Studierektorsnätverk AT/BT/ST

En viktig del i läkares utbildning till specialist är en tydlig och välutvecklad studierektorsorganisation som bidrar till att utbildningsuppdraget blir tydligt och genomförs med god kvalitet.

Enligt beslut i koncernledningsgrupp och personalutskott ska det inom varje förvaltning finnas en övergripande studierektor för AT-, BT- och ST-läkare samt andra läkare som är under utbildning och introduktion. På samma sätt ska det finnas en regionövergripande studierektor vilken hör till VGR Akademin.

I arbetet ingår att samordna och stärka det regionala studierektorsnätverket, samordna regionala utbildningar för ST-läkare enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar samt att genomföra introduktionsutbildning för nya studierektorer.

Den regionövergripande studierektorn arbetar också med att bevaka utbildningsfrågor på nationell nivå samt deltar i regionens strategiska arbete om utbildning och kompetensutveckling.

Mer information om AT, BT och ST

AT, BT och ST