Habilitering

Teckenspråk


Habilitering är specialistvård och stöd till barn, ungdomar och vuxna som har bestående funktionsnedsättningar, och deras närstående. Det kan vara en nedsättning i förmågan att röra sig, förstå omvärlden eller att kommunicera och samspela med andra människor.

Att få kontakt

Oftast skickar en läkare eller psykolog en remiss till någon av våra mottagningar. Du kan också skriva en egenremiss. En egenremiss ska innehålla intyg från en läkare eller psykolog om att du har en funktionsnedsättning som hör till någon av våra målgrupper.

Habilitering är till för patienter som har:

  • Intellektuell funktionsnedsättning 
  • Rörelsenedsättning
  • Autism
  • Förvärvad hjärnskada

Egenremiss till habilitering
Remisskriterier

Nybesök

Det första besöket handlar om att du får beskriva din vardagssituation och dina problem eller svårigheter, det kallar vi hälsoproblem. Kan vi inte ge det stöd som du söker, hjälper vi till att kontakta rätt verksamhet eller myndighet.

Så går ett nybesök till för vuxna

Utredning

Habiliteringen gör en utredning för att förklara orsaken till ditt hälsoproblem, om det inte redan är utrett. Där söker vi förklaringar till problemen och tar reda på vilka förutsättningar och möjligheter du och din omgivning har. Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra och varför?

Utredningen görs genom samtal, observationer eller besök i närmiljön. En utredning förklarar varför det är svårt att få vardagen att fungera. När utredningen är klar kan vi erbjuda rätt åtgärder.

Planering

När utredningen är färdig behöver vi tillsammans komma överens om mål, åtgärder och hur det ska ske. Vi gör upp en tidsplan för åtgärderna, bestämmer vem som är ansvarig och vad som ska förbättras och förändras.

Behandlande åtgärder

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling individuellt eller i grupp.

Du kan få träning för att förbättra din rörlighet, styrka eller självständighet. Vi kan ge dig kunskap, strategier och träning som ökar dina möjligheter till socialt samspel och kommunikation och att klara av olika aktiviteter i vardagen.

Ibland ingår ett hjälpmedel i din behandling. Vi ger information och kunskap om din funktionsnedsättning. Vi kan också ge stödsamtal för att du bättre ska förstå funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Du kan också få information och vägledning om samhällets stöd och service. Ibland behövs förebyggande behandling för att undvika framtida problem.

Utvärdering

Tillsammans utvärderar vi om målen har uppnåtts. Vad har fungerat bra, vad har fungerat sämre och i så fall varför? När du inte behöver fler åtgärder från Habiliteringen avslutas kontakten.

Mål

  • Utveckling Strategier för att klara svårigheter i vardagen och för att utvecklas efter din förmåga
  • Kunskap till närstående Kunskap och strategier till dina närstående så att de kan stödja dig på bästa möjliga sätt.
  • Delaktighet Att öka dina möjligheter att delta i samhället genom kunskap och hjälpmedel

För att uppnå målen samarbetar vi med personal inom kommun och andra hälso- och sjukvårdsverksamheter. Samarbetet sker alltid med ditt eller dina närståendes samtycke.