Individuellt anpassad behandling av utmattning

Mellan åren 2011 till 2014 genomförde ISM en randomiserad kontrollerad studie med tillägg av individuellt anpassad ”extrabehandling” till  standardbehandling, vilket följdes upp efter 15 månader. Resultatet visar inte på vare sig minskning av antalet sjukskrivningsdagar eller symtom på utmattning. Insatser enbart på individnivå bör kombineras med insatser på organisationsnivå om man vill minska sjukskrivningsdagar och symptom hos patienter sjukskrivna för utmattningssyndrom.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften Journal of Rehabilitation Medicine (2022)

Titel

Effects of Additional Individually Tailored Interventions on Sick-Leave and Symptoms in Patients with Exhaustion Disorder: A Randomized Controlled Trial

Författare

Agneta Lindegård, Kristina Glise, Lilian Wiegner, Per Reinhardt, Susanne Ellbin, Sandra Pettersson, Emina Hadzibajramovic och Ingibjörg Jonsdottir.

Bakgrund

Mellan åren 2011 till 2014 genomförde vi en randomiserad kontrollerad studie där vi systematiskt utvärderade om ett tillägg av individuellt anpassad ”extrabehandling” som tillägg till vår standardbehandling kunde minska sjukskriven och/eller minska symtom på utmattning. Uppföljning av resultatet gjordes efter 15 månader.

Deltagare som uppfyllt kriterierna för sänkt funktion inom följande områden, sänkt fysisk och mental energi, störd sömn, nedsatt kognitiv funktion samt bristande självkänsla, randomiserades till antingen kontrollgruppen, som fick standardbehandling eller till interventionsgruppen som fick extra behandlingar inom de områden där man uppvisat sänkt funktion.

Syfte

Att utvärdera effekterna på sjukskrivningsdagar och symtom på utbrändhet av att lägga till individuellt anpassade ”extra” behandlingar till en redan utprovad standardbehandling hos patienter med utmattningssyndrom.

Metod

Patienterna som deltog i studien fick extrabehandlingar för att förbättra symptom på psykisk och fysisk trötthet, sömnproblem, nedsatt kognitiv funktion och upplevd dålig självkänsla.
Totalt deltog 142 patienter (112 kvinnor, 30 män) i studien, fördelade till antingen interventionsgruppen som fick extrabehandlingar (n = 71) eller kontrollgruppen som enbart fick standardbehandlingen         
(n = 71).

Resultat

Vid uppföljningen efter 15 månader var 30% av försökspersonerna i interventionsgruppen och 34% i kontrollgruppen åter i arbete helt, det vill säga att de hade ingen sjukskrivning. Man såg ingen förändring av antalet sjukskrivningsdagar mellan första besöket och uppföljningen 15 månader senare, 42% av deltagarna i interventionsgruppen. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 39%. En ökad sjukskrivningsfrekvens sågs hos 1% i interventionsgruppen och 4% i kontrollgruppen. Mellan grupperna fanns dock ingen statistiskt säkerställd skillnad.

Slutsatser

Ett tillägg av individuellt utformade extrabehandlingar till en specialiserad standardbehandling, minskade inte antalet sjukskrivningsdagar eller symtom på utmattning. Insatser enbart på individnivå bör kombineras med insatser på organisationsnivå om man vill minska sjukskrivningsdagar och symptom hos patienter sjukskrivna för utmattningssyndrom.

Publicerat

Journal of Rehabilitation Medicine (2022)