Offentlig konst i kommunen

De nationella kulturpolitiska målen som ska vägleda regioner och kommuner strävar efter att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet samt att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Konst är en viktig del av vår demokrati och en mänsklig rättighet enligt FN. Offentlig konst är den konst som finns i våra gemensamma rum. Den rör och berör, och angår oss alla. Hur kommunen organiserar arbetet kring den offentliga konsten påverkar dess tillgänglighet och angelägenhet för den enskilda medborgaren.

För att stärka arbetet med den offentliga konsten i kommunerna i Västra Götalandsregionen samordnar Kulturförvaltningen i VGR en referensgrupp som kan fånga upp de behov som finns och hjälpa oss att rikta våra insatser så att dessa är relevanta för alla kommuner i Västra Götalandsregionen. Tillsammans kan vi:

  • Omvärldsbevaka
  • Sprida kunskap om upphandling, 1%-regeln och politikområdet för Gestaltad livsmiljö
  • Stärka kopplingen till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 och FN:s konvention för barnets rättigheter
  • Medvetet arbeta med perspektiv som jämställdhet, tillgänglighet, barn och unga och mångfald för ett vidgat deltagande i kulturlivet

Referensgruppen för offentlig konst består av fyra tjänstepersoner från olika kommuner i regionen som har offentlig konst i sitt uppdrag. Referensgruppen driver frågor som rör den offentliga konsten som ska vara angelägna för alla kommuner i Västra Götaland även om dessa är många och har olika förutsättningar. Därför är dialogen med de fyra kommunalförbunden viktigt i arbetet för att ta in synpunkter, sprida information och nå långsiktighet.

Referensgruppens syfte är att tillsammans med konsulenterna omvärldsbevaka, arrangera seminarier/nätverksträffar och andra aktiviteter med relevant innehåll för kommunerna.

Just nu är dessa kommuner representerade i referensgruppen: Mölndal, Skövde, Vänersborg samt Ulricehamn.

Om du har frågor eller behöver konsultation som rör arbetet med offentlig konst i din kommun, är du välkommen att höra av dig till oss konsulenter för samtida konst, arkitektur, form och design.

Mer om referensgruppens arbete

Referensgruppen bildades 2015. Genom åren har en rad seminarier arrangerats och material tagits fram som stöd för kommunerna i arbetet med den offentliga konsten.• 2016 seminarieserie i tre delar:1. Fokus LOU: Lagen om offentlig upphandling och hur den relaterar till konst ur kommunens perspektiv2. Fokus LOU: Lagen om offentlig upphandling ur konstnärens perspektiv3. Fokus 1%-regeln• 2017 seminariedag om medverkans- och utställningsavtalet MU• 2018 seminariedag om Den offentliga konsten ur ett kommunperspektiv, samt lansering av verktyget Vem gör vad? för att synliggöra utmaningar och underlätta förvaltningsövergripande samverkan i processen kring planering och drift av offentlig konst i kommunerna• 2020 digitalt halvdagsseminarium Hur skapar vi goda livsmiljöer? - samverkan över förvaltningsgränser med konst
• 2022 seminariedag Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö – Var kommer barnen in?


Tips

• Konstnärsnämndens rapport om 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö 1_procent_för_konstnärlig_gestalting_av_miljö.pdf (konstnarsnamnden.se)• Statens konstråd om att arbeta med konst i offentliga miljöer https://statenskonstrad.se/arbeta-med-konst-i-offentliga-miljoer/• Rapport från Statens konstråds projekt kunskapsnav offentlig konst 2018-2020, Vi förändrar varandra Vi förändrar varandra - Statens konstråd (statenskonstrad.se)• Konstnärernas riksorganisation om utställning, gestaltningsuppdrag och upphovsrätt för uppdragsgivare http://kro.se/utst%C3%A4llning-f%C3%B6r-uppdragsgivare/
• Offentlig miljö som konstform – Fyrbodalmodellen https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/handlingsplan/offentlig-miljo-som-konstform-fyrbodalmodellen.pdf
• Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik (Konstnärernas Riksorganisation, kro.se) 
Metoder_tips_checklistor_kommunal_konstverksamhet-konstpolitik_180205.pdf
• Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län konstpolicy.pdf (regionkalmar.se)


Bild av ett dokument med text. Texten har grön rubrik där det står Vem gör vad?

Vem gör vad?

Vem gör vad är ett verktyg, framtaget av Kulturförvaltningen tillsammans med konstansvariga i fyra kommuner. Det ska vara en hjälp för att synliggöra utmaningar och underlätta förvaltningsövergripande samverkan i processen kring planering och drift av offentlig konst i kommunerna.

Camilla Alexanderson

Konsulent

Telefonnummer

Linn Gall

Konsulent

Telefonnummer

Mania Teimouri

Konsulent

Telefonnummer

Mejra Wiczak Ahmemulic

Konsulent

Telefonnummer