Naturunderstödd terapi

Resultaten från studierna i denna avhandling indikerar att naturbaserad rehabilitering var positiv för deltagarna både med avseende på rehabilitering och prevention vid stressrelaterad ohälsa samt för att starta upp en avstannad rehabiliteringsprocess.

Titel

To Stress the Importance of Nature - Nature-Based Therapy for the Rehabilitation and Prevention of Stress-Related Disorders

Författare

Eva Sahlin, Institutet för stressmedicin Göteborg

Bakgrund

Som en följd av drastiska arbetsmarknadsförändringar i slutet av 1990-talet i Sverige, upplevde många anställda mer stress på arbetsplatsen. Långvarig stressexponering kan leda till fysiska och psykiska hälsoproblem, och rehabilitering tar ofta lång tid. Bristen på etablerade rehabiliteringsprogram för patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa har öppnat för att använda vistelse och aktiviteter i trädgård och natur för multimodal rehabilitering (Nature-Based Therapy, NBT). Resultaten från studierna i denna avhandling indikerar att NBT var positiv för deltagarna både med avseende på rehabilitering och prevention vid stressrelaterad ohälsa samt för att starta upp en avstannad rehabiliteringsprocess.

To Stress the Importance of Nature, avhandling, 2014

Delstudie 1

How do Participants in Nature-Based Therapy Experience and Evaluate Their Rehabilitation?

Bakgrund

Under första decenniet av 2000-talet har det skett en ökning av naturunderstödd rehabilitering (Nature-Based Rehabilitation, NBR) främst riktade till individer med utmattningssyndrom/stressrelaterad psykisk ohälsa. Denna typ av transdisciplinär rehabilitering innehåller dels traditionella metoder för denna patientgrupp såsom sjukgymnastiska aktiviteter, arbetsterapeutiska metoder och terapeutiska samtal men också aktiviteter och vistelse i natur och trädgård.

Syfte

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om effektiva rehabiliteringsprogram för individer med stressrelaterad psykisk ohälsa genom att undersöka hur deltagare i en NBR upplever, beskriver och värderar sin rehabilitering.

Metod

Semistrukturerade djupintervjuer gjordes med 8 kvinnor och 3 män under deras avslutande tid i NBR. Intervjuerna analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis, IPA.

Resultat

Tre huvudteman framkom:

1) Att vara i rätt eller fel fas som var av stor betydelse för rehabiliteringsutfallet. Att få tid för vila under en första återhämtningsperiod i hemmet var viktigt.

2) Att uppleva existentiella dimensioner. I möte med naturen startade existentiella reflektioner som påverkade deltagarnas självbild och synen på sin livssituation. Upplevda paralleller mellan naturens processer och det egna livet gav tröst och en stark positiv känsla att ingå i ett större sammanhang som man inte kunde/behövde påverka utan fick hämta kraft och vila i.

3) Att ändra dysfunktionella mönster. I aktiviteter i natur och trädgård tränande man sig att vara i nuet, att inte skynda på eller forcera skeenden. Andnings- och avspänningstekniker som regelbundet ingick i programmet kunde användas utanför NBR i situationer där oro, stress och ångest störde individen. De andra deltagarna i gruppen upplevdes som ett stöd. Rehabiliteringsteamets stöd och uppmuntran att lyssna till de egna behoven och till kroppens signaler gav en starkare känsla av deltagarens egenvärde, rätten att säga nej och att sätta gränser.

Slutsatser

En första tid i lugn och ro i hemmet för vila är viktig innan start i NBR. Existentiella reflektioner är viktiga i läkeprocessen. Deltagarna hade fått verktyg och strategier för att bättre hantera sin vardag men behöver fortsatt medvetet träna dessa för att de ska bli automatiserade beteenden. Naturen är en restorativ miljö och kan ge stöd i återhämtningen för denna patientgrupp.

Publicerat

Deltagarnas upplevelser, 2013

Delstudie II

Nature-Based Stress Management Course for Individuals at Risk of Adverse Health Effects from Work-Related Stress—Effects on Stress Related Symptoms, Workability and Sick Leave

Bakgrund

För att undvika att personer som lever under stress utvecklar allvarliga stressrelaterade och arbetshindrande symptom och sjukdomar, erbjuds olika typer av stresshanteringskurser. En ny metod är att använda naturen och trädgården vid multimodal stresshanteringsintervention.

Syfte

Denna studie syftade till att undersöka effekter på förekomst av utbrändhetssymptom och stressrelaterade somatiska symptom, arbetsförmåga och sjukskrivning för 33 kvinnor som deltog i en 12-veckors naturbaserad stresshanteringskurs, samt att undersöka hur trädgårds-/ naturinnehållet som ingick i kursen upplevdes.

Metod

Både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder användes. Deltagarna besvarade frågeformulär vid kursstart och vid kursavslutning samt 6 och 12 månader efter avslutad kurs. Den kvantitativa delen av studien bygger på deltagarnas besvarade självskattningsformulär om upplevd utbrändhet, aktuell arbetsförmåga, grad av sjukskrivning under de senaste 12 månaderna samt en fråga om sömnkvalitet och frågor angående olika stressrelaterade symtom. Den kvalitativa delen består av intervjuer med 13 deltagare baserad på frågor om deras upplevelse av det "gröna" innehållet i kursen.

Resultat

Efter kursen rapporterade deltagargruppen förbättring avseende symptom på utbrändhet liksom minskning av de långa sjukskrivningarna. Den självskattade arbetsförmågan ökade och antalet stressrelaterade hälsoproblem minskade. De positiva förändringarna kvarstod vid 12-månadersuppföljningen. Deltagarna tillägnade sig strategier och verktyg under kursen för att bättre hantera sin stress och dessa användes i mycket hög grad även efter kursens slut. Trädgårds/naturinnehållet i kursen var av betydelse för stressåterhämtning men också för att strategier och verktyg skulle utvecklas. Guidad avspänning i natur beskrevs i de flesta intervjuerna som överlägset mer effektiv jämfört med avspänning inomhus. Guidade naturvandringar gav deltagarna inspirerande kunskap om naturen som bidrog till att de sökte sig mer ut i naturen efter kursen. Deltagarna uppgav också att de efter kursen hade större glädje av sin egen trädgård.

Slutsats

Resultaten från denna studie visar att det kan vara effektivt att använda trädgårdsaktiviteter samt naturmiljö i en stresshanteringskurs.

Publicerat

Stresshanteringskurs, 2014

Delstudie III

Using Nature-Based Rehabilitation to Restart a Stalled Process of Rehabilitation in Individuals with Stress-related Mental Illness

Bakgrund

Det finns ett behov av effektiva rehabiliteringsåtgärder för personer med svår stressrelaterad psykisk ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) startade en NBR verksamhet för att erbjuda ytterligare rehabilitering för sina anställda som var långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och där konventionell rehabilitering inte hade varit tillräcklig.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om psykisk hälsa och välbefinnande för deltagare i NBR hade förbättrats mellan start och avslutning i NBR samt 6 och 12 månader efter avslutningen. Ytterligare syfte var att undersöka utvecklingen av sjukskrivning och sjukvårdsutnyttjande för deltagare som erhållit rehabilitering enligt NBRmodellen och en modell som utvecklats vid VGRs företagshälsovård (OHS) och som inte innehöll natur/trädgård i programmet.

Metod

Självskattningsformulär avseende tecken på utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande besvarades av NBR-deltagarna vid start i NBR och vid de tre uppföljningarna. För båda grupperna inhämtades nationella och regionala registerdata för att undersöka utveckling av sjukskrivning och vårdkonsumtion.

Resultat

Resultaten visade att symptomen på utbrändhet, depression och ångest minskade, välbefinnandet ökade samt kraftigt minskat vårdutnyttjande i NBR gruppen. En stor förflyttning från vanlig sjukpenning till rehabiliteringsersättning observerades, ett steg mot återgång till arbete som inte observerades i OHS gruppen. De två grupperna var i olika rehabiliteringsfaser, vilket begränsade möjligheterna till jämförelser mellan grupperna.

Slutsats

Resultaten visar på positiva effekter av att använda NBR för denna patientgrupp och för att starta upp en avstannad rehabiliteringsprocess.

Publicerat

Naturbaserad rehabilitering, 2015

Delstudie IV

The Influence of the Environment on Directed Attention, Blood Pressure and Heart Rate - An Experimental Study Using a Relaxation Intervention

Bakgrund

Uppmärksamhet är en grundläggande kognitiv funktion som krävs i de flesta dagliga aktiviteter. Gynnsamma effekter på kognitiva förmågor efter naturexponering har rapporterats från forskningen.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om avspänning inomhus och i naturen på olika sätt påverkade den riktade uppmärksamheten samt blodtryck och hjärtfrekvens.

Metod

Femtioen deltagare (39 kvinnor) mättes med avseende på riktad uppmärksamhet med Necker Cube Pattern Control Test före och efter ett 30 minuter långt guidat progressivt avspänningspass utomhus i naturen och inomhus. Systoliskt och diastoliskt blodtryck och hjärtfrekvens mättes före och efter avspänningen. Deltagarnas miljöpreferens undersöktes.

Resultat

Huvudresultatet visade en miljöeffekt på den riktade uppmärksamheten till förmån för naturmiljön. Ingen liknande miljöpåverkan på de fysiologiska måtten kunde ses.

Slutsats

Resultaten tyder på att avspänning i naturmiljöer har en positiv effekt på den riktade uppmärksamheten och att avspänning utomhus i natur kan vara ett effektivt inslag i förebyggande och rehabiliterande insatser vid stressrelaterade symptom.

Publicerat

Avspänning utomhus, 2014