Vårt arbete

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken, just därför är det viktigt att arrangörerna kan verka och utvecklas i vår region.

Arrangörsutveckling

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken, just därför är det viktigt att arrangörerna kan verka och utvecklas i vår region. För att skapa relevanta insatser krävs omvärldsanalys och ett samlat grepp och det är ett arbete som är beroende av kunskap om de lokala förutsättningarna. Det är i kommunerna man skapar förutsättningar för invånare att arrangera, för mångfalden av arrangörer och för de lokala arenor där invånarnas upplevelser kan ske, därför är kommuner tillsammans med arrangörer viktiga samverkansparter för oss.

För att stärka strukturer för kulturarrangörer och deras möjligheter att arrangera i kommunerna arbetar vi systematiskt och med långsiktiga aktiviteter. Genom olika projekt i kommuner synliggör vi betydelsen av arrangörers insatser samt stärker enskilda arrangörers kompetens.

Med arrangörer avses personer och/eller organisationer som arrangerar publika kulturhändelser. Det kan vara ideella arrangörsföreningar, kommuner, studieförbund, kulturella institutioner, samfund eller bygdegårdar. Det kan även handla om näringsverksamheter, som caféer och gallerier, eller kulturutövare som arrangerar sina egna evenemang.

Festivalplattformen är en verksamhetsgren som riktar sig särskilt till festivalarrangörer i Västra Götaland.

Publikutveckling

Vi verkar för publikutveckling med ingången att det är allt som fördjupar publikens engagemang och allt som breddar och diversifierar publiken.

RePublik är Förvaltningen för kulturutvecklings centrum för publikutveckling och arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning och fortbildning med syfte att utveckla kulturorganisationer utifrån ett publikperspektiv.
Vi förmedlar det senaste inom publikutveckling och möjliggör kunskapsdelning.
Vi finns till för alla offentliga konst- och kulturorganisationer i Sverige.

Metoder

Inom såväl arrangörsutveckling som publikutveckling tillämpar vi tre olika arbetsmetoder och syften där varje aktivitet vilar på minst en men kan innefatta alla tre: Samla, utveckla och sprida.

Samla

Genom omvärldsbevakning, kartläggning och insamling av material och information skapar vi ett både teoretiskt och praktiskt kunskapsunderlag och en relevant bas för oss när vi planerar, genomför och kommunicerar vår verksamhet.

Utveckla

Genom att analysera och utveckla den kunskap vi skaffar oss och de aktiviteter vi genomför gynnar vi utveckling inom flera områden och på flera plan inom publik- och arrangörsutveckling.

Sprida

Genom att dela och sprida den kunskap och de erfarenheter vi skaffar oss blir vi och arrangörs- och publikutveckling mer våra konsultativa tjänster bli mer kända och eftersökta.

 

Kontakta oss gärna!

Carita Forslund

Konsulent Arrangörsutveckling och Festivalplattformen

Telefonnummer

Ernesto Romero Escobar

Konsulent arrangörsutveckling

Telefonnummer

Helén Liljedal

Konsulent Arrangörsutveckling

Telefonnummer

Johanna Hagerius

Konsulent publikutveckling

Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer