdera

I utvärderingsfasen tittar vi på om vi gör rätt saker på rätt sätt,

6. Avsluta

En utbildning kan genomföras många gånger eller vara en engångsföreteelse men förr eller senare kommer en punkt när det där dags att avsluta utbildningen.