Kompetensrådet för psykologer

Kompetensrådet bildades i mars 2006 och har som uppgift att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktigt, jämn och högkvalitativ psykologverksamhet i Västra Götalandsregionen.

Vilka består Kompetensrådet av?

Kompetensrådet består av psykologer med lednings- och samordningsuppdrag i Västra Götalandsregionen och av studierektorer för PTP-verksamheten. Kompetensrådet verkar på uppdrag av Koncernstab HR.

Vad gör Kompetensrådet?

Psykologin som vetenskap och tillämpning är i kraftig utveckling. En medveten styrning av hur psykologiska kunskaper och metoder kommer till användning, liksom en närmare vetenskaplig koppling och aktivitet i den kliniska verksamheten, är av stor vikt för att främja utvecklingen av arbetsfältet. Mer information om Kompetensrådets uppdrag finns i dokumentet Uppdragshandling för ledamöter i Kompetensrådet för psykologer.

Kompetensrådet arbetar för att stimulera klinisk forskning för psykologer, bland annat genom att inrätta forskningsinriktade PTP-tjänster. Kompetensrådet fungerar även som referensgrupp i framtagandet av VGR:s specialistkurser för psykologer.

Uppdragshandling för ledamöter i Kompetensrådet för psykologer

Studierektorsfunktion

Till Kompetensrådet för psykologer finns också en studierektorsfunktion kopplad.  Studierektorerna arbetar med PTP-programmet och kandidatplaceringar samt med de övergripande uppgifter Kompetensrådet har.

Utbildning

Kompetensrådet för psykologer samarbetar med Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet angående verksamhetsförlagd utbildningspraktik för psykologkandidater. Rådet arbetar också aktivt med frågor som rör Praktiska Tjänstgöring för Psykologer (PTP) och anordnar handledarutbildningar för PTP-handledare. 

Samarbete

Studierektorerna för PTP deltar i ett nationellt nätverk som träffas minst en gång per år för att arbeta med olika frågeställningar inom området. Nätverket har bland annat arbetat fram den ”Nationella handboken för PTP” och står även bakom arbetet med utvärderingskriterier för PTP-tjänstgöring och ett nationellt utvärderingsinstrument.

Ledamöter

Nedan finner du samtliga ledamöter i kompetensrådet och deras kontaktuppgifter.

Katarina Malmqvist

Ordförande Kompetensrådet för psykologer, Regional studierektor PTP

Kajsa Holm

Regional studierektor PTP

Christos Kolovos

Habilitering & Hälsa

Elisabeth Tullhage

Regionhälsan

Eva Jaksjö

NU-sjukvården

Vakant

Skaraborgs sjukhus

Stina Järvholm

Somatik/rehabilitering/neurosjukvård område 1 och 5, SU

Vakant

Sjukhusen i Väster

Christoffer Carlström

Vuxenpsykiatri område 2, SU

Anneli Eile Mutén

Neurologi, psykiatri och habilitering barn, område 1, SU

Marie Hansson

Södra Älvsborgs Sjukhus

Jenny Hultman

Hälsan och stressmedicin

Renske Spek

Närhälsan