Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Flytt som stärker pandemivården

Under pandemin Covid-19 våren 2020 flyttades ortopedi- och medicinavdelningen vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Falköping till SkaS Skövde. I och med flytten av vårdplatserna kunde SkaS bygga upp en välfungerande pandemienhet för hela Skaraborg. Sjukhusledningen har nu sett flera samordningseffekter och därför ger styrelsen för SkaS sjukhusdirektören i uppdrag att permanenta den tillfälliga placeringen av den somatiska slutenvårdsavdelningen från Falköping till Skövde.
-Syftet är att säkra att invånarna får fortsatt tillgång till god vård och att skapa beredskap för en ökad smittspridning av Covid-19, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.
När avdelningen finns på SkaS Skövde finns full tillgång till samtliga specialister. Det finns också en dygnet runt-verksamhet och tillgång till intensivvård vilket saknas på SkaS Falköping. Dessutom minskar antalet transporter av patienter mellan utbudspunkterna. Sammantaget ger detta en ökad patientsäkerhet och minskar risken för längre vårdtider samt stärker en god och säker vård. Avdelningen kommer fortsatt arbeta som en pandemienhet med personal som arbetat länge ihop och som är vana att vårda covid-19-patienter. Dessutom kommer avdelningen att ha vårdplatser för i huvudsak ortopedi/medicinpatienter.
-Genom att permanenta den här avdelningen i Skövde med dess skickliga medarbetare så får vi en långsiktighet i pandemivården och också utökad möjlighet att minska vårdköerna, säger Pär Johnson.

Detaljbudget med stor utmaning

Nu har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fastställt detaljbudgeten för 2021. Den utgår från regionfullmäktiges budget för 2021 och vårdöverenskommelse 2021 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland. Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag samt uppdrag att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Detaljbudgeten beskriver hur SkaS planerar att arbeta med de prioriterade mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i regionfullmäktiges budget.
Styrelseordförande Pär Johnson kommenterar:
-En stor utmaning för kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en förbättrad tillgänglighet och övriga uppdrag i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse. Detta samtidigt som en ekonomi i balans ska uppnås.
Bedömningen inför 2021 är en ekonomisk obalans om cirka 220 miljoner kronor, vilken kan jämföras med prognosen för 2020 som pekar på en ekonomisk obalans om cirka 280 miljoner kronor.
Pär Johnson menar också, att för en hållbar verksamhet är strategin att fortsätta påbörjade arbeten för ett effektivt sjukhus, en sammanhållen region, genomföra förändringsarbeten för vårdens omställning och följa inriktningen i enlighet med Västra Götalandsregionens långsiktiga strategier.
-Under 2021 kommer även stort fokus vara på det regiongemensamma arbetet för framtidens vårdinformationsmiljö, säger Pär Johnson.

Fastighetsöverenskommelsen är klar

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) godkänner fastighetsöverenskommelse för 2021 med Fastighetsnämnden. Fastighetsöverenskommelsen (FÖK) är en ettårig överenskommelse mellan Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter om de tjänster Västfastigheter ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnader. FÖK omfattar både de tjänster Västfastigheter levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Västfastigheter. SkaS hyreskostnader uppgår till cirka 258 miljoner kronor. Uppsagda lokaler i Falköping samt att SkaS flyttar verksamhet från externt förhyrda lokaler in till sjukhuset ger en hyresminskning på cirka 3 miljoner kronor.
-Det är positivt att vi i högre utsträckning kan använda oss av egna, befintliga lokaler och därmed minska verksamhetens totala kostnad, säger Pär Johnson, styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.

SU organiserar analysverksamhet

Regionfullmäktige beslutade 4 februari 2020 att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med 1 januari 2021 ska organiseras under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).
Regionstyrelsen beslutade 23 juni 2020 om ekonomimodell för den samlade laboratorieverksamheten.
En överenskommelse har nu utarbetats mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhuset. I överenskommelserna har preciserats Sahlgrenska Universitetssjukhusets, Regional laboratoriemedicins ansvar för patientnära analyser, bårhus och utbudspunkter.
-Mycket bra att den här överenskommelsen nu finns på plats. Analysverksamheten är väldigt viktig för hela Skaraborgs Sjukhus, säger ordförande Pär Johnson.

Förslag till Miljömål 2030

Skaraborgs Sjukhus har svarat på en remiss avseende förslag till Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Dokumentet är framtaget av miljönämnden och är tänkt att gälla från och med 2021. Miljömål 2030 ska ersätta nuvarande Miljöplan 2017-2020.
Enligt remittenterna utgår förslaget från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, rådighet och miljöpåverkan. Ambitionen är att de nya målen ska vara pådrivande för Västra Götalandsregionens arbete för att nå regionala,
 nationella och internationella mål och åtaganden inom miljöområdet.
- Målet kan medföra ett ökat fokus på miljöperspektivet och innebära en ökad drivkraft i arbetet med miljömålen, säger Pär Johnson, styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.


Senast uppdaterad: 2020-10-29 15:24