Danslyftet – en regional satsning på dans

Under kulturplanperioden 2016–2019 beslutade kulturnämnden om en satsning för att regionalisera och tillgängliggöra danskonsten på scener utanför Göteborg – Danslyftet. Under 2020–2023 är området fortsatt prioriterat i kulturstrategin och inför 2020 togs beslut om att fortsätta satsa på utvecklingen av dans.

Danslyftet utvärderades som en framgångsrik satsning som stärkt det regionala samarbetet och ökat tillgången på västsvensk dans. Då covid-19-pandemin slog till blev många aktiviteter inställda eller uppskjutna och medlen fick föras över in i 2021.

Under 2020–2021 fördes en fördjupad dialog mellan Västra Götalandsregionens koncernavdelning kultur och kulturförvaltning samt parterna i nätverket, Borås Stad, Vänersborgs Kommun, Uddevalla Kommun, Vara Konserthus, Riksteatern Väst och Danscentrum Väst (samt Stora Teatern i Göteborg) för att diskutera utveckling och framtida behov.

Mot bakgrund av de positiva resultaten från tidigare år samt fortsatt utvecklingspotential förslås nu medel till resten av 2021 och 2022 för att återuppta samarbeten och aktiviteter och hitta tillbaka till publiken efter pandemin, samt att inom nätverket och med stöd av Kulturförvaltningen formulera en plan för fortsatt verksamhet, utveckling och finansiering från 2023 och framåt.

Danslyftet 2021 och framåt kan delas in i två tydliga ”spår”:

Spår 1: Stötta det västsvenska danslivet genom exempelvis produktionsmöjligheter, turné, residens.

Spår 2: Främja ungas deltagande och delaktighet i och genom dans.

Här hittar du Kulturnämndens beslut kring Danslyftet från den 29 april 2021...

Danslyftet 2016–2019

Danslyftet började med en fyraårig satsning inom ramen för Västra Götalandsregionens kulturplan 2016–2019. I planen fanns flera utvecklingsinsatser för den fria professionella dansen. En av dessa var: ”Att skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre platser i regionen”.

Kulturnämnden beslutade att subventionera dansföreställningar på fyra scener i Västra Götaland. Man ville också arbeta med att marknadsföra och involvera nya målgrupper kring föreställningsverksamheten på dessa platser.

Här finns Danslyftet

 • Borås Stad
 • Uddevalla kommun
 • Vara Konserthus
 • Vänersborgs kommun

Varför ett danslyft?

Vi vill öka...

... publikintresset och efterfrågan på professionell dans

... möjligheten för västsvenska danskompanier att göra gästspel, residens och turnéer i Västra Götaland

... de ekonomiska resurserna till danskonsten

Vår roll

Kulturförvaltningen (tidigare Kultur i Väst) har inom ramen för sitt främjandeuppdrag samlat de fyra dansscenerna och Riksteatern Väst i ett nätverk för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten.

”Nätverksmötena fungerar mycket väl.”

”Har skapat värdefulla möten, kunskaps- och informationsutbyte.”

”En samordningsfunktion är viktig.”

Vad har hänt i...

 • Borås: En halv miljon kronor mer till gästspel
 • Uddevalla: Dansen har nått ny publik genom utomhusevent
 • Vänersborg: Investeringar i teknik, dansmattor, publikgradäng och mobilt dansgolv
 • Vara: Danspubliken har fördubblats

Utmaningar

 • I Borås och Uddevalla flyttades dansuppdragen mitt i projektperioden.
 • Den egna organisationen, produktion, teknik och kommunikation, har fått utveckla nya arbetssätt.
 • Publikarbete behöver tid för att ge effekt.
 • Personalförändringar.
 • Budgetbesparingar.
 • Svårt att hitta lämpliga lokaler.
 • Svårt att hitta västsvenska verk av hög kvalitet.
 • Uppdraget att skapa en ideell arrangörsförening för dans prövades men var inte hållbar.

Danslyftet har lyft dansen i regionen

 • Danslyftet har skapat kontinuitet och en ny stabil plattform
 • Danskonsten har fått en tydlig roll och får ta mer plats
 • Utbudet av dansföreställningar har ökat
 • Fler människor har fått möta dans

Hur vill vi fortsätta?

 • Borås: En självklar gästspelsscen för dans i regionen.
 • Uddevalla: Dansarrangemang med fokus på offentliga platser, workshops och nya målgrupper.
 • Vara: En regional och nationell scen för dansgästspel, samproduktion och turné av nya dansverk av regionala koreografer.
 • Vänersborg: Ett regionalt center som kopplar ihop danspedagogik, ungas eget skapande och arrangerande av dansgästspel.