Analysera

Den här fasen är central för att den utbildning som tas fram ska skapa ett värde. Genom att fördjupa oss i de verksamhetsmål som utbildningen ska bidra till och vilka förändringar i arbetssätt som ska ske eller införas på arbetsplatsen, liksom hur målgruppen ser ut, ökas sannolikheten för att utbildningen leder till effekt i verksamheten.

Här identifieras målen för utbildningen, vilket värde den ska skapa, målgruppen och dess behov identifieras samt vilka resurser som finns att tillgå. Här urskiljs också ramar, förutsättningar och hinder för utbildningen.  I analysen kan man göra vägval kring hur utbildningen ska tas fram, om VGR:s leverantörer ska användas eller om VGR själva kan ta fram utbildningen. 

Analysfasen kan leda fram till ett beslut om att inte ta fram en utbildning, till exempel när analysen gör gällande att en utbildning inte är lösningen på det identifierade problemet. Lösningen kan exempelvis vara en annan form av kompetensutveckling (till exempel lärande på arbetsplatsen) eller ren information (till exempel i form en checklista).   

I den här fasen bör följande kompetenser medverka: någon med kunskap om aktuell verksamhet, sakkunskap om aktuellt ämne, pedagogisk kompetens och processkunskap om utbildningsplanering.

Exempel på frågor att ställa

  • Varför ska vi göra den här utbildningen? Vilka verksamhetsmål ska utbildningen bidra till?
  • Vad ska deltagarna göra annorlunda efter utbildningen? Vilken beteendeförändring ska till?
  • Vad behöver deltagarna lära sig för att kunna göra på det nya sättet? (lärandemål) 
  • Vilken är målgruppen? Hur ser deras förutsättningar ut?
  • Vilka främjande eller hindrande faktorer behöver tas hänsyn till?
  • Vilka resurser (pengar, tid, kompetens, individer) finns? Hur ser tidsplanen ut?
  • Finns det något liknande idag? ​ I analysfasen ingår också att göra en omvärldsanalys för att se vad som redan görs i VGR eller på annat håll.
  • Vilka roller/kompetenser/personer behövs i utvecklings- och förvaltningsarbetet?​