Regiongemensam utbildning

Här kan du läsa mer om ramavtalet för regiongemensamma utbildningar inom det administrativa området.

Vem kan köpa utbildning och hur?

VGR Akademin tar tillsammans med ämneskunniga representanter från VGR fram regiongemensamma utbildningar som presenteras i Lärportalen. Förutom de utbildningarna i Lärportalen finns möjlighet för enskilda förvaltningar och enheter att avropa egna utbildningar.

Förutom VGR så är även följande bolag med på detta avtal:
 • Västtrafik AB
 • GöteborgsOperan AB

Avrop görs via formulär som du hittar längre ner på sidan tillsammans med information om de olika avtalsområdena.

Avtalskatalogen, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät

Lärportalen

Vad kan avropas?

Utbildningar likt dem som erbjuds av VGR Akademin i Lärportalen kan avropas till enskild förvaltning/enhet men kan även justeras utifrån målgrupp, upplägg, längd med mera. Avtalet möjliggör även andra avrop inom ämnesområdet, helt anpassat utifrån behov.

I ramavtalet tillämpas rangordning.

Avtalsområden

Nedan är en förteckning över våra avtalsområden och vilka leverantörer som levererar utbildning inom vilka områden.

Digitala arbetssätt

Om avtalsområdet

Digitalisering och digitala arbetssätt är nyckelkompetenser för att stärka Västra Götalandsregionens förmågor inom innovation och verksamhetsutveckling. Kompetensutveckling inom det här området är med andra ord en förutsättning för att VGR ska kunna klara sitt kärnuppdrag nu och i framtiden. Med god digital kompetens får chefer och medarbetare verktyg att hitta nya sätt att lösa utmaningar och erbjuda rätt tjänster och god service till invånarna.

Leverantör:
1. Lexicon

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Regiongemensamma utbildningar inom ramavtalsområdet vänder sig till olika grupper av medarbetare i VGR. Det kan handla om medarbetare som har en formell chefsroll med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar (V/E/P-ansvar) eller som leder arbeten, områden och processer utan att ha en formell chefsroll (exempelvis projektledare, utvecklingsledare, regionutvecklare, verksamhetsutvecklare och medarbetare i legitimationsyrken eller i patientnära arbete som har en ledande eller handledande roll). En annan målgrupp är medarbetare som behöver utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i att arbeta digitalt.

Exempel på utbildningsområden

EU-standarden Digital Competence Framework for Citizen (DigComp) ger en gemensam förståelse för vad digital kompetens är, och med utgångspunkt i de förmågor som beskrivs i den ser VGR flera olika utbildningsområden inom vilka medarbetare kan behöva kompetensutveckla sig.

Digitalisering och automatisering

VGR håller på att utvecklas från en pappersdriven till en digitaliserad organisation där administrativ förenkling och automatiserade verksamhetsprocesser frigör tid för medarbetare att fokusera på VGR:s kärnuppdrag. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis informatik och informationsmodellering, tjänstedesign och användarupplevelse, användarcentrisk digitalisering och digitalisering som metod för verksamhetsutveckling.

Informations- och datakunnighet

Som medarbetare i VGR är det viktigt att kunna söka, samla in, analysera och hantera digital data och information. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis källkritik, datahantering och etiska och juridiska förutsättningar för dataanalys i hälso- och sjukvård.

Digital kommunikation och digitalt samarbete

I VGR används i allt större utsträckning digitala verktyg för kommunikation och samarbete, och det har därmed blivit viktigt att medarbetare kan interagera med hjälp av en bredd av digitala verktyg och hantera sin digitala närvaro och sin digitala identitet. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis "netikett", digital mötes- och samarbetsetik och att använda digitala mötes- och samarbetsverktyg.

Utveckling av digitalt innehåll

Medarbetare i VGR måste kunna skapa och redigera digitalt innehåll men också förstå hur upphovsrätt och licenser ska tillämpas på digital information. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis att använda produktionsverktyg för digitalt innehåll, programmera och träna robotar och hantera öppen data, copyright och licenser.

Digital säkerhet och digital hållbarhet

Det är viktigt att medarbetare i VGR kan skydda innehåll och personuppgifter i digitala miljöer. De måste också vara medvetna om vilken miljöpåverkan digital teknik har och hur användningen av den kan få konsekvenser för människors fysiska och psykiska hälsa och rättigheter. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis informationssäkerhet, digital arbetsmiljö, säker applikationsutveckling och cybersäkerhet, mobila arbetssätt, aktivitetsteori och kognitiv ergonomi. I detta utbildningsområde ingår även systemutveckling, infrastruktur/drift samt projektmetodik.

Problemlösning i digitala miljöer

Det blir allt viktigare för medarbetare i VGR att kunna se hur behov och problem kan tillgodoses och lösas digitalt och hur de kan dra nytta av den digitala utvecklingen i sitt arbete. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis artificiell intelligens (AI) som teknologi (taligenkänning, textrobotar, sakernas internet etc.), digital resursplanering och metoder för simulering och optimering.


Ekonomistyrning

Om avtalsområdet

Ekonomi och ekonomisk uppföljning är en integrerad del av processerna för ledning och styrning i Västra Götalandsregionen (VGR) och avgörande för att nå politiska mål. Ekonomisk information används för att besluta om färdriktningen i VGR och genomföra fattade beslut, och ekonomisk uppföljning och analys är viktiga parametrar i VGR:s verksamhetsstyrning.

Den privata och kommunala sektorn har många likheter i ekonomisk planering och redovisning, men också många olikheter. Det gör att VGR har behov av att dels introducera nya medarbetare med erfarenhet från andra branscher, dels vidareutbilda de som redan jobbar i organisationen i den kommunala kontexten och det som skiljer den från andra sektorer. Det handlar till exempel om styrande förutsättningar och regleringar kring allt från kommunallagens reglering kring budgetering och planering till redovisning.

Obs! Mer grundläggande ekonomiutbildningar omfattas av ramavtalsområde Medarbetarskap.

Leverantörer enligt rangordning:

 1. Ekan
 2. Kommunalekonomernas förening

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Vänder sig till medarbetare som har ekonomi som huvudsaklig profession samt verksamhetschefer som behöver utbildas inom redovisning och analys.

Exempel på utbildningsområden

Inom ramavtalsområdet finns olika utbildningsområden (ska inte förväxlas med specifika utbildningar).

System och analysverktyg

VGR arbetar med redovisning och ekonomiska analyser i en rad olika system. För att kunna nyttja systemen optimalt krävs att användaren har förståelse för hur de fungerar. Det innebär bland annat att medarbetarna lär sig hantera de redovisnings- och analysverktyg som används i VGR.

Styrning och verksamhetsutveckling

För att möta utveckling av arbetssätt och förändringar av förutsättningar behöver medarbetarna kompetensutveckla sig i exempelvis lagstiftning, redovisning, ekonomisk teori och olika modeller och metoder för att kunna stödja verksamhetsansvariga och vara en resurs i verksamhetsutveckling och uppföljning.

Kommunal ekonomi

Att arbeta som ekonom i en region skiljer sig i flera avseenden från andra verksamheter. Det krävs därför särskilda kunskaper om styrande förutsättningar och regleringar som är specifika för sektorn. Detta kan även gälla andra medarbetare och beslutsfattare. Politiker ska besluta om ekonomiska ramar och fördela medel, och verksamhetsansvariga ska utifrån ekonomisk information fatta beslut, leda verksamheten och ansvara för budget och uppföljning. För detta krävs kunskaper i exempelvis budgeterings-, ekonomistyrnings- och resursfördelningsmodeller, skatteutjämning, redovisning och finansiell analys.


Kommunikation

Om avtalsområdet

Kommunikation är en integrerad del i VGR:s verksamhet och en grundförutsättning för organisationens måluppfyllelse och framgång. Det är nödvändigt att medarbetare i VGR har en hög kommunikativ kompetens och mognad för att relationen med invånare, samarbetspartners, uppdragsgivare och kollegor ska fungera väl. Behovet av kompetensutveckling rör flera olika typer av kommunikation: från praktisk kommunikation i arbetsvardagen till planerad kommunikation i projekt och uppdrag.

Leverantörer enligt rangordning:

 1. Agera Kommunikation
 2. Lexicon

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Utbildningar inom området vänder sig till medarbetare som planerar och leder möten, håller små eller stora presentationer i olika sammanhang, använder skriftlig kommunikation i sitt arbete, producerar material för webben och i digitala kanaler, företräder VGR som talesperson i olika sammanhang, vill mäta, analysera och utvärdera sina kommunikationsinsatser eller vill bli bättre på att planera och utforma sin kommunikation så att den leder till ökad effekt.

Målgruppen kan arbeta större delen av sin arbetstid med kommunikation eller ha ett tydligt utpekat kommunikationsansvar i sitt arbete.

Exempel på utbildningsområden

Inom ramavtalsområdet finns olika utbildningsområden (ska inte förväxlas med specifika utbildningar).

Praktisk kommunikation

Det är viktigt att medarbetare i VGR på ett begripligt sätt kan informera om verksamheten och dela ny kunskap med invånarna i Västra Götaland. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i att exempelvis hålla presentationer, använda klarspråk, skapa tillgängliga dokument, skriva texter för webben och i digitala kanaler och producera film med mobilen.

Medierelationer

VGR ska ha en god beredskap att möta mediers krav på rätt till insyn i och information om verksamheten. Det gäller i synnerhet medarbetare som företräder VGR i olika sammanhang. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis mediekunskap och medieframträdanden.

Planerad kommunikation

I VGR ska det finnas ett systematiskt kommunikationsarbete som både i och utanför organisationen tydliggör verksamhetens mål, inriktning och prioriteringar. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i att exempelvis planera kommunikationsinsatser, formulera budskap, kommunicera förändring, arbeta med webb och digitala kanaler för att skapa effekt och mäta, analysera och utvärdera kommunikation.


Ledarskap

Om avtalsområdet

Ledare är centrala för att VGR ska nå målen för sin verksamhet. Många medarbetare i VGR utövar någon form av ledarskap utan att ha en formell chefsroll och deras kompetensutveckling måste syfta till att utveckla en förståelse för ledarskapets betydelse och en förmåga att tillämpa verktyg, metoder och modeller för att leda.

Leverantörer enligt rangordning:

 1. Prové
 2. TrustP

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Utbildningar inom området vänder sig till två medarbetargrupper:

 • medarbetare som har en formell chefsroll med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar (V/E/P-ansvar)
 • medarbetare som leder grupper, arbeten, områden och processer utan att ha en formell chefsroll. Exempelvis projektledare, utvecklingsledare, regionutvecklare, verksamhetsutvecklare och medarbetare i legitimationsyrken eller i patientnära arbete som har en ledande eller handledande roll.

VGR har ett annat ramavtal som omfattar längre chefsutvecklingsprogram

Exempel på utbildningsområden och utbildningar

Inom ramavtalsområdet finns olika utbildningsområden (ska inte förväxlas med specifika utbildningar).

Att leda arbete

Att leda arbete handlar om allt från att ge struktur och formulera mål för verksamheten till att skapa ett konstruktivt arbetsklimat och en god gruppdynamik och leda sitt eget och andras arbete mot de uppsatta målen. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i att exempelvis använda ett coachande förhållningssätt, utöva ett kommunikativt ledarskap, hantera konflikter och leda grupper och grupputveckling.

Att leda utveckling

VGR:s strävan att skapa värde för invånarna – att ge god service och god vård – innebär att organisationen har en hög förändringstakt och att medarbetarna och verksamheten ständigt måste utvecklas. Inte minst i det långsiktiga arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården. Medarbetarna behöver fördjupa sina kunskaper om processer, metoder och tekniker som främjar och driver på utveckling. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis processledning, innovationsledning, förändringsledning och förbättringsarbete.

Att leda och facilitera möten och workshoppar

Samarbete utgör idag en stor del av många medarbetares arbetsvecka, mängden möten och workshoppar ställer höga krav på en god planering och ett effektivt genomförande av den som ska leda och facilitera dem. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis digital mötesteknik och att leda kreativa och engagerande möten och workshoppar.

Att leda på distans och i hybrida miljöer

Många arbetsplatser i VGR är aktivitetsbaserade och erbjuder en hybrid arbetsmiljö där chef och medarbetare finns på olika platser och där arbetet till stor del genomförs med stöd av digitala verktyg. En annan form av hybrid miljö är arbetsplatser där medarbetare har oregelbunden arbetstid och chef och medarbetare – eller för den delen kollegor – sällan träffas. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis att leda virtuella team och leda på distans.

Att samverka i komplexa sammanhang

I omställningen av hälso- och sjukvården krävs en ökad samverkan mellan olika aktörer som alla har samma mål – att skapa god service och god vård för invånarna i Västra Götaland – men samtidigt verkar i sammanhang som inte styrs av samma lagar, regler och förordningar. Aktörerna kan ha eller vara olika huvudmän, och yrkesgrupperna som ska samverka kan drivas av skilda logiker. Det skapar en komplexitet i samverkan. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis samverkansförmåga och tillitsbaserad ledning och styrning.

Utbildningar som tidigare har funnits i VGR inom detta område är:

 • Att leda utan att vara chef
 • Facilitera workshoppar och hybrida möten

Medarbetarskap

Om avtalsområdet

Västra Götalandsregionens verksamheter ska kännetecknas av arbetsglädje och trygghet och bidra till ett hållbart arbetsliv. Med goda arbetsvillkor, en jämlik arbetsmiljö och ett inkluderande arbetsklimat vill VGR ge medarbetare de bästa förutsättningarna för personlig och professionell utveckling. Medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet och ansvarstagande och initiativförmåga.

Leverantörer enligt rangordning:

 1. Avonova Hälsa
 2. Lexicon

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Utbildningar inom området vänder sig till två grupper av medarbetare i VGR:

 • medarbetare som har en formell chefsroll med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar (V/E/P-ansvar)
 • medarbetare som vill utvecklas i sitt medarbetarskap och medverka till att den egna och kollegornas kompetens används på bästa sätt.

Exempel på utbildningsområden

Inom ramavtalsområdet finns olika utbildningsområden (ska inte förväxlas med specifika utbildningar).

Att rekrytera medarbetare och planera och kompetensförsörja verksamhet

VGR ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det innebär att VGR måste skapa möjligheter till karriär, utbildning, utveckling och forskning och se till att varje medarbetare får så goda förutsättningar som möjligt att verka fullt ut i sin yrkesroll. Det förutsätter också att chefer kan planera verksamheten och utifrån ekonomisk information fatta beslut om hur arbetet kan organiseras. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt och grundläggande ekonomi.

Att utvecklas som medarbetare

Medarbetare i VGR har ett ansvar att använda, anpassa och utveckla sin kompetens efter verksamhetens behov, mål och uppdrag och att som kollega delta på ett aktivt, ansvarsfullt och engagerat sätt i det gemensamma arbetet med att nå verksamhetens mål. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis teambuilding, gruppdynamik och självledarskap.

Att främja god hälsa och arbetsmiljö

VGR vill främja arbetsplatser där medarbetare bryr sig om sin egen och sina kollegors hälsa och tillsammans söker konstruktiva lösningar som kan förbättra arbetsmiljön och utveckla verksamheten. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i att exempelvis hantera stress och oregelbunden arbetstid, skapa hälsofrämjande arbetsplatsträffar (APT) och systematiskt arbeta för god hälsa och arbetsmiljö utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv.

Att främja lika rättigheter och möjligheter

VGR ska ha en jämlik och inkluderande arbetsmiljö med arbetsplatser som är fria från diskriminering och trakasserier och där medarbetare bemöter varandra med välvilja och generositet och respekterar allas lika rättigheter och möjligheter. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i att exempelvis skapa ett tryggt och öppet arbetsklimat, motverka diskriminering, rekrytera utan att diskriminera och främja mångfald i arbetslivet.

Att ge god service och ett gott bemötande

I ett professionellt medarbetarskap ingår att ge god service och ett gott bemötande. Det är många gånger avgörande för att relationen till invånare, samarbetspartners, uppdragsgivare och kollegor ska fungera och utvecklas väl. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i att exempelvis skapa trygghet och bygga relationer i samtal, företräda verksamheten på ett professionellt sätt, bemöta stress, irritation och missnöje och vara konstruktiv vid konflikter.


Motiverande samtal och samtalsmetodik

Mer information om avtalsområdet kommer.

Formulär för avrop (Microsoft Forms)


Pedagogik och lärande

Om avtalsområdet

Västra Götalandsregionen arbetar med kompetensutveckling på olika sätt. VGR strävar efter att vara en lärande organisation där kunskapsutbyten mellan kollegor och lärande över organisatoriska gränser är nödvändiga för att verksamheten ska utvecklas. Många av VGR:s medarbetare har i uppdrag att utbilda eller handleda andra medarbetare, och det är viktigt att de som utformar lärsituationer för andra har kunskaper, färdigheter och förmågor att ge sina kollegor det stöd som de behöver.

Leverantörer enligt rangordning:

 1. PA Consulting Group
 2. Lexicon

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Regiongemensamma utbildningar inom ramavtalsområdet vänder sig till medarbetare som ägnar delar av sin arbetstid åt att stödja lärande i någon form. Det kan handla om chefer med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar (V/E/P-ansvar) som vill skapa en kultur av lärande i arbetsgruppen, om medarbetare som ska handleda kollegor eller om ämnesexperter som utbildar medarbetare eller invånare.

Målgruppen kan arbeta med hela utbildningsprocessen (planering, genomförande och utvärdering) eller delar av den, och det lärande som ska stödjas kan ske i olika former (med platsbundna träffar, i hybrida möten eller vid helt nätbaserade aktiviteter) och olika miljöer (på arbetsplatsen, i en utbildningslokal eller på ett kliniskt träningscentrum).

Exempel på utbildningsområden

Inom ramavtalsområdet finns olika utbildningsområden (ska inte förväxlas med specifika utbildningar).

Att främja aktivt lärande

En nyckel till att lära på djupet är att deltagare i en utbildning får möjlighet att aktivt bearbeta innehållet genom att formulera frågor, lösa problem och göra avvägningar. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis problembaserat lärande, casemetodik och flippade läraktiviteter.

Att organisera lärande i arbete

Medarbetarnas kompetensutveckling sker till största delen i det dagliga arbetet, och det är viktigt att såväl enskilda medarbetare som arbetsgrupper får möjlighet att stärka sin kompetens och utvecklas i sina arbetsuppgifter. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis modeller för att organisera arbetsplatsförlagt lärande (APL) och hur arbetsplatsträffar (APT) och andra möten kan användas som grund för kollegialt lärande.

Att handleda och stödja kollegor i arbete

God återkoppling från andra i arbetsgruppen är många gånger avgörande för att en medarbetare ska kunna utvecklas i sitt arbete, och den som på olika sätt ska stödja sina arbetskamrater i deras lärprocesser behöver utveckla ett coachande förhållningssätt och öva sig på att ge återkoppling som ökar engagemang och motivation och ger effekt. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis handledning av kollega och mentorskap.

Att utbilda på nätet

VGR arbetar för att erbjuda utbildningar och andra läraktiviteter i olika former, och efterfrågan på nätbaserade och hybrida utbildningslösningar blir allt starkare. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis digital tillgänglighet i nätbaserad utbildning, produktion av utbildningsinnehåll med hjälp av olika digitala verktyg och att vara utbildare i nätbaserad utbildning.

Att utbilda på ett inkluderande sätt

När läraktiviteter skapas och lärmiljöer utformas måste det göras med målet att alla som deltar ska få så goda förutsättningar som möjligt att lära. Det är också viktigt att VGR:s utbildningar präglas av öppenhet och respekt för olikheter och variationer. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i universell design för lärande (UDL) och interkulturell kompetens för utbildare.

Att planera utbildning för effekt i verksamheten

Olika kompetensutvecklingsinsatser ska göra det lättare för medarbetare att bidra till att verksamhetens mål nås, och för att säkerställa att medarbetarnas nya kunskaper och färdigheter i slutändan blir till nytta för invånarna är det viktigt att redan i planeringsfasen av en utbildning fokusera på resultat och effekt. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis olika sätt att skapa utbildning som ger effekt i verksamheten och olika modeller för att mäta effekten av kompetensutvecklingsinsatser.


Projektarbete

Om avtalsområdet

Mycket utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen bedrivs idag i projektform, och VGR ser det som angeläget att medarbetare i olika funktioner och med olika uppdrag har möjlighet att stärka sin kompetens i projektarbete. Genom att utveckla en professionalitet i rollen som projektledare, projektdeltagare eller styrgruppsmedlem bidrar medarbetare till en ökad projektmognad i VGR.

Leverantörer enligt rangordning:

 1. Prové
 2. Semcon

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Utbildningar inom området vänder sig i första hand till medarbetare som huvudsakligen arbetar eller framöver kommer att arbeta som projektledare i VGR. Utbildningarna kan även rikta sig till medarbetare som vid sidan av andra arbetsuppgifter leder mellanstora eller mindre projekt eller på andra sätt deltar i projektarbete.

Exempel på utbildningsområden

Inom ramavtalsområdet finns olika utbildningsområden (ska inte förväxlas med specifika utbildningar).

Projekt som arbetsform

Projekt är en allt vanligare arbetsform i VGR som gör det möjligt att pröva nya idéer och införa nya arbetssätt. Genom en effektiv ledning och styrning av projekt, program och portföljer kan verksamheten steg för steg förändras mot de mål som är satta för VGR:s utveckling. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis projektledning, projektstyrning, programstyrning och portföljstyrning.

Projektprocessen

För en bättre projektstyrning, projektsamordning och leveransförmåga i projekt måste de som medverkar ha kunskap om projektprocessens olika faser. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis att initiera, planera, genomföra och avsluta olika typer av projekt.

Metoder och verktyg för projektarbete

En nyckel till framgång är att projektledare, projektdeltagare och styrgruppsmedlemmar behärskar metoder och har verktyg för ett effektivt projektarbete. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis att göra GANTT-scheman, SWOT-analyser, behovs- och kravanalyser, intressentanalyser och att använda VGR:s projektstyrningsmodell.

Organisation och roller i projekt

Projektarbete i VGR kan organiseras på olika sätt beroende på projektets karaktär (innovationsprojekt, utvecklingsprojekt, förändringsprojekt etcetera). Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis hur projekt kan organiseras och ansvar fördelas på ett effektivt sätt.

Kommunikations- och informationsflöden i projekt

Med väl fungerande kommunikations- och informationsflöden blir förutsättningarna för att nå framgång i ett projekt bättre. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i att exempelvis skapa effektiva projektteam, upprätta kommunikationsplaner och hantera informationsflöden i projekt.

Osäkerheter och risker i projekt

I projektarbete är det viktigt att inte bara kunna identifiera framgångsfaktorer utan också vara medveten om fallgropar och kunna upptäcka osäkerheter och hinder som riskerar att påverka projektprocessen negativt. Inom det här utbildningsområdet kan medarbetare behöva kompetensutveckla sig i exempelvis metoder för riskanalys, riskhantering och åtgärdsplanering.


Schemaläggning och bemanningsplanering

Om avtalsområdet

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, bland annat med insatser för ett hållbart arbetsliv, där produktionsplanering genom bemanningsplanering och schemaläggning är viktiga styrnings- och ledningsmekanismer. I VGR:s kärnverksamhet behöver medarbetare, till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, allmänläkare, specialistläkare och servicepersonal, bemanna verksamheterna dygnet runt. De olika yrkesgruppernas kompetenser ska schemaplaneras på ett sätt som är både patientsäkert och ekonomiskt och arbetsmiljömässigt hållbart för individen såväl som för organisationen.

I VGR:s arbete med schemaläggning och bemanningsplanering sker kontinuerlig process- och systemutveckling vilket gör området ständigt aktuellt och föränderligt. Utbildningar inom ramavtalsområdet kan därför behöva kunna anpassas allteftersom. Det här ramavtalsområdet berör främst verksamhet inom vården.

Leverantörer enligt rangordning:

 1. Time Care
 2. P & M Palmgren Consulting

Formulär för avrop (Microsoft Forms)

Målgrupp för ramavtalsområdet

Arbetsmiljöansvaret är ett chefsansvar men det praktiska arbetet med bemanningsplanering och schemaläggning är ofta delegerat till schemaläggare och planerare. Målgruppen består av två grupper:

 • medarbetare som innehar en formell chefsroll med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar (V/E/P-ansvar)
 • medarbetare som i sitt arbete arbetar med bemanningsplanering och schemaläggning.

Det handlar alltså om dem som ansvarar för och dem som arbetar med schemaläggning. Målgruppens förkunskaper och erfarenheter varierar.

Exempel på utbildningsområden

Inom ramavtalsområdet ser VGR att det huvudsakliga utbildningsområdet rör schemaläggning och bemanningsplanering för verksamhet i vården.


UGL, UL och IL

UGL, UL och IL ska genomföras i enlighet med Försvarshögskolans instruktioner och krav.

Målgrupp för ramavtalsområdet

Utbildningarna vänder sig till den som vill utvecklas som chef, ledare eller medarbetare. De hjälper deltagaren att förstå hur grupper fungerar samtidigt som deltagaren själv får en djupare insikt i hur man påverkar och påverkas av andra.

Innehåll UGL – Utveckling av grupp och ledare

Utbildningen vänder sig till den som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper deltagaren att förstå hur grupper fungerar samtidigt som den ger djupare insikt i hur man påverkar och påverkas av andra. Genom upplevelsebaserad inlärning får man uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen under utvecklingen och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Deltagaren får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen, och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Deltagaren får också lära sig vilka problem man kan stöta på som ledare under gruppens utveckling, och hur man hanterar dem.

Kursen genomförs i en grupp på åtta till tolv personer under fem dagar i följd på internat. För att deltagaren ska få ut så mycket som möjligt av kursen kommer man inte känna någon av de andra deltagarna sedan tidigare. Med en blandad grupp utan tidigare kunskap om varandra blir perspektiven fler och möjligheterna att säga det man känner blir större vilket gynnar den personliga utvecklingen.

Utbildning: Utveckling av grupp och ledare (UGL) (larportalen.vgregion.se)

Innehåll UL – Utvecklande ledarskap

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan deltagaren uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål. Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Vad är utvecklande ledarskap?

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:

 • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
 • En teoretisk modell.
 • En metod för personlig ledarutveckling.

Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.

Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

Utbildning: Utvecklande ledarskap (UL) (larportalen.vgregion.se)

Innehåll IL – Indirekt ledarskap, att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för den som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna. Deltagaren kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef.

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut. Som mellanchef måste man kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation. Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom:

 • Handlingsinriktad påverkan Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.
 • Imageinriktad påverkan
 • Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Utbildning: Indirekt ledarskap (IL) (larportalen.vgregion.se)

Rangordning enligt avtal

 1. Harmoni i Livet Syd
 2. Rezon
 3. Team Fusion