Nätverk inom samtida konst, arkitektur, form och design

Våra konsulenter inom samtida konst, arkitektur, form och design driver flera regionala nätverk. Ibland deltar de även som representanter för vår organisation, både inom regionen och i större, nationella nätverk. Jobbar du på konsthall eller är arkitektur- och designpedagog, hittar du nätverk för just dig, nedan.

Konstkonsulenterna i Sverige

Konsulenterna är aktiva inom nätverket Konstkonsulenterna i Sverige som samlar regionernas främjare inom bild och form i landet.

Arkis – nätverk för arkitektur i skolan

Förvaltningen för kulturutveckling finns även representerad i Arkis, nätverk för arkitektur i skolan.

KAKA – Konstpedagogiska akademin  

KAKA startade i Västra Götalandsregionen 2019, som ett regionalt nätverk för konstpedagogik. Från 2023 är KAKA ett interregionalt samarbete mellan regionerna Gävleborg, Sörmland och Västra Götaland. Nätverket får även utvecklingsstöd från Kulturrådet. Målet är att nätverket ska bli en nationell plattform för att stärka, synliggöra och omvärldsbevaka det konstpedagogiska fältet. KAKA arbetar för en långsiktig förändring där konstpedagogiken tillåts ta plats, uppmärksammas och fördjupas. Ett arbete som stärker fältet inifrån och vidare ut, för att fler människor ska få möjlighet att aktivt möta konst.  

KAKA Väst – Konstpedagogiska akademin Väst är ett nätverk för dig som arbetar med konstpedagogik i Västra Götaland. Nätverket vänder sig till konstpedagoger eller intendenter på konsthallar eller konstmuseer, fria utövare/konstnärer med praktik inom konstpedagogik, kulturskolepedagoger inom bild- och form, och personer som på annat sätt är verksamma inom fältet. Här kan du möta kollegor, dela erfarenheter, och ta del av forskning och praktik.  

Förvaltningen för kulturutveckling driver nätverket och sammankallar en regional referensgrupp för konstpedagogik som tar fram innehåll för nätverkets träffar. Gruppen består av: 

  • Linn Gall, konsulent, Förvaltningen för kulturutveckling VGR
  • Lina Ikse, fotograf och konstpedagog, fri utövare Göteborg
  • Mette Muhli, Konstförmedlare, Konstenheten, VGR
  • Jonte Nynäs, pedagogisk ledare Nordiska Akvarellmuseet
  • Sofia Åhrman, konstkonsulent Göteborgs stad 

För mer information om nätverket, kontakta Linn Gall, konsulent samtida konst, arkitektur, form och design: linn.gall@vgregion.se

Creators Connect

Creators Connect är ett nätverk för kulturskapare på flykt för att kunna utbyta erfarenheter med varandra och kollegor med lokalt etablerade praktik- och kontaktnät. 
Nätverket stöttar professionella konstnärer som tvingats fly till följd av Rysslands invasion av Ukraina, med slutmålet att etablera fler utlandsfödda konstnärer i konstsektorn och utveckla Västra Götalandsregionens konstliv. Vi skapar vägar in i nya nätverk och sammanhang. 
 

Creators Connect är initierat av en grupp fria kulturorganisationer i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling VGR och drivs av Göteborg Bildverkstad. Nätverket stöds med bidrag från regionalt utvecklingsprojekt Västra Götalandsregionen.

Bland våra samarbetspartners finns kulturorganisationer som har fysiska verkstäder med teknikstarka arbetsplatser för olika former av bildskapande och för bildproduktion, samt bransch- och medlemsorganisationer. Dessa inkluderar förutom Göteborg Bildverkstad och Förvaltningen för Kulturutveckling VGR: Illustratörcentrum, Svenska Tecknare, KKV Göteborg, Centrum för Fotografi och ADA.

Vi arbetar med olika metoder för att stödja nyanlända utövare, till exempel workshops och lektioner med regionala konsulenter, konstnärer och kreatörer. Utövarna som ingår creators connect får – beroende på behov – kostnadsfritt tillgång till medlemskap och kurser i samarbetande kulturorganisationer, de får medverka i utställningar och konsthantverk- och slöjdmarknader. Men också delta i matchningsprogram med lokal kollega, där strategisk planering och individuell kartläggning ingår för varje konstnär. Vi erbjuder också ekonomiskt stöd för material, produktion och resor samt anordnar större nätverksträffar.

Kontaktpersoner på Förvaltningen för kulturutveckling är:
Linn Gall, linn.gall@vgregion.se
Camilla Alexandersson, camilla.alexandersson@vgregion.se
 

Nätverk för arkitektur- och designpedagoger

Kulturförvaltningen och Göteborgs stad samordnar tillsammans ett nätverk som består av arkitektur- och designpedagoger. 
Det är arkitekter och designers med kompetens att ha en dialog om den byggda miljön och involvera barn och unga i designprocessen. 

Nätverket träffas vid flera tillfällen varje år. Vid dessa träffar får deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter från genomförda projekt, öka sina kunskaper om olika metoder och diskutera aktuella frågor inom fältet.

Mania Teimouri

Konsulent

Telefonnummer


Nätverk för gestaltad livsmiljö – Dynamo Väst

 

Dynamo Väst är ett nätverk som samlar organisationer och verksamheter inom gestaltad livsmiljö inom vår region.
Nätverket är initierat av Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Urban Futures och Västra Götalandsregionen. Genom att medverka i nätverket bidrar organisationer och verksamheter till att stärka området gestaltad livsmiljö inom vår region. Nätverket samordnas av Västra götalandsregionen.

Vad gör Dynamo Väst?

Nätverket har tre ben. Dels kunskapsbildning där forskningen kring gestaltad livsmiljö initieras, publiceras och diskuteras. Dels kompetensutveckling där nätverket verkar för att öka kompetensen inom gestaltad livsmiljö i hela regionen. Och slutligen publik verksamhet för att nå ut och skapa delaktighet. Dynamo Väst agerar via befintliga kanaler och mötesplatser inom ramen för Västra Götaland.

Vilka kan ingå i nätverket Dynamo Väst?

Organisationer och verksamheter som aktivt vill bidra till samtal och aktiviteter inom området gestaltad livsmiljö i Västra Götaland.

Hur kan min organisation ansluta till Dynamo Väst?

Gå in via Facebookgruppen Dynamo Väst och svara på de frågor som finns där. Alla kan se Dynamo Västs aktiviteter utan att ingå i själva nätverket. 

Mer info hittar du på vgregion.se/dynamovast

Logotyper

Dynamo logotyp svart utan text (png)

Dynamo logotyp svart med text (png)

Dynamo logotyp vit utan text (png)

Dynamo logotyp vit med text (png)

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer


Nätverk för dig som arrangerar publika konstutställningar

Arbetar du med publik konstverksamhet i en organisationsform av något slag? Anordnar du/ni utställningar och konsthändelser ute, inne, i skogen, i stan, i konsthall, på museum, i ideella eller offentliga organisationer? Här är ditt nätverk! Målet är att skapa en plattform för diskussioner kring teman, erfarenhetsutbyten och möjligheter att hitta varandra för samverkan. Nätverket träffas cirka tre gånger per år.

Kontaktperson Camilla Alexandersson, konsulent samtida konst, arkitektur, form och design. E-post:camilla.alexandersson@vgregion.se