Grön rehabilitering

Kärt barn har många namn. Grön rehabilitering, grön rehab, vandringsträdgård, hälsoträdgård, sinnesträdgård, trädgårdsterapi – det finns många benämningar på rehabilitering där inslag av natur och trädgård används för att främja människors hälsa och välbefinnande.

I forskningen används begreppen naturunderstödd rehabilitering och naturbaserad rehabilitering beroende på inriktning och ”grad” av natur och trädgård i verksamheten liksom rehabiliteringsteamets omfattning vad gäller professioner.

Naturupplevelser och vistelse i trädgård och natur har i upprepade studier visat sig vara effektiva för stressreduktion, ökat välbefinnande och förbättrade kognitiva förmågor. I grön rehabilitering drar man nytta av just det. Målgrupper är ofta individer med stressrelaterad psykisk ohälsa, ångest, depression, långvarig smärta och människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Naturbaserad rehabilitering omfattar verksamheter, med eller utan djur, där ett multiprofessionellt team med medicinsk kompetens, till exempel legitimerad fysioterapeut, arbetsterapeut och psykoterapeut, finns ”på plats” tillsammans med ”grön” kompetens, till exempel trädgårdsmästare, biolog, naturguide. Naturen och trädgården är viktiga terapeutiska miljöer. De olika professionerna planerar och genomför gemensamt rehabiliteringsprogrammet utifrån sina respektive teorier och evidensbaserade aktiviteter.

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) kan kortfattat beskrivas som en verksamhet på en lantgård, med eller utan djur, där ingen legitimerad ”vit” kompetens ingår utan den medicinska behandlingen ges separat på en vårdenhet. Den modellen har utvecklats i ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Region Skåne.

Information om naturunderstödd rehabilitering på 1177 Vårdguidens hemsida

Vad innehåller grön rehabilitering?

Det finns inte någon exakt definition av grön rehabilitering eller regler om vad den ska innehålla. Därför varierar upplägget mycket mellan olika verksamheter. Påfallande skillnader ses bland annat i rehabiliteringsteamens storlek och yrkessammansättning samt i hur långa rehabiliteringsprogrammen är. Forskning från Alnarps Terapiträdgård har visat att en längre rehabiliteringstid (24 veckor) var mer gynnsam för arbetsåtergång jämfört med de kortare varianter på 8 respektive 12 veckor som man jämförde med.

Många verksamheter har inspirerats av Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård och av den numera nedlagda terapiträdgården vid SLU i Alnarp men anpassats till befintliga resurser och möjligheter. Gemensamt för de naturbaserade rehabiliteringar som beforskats är att de beskrivs omfatta

  1. ett multidisciplinärt team bestående av till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog/psykoterapeut/psykiatriker och trädgårdsmästare/biolog/naturguide
  2. en speciellt designad trädgård eller en speciellt vald naturmiljö för att ge det stöd som miljön kan vara för målgruppen
  3. terapeutiska aktiviteter enligt beprövad erfarenhet som stödjer individen i rehabiliteringsprocessen.

I flera verksamheter ingår även djur.

Goda resultat av grön rehabilitering

Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård och Alnarps Terapiträdgård vid SLU har vetenskapligt utvärderats och beforskats. Resultaten från vetenskapliga studier visar på tydliga förbättringar (ofta statistiskt säkerställda) inte bara med avseende på minskade symtom på utbrändhet, depression, ångest och stressrelaterade symtom utan också på minskad sjukskrivning och vårdkonsumtion samt förbättrad arbetsförmåga.

Naturbaserad terapi, avhandling, 2014

Gröna Rehabs modell: en bok om naturens förmåga att minska stress, 2021

Det saknas randomiserade och kontrollerade studier som kan ge svar på hur effektiv naturbaserad rehabilitering och NUR är jämfört med annan typ av rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Men i de kvalitativa studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter beskriver deltagare att naturbaserad rehabilitering har varit avgörande eller till stor hjälp för dem att komma tillbaka till hälsa och arbete.

HTA-rapport om grön rehabilitering, 2020

Var erbjuds grön rehabilitering?

På Gröna Rehabs hemsida finns i dag 34 verksamheter registrerade och presenterade, från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Västra Götalandsregionen har med sina 12 verksamheter flest, följt av Halland med 5. Alla verksamheter i Sverige är inte publicerade på Gröna Rehabs hemsida, så det finns inte något exakt antal eller siffror på hur vanligt förekommande naturbaserad rehabilitering och NUR är i vårt land.

Sök efter verksamheter med grön rehabilitering på Gröna Rehabs hemsida

Övriga publikationer


Bergenheim, A.; Ahlborg, G., Jr.; Bernhardsson, S.
Nature-Based Rehabilitation for Patients with Long-Standing Stress-Related Mental Disorders: A Qualitative Evidence Synthesis of Patients’ Experiences
Publicerad i: International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021
Svensk sammanfattning  - Patienters upplevelser av naturbaserad rehabilitering

Grahn, P., Pálsdóttir, A.M., Ottosson, J.,& Jonsdottir, I.,H. Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 1310; doi:10.3390/ijerph14111310)

Pálsdóttir, A.M.
The Role of Nature in Rehabilitation for Individuals with Stress-related Mental Disorders- Alnarp Rehabilitation Garden as Supportive Environment. Doktorsavhandling: Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2014:45

Karlsson Stigsdotter,U., Sola Corazon,S., Sidenius,U., Karlsson Nyed, P., Bøving Larsen, H., & Overby Fjorback, L.
Efficacy of nature-based therapy for individuals with stress-related illnesses: randomised controlled trial.
The British Journal of Psychiatry 213(1):404-411. doi: 10.1192/bjp.2018.2

Utvärdering av Gröna Rehab, del 1, ISM-häfte 3, 2010

Utvärdering av Gröna Rehab, del 2, ISM-häfte 6, 2014