Stressrelaterad ohälsa i Primärvården (STRIP)

Det är mycket vanligt att patienter som söker primärvårdsläkare upplever att de är stressade, oberoende av sökorsak. Vid upplevd stress är det vanligt med olika kroppsliga och psykiska symtom samt beteendeförändringar. En stor andel av dessa patienter har symtom på utmattningssyndrom och inte sällan samtidiga symtom på ångest och nedstämdhet. Den aktuella studien omfattar nästan 600 personer som sökt läkare vid fem olika vårdcentraler och som i två steg besvarat frågeformulär om stress och psykisk hälsa. De med misstänkt utbrändhet/utmattningssyndrom erhöll klinisk undersökning av läkare.

Titel

Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care - an observational study

Författare

Lilian Wiegner, Institutet för stressmedicin Göteborg, Dominique Hange och Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Det är välkänt att långvarig stressbelastning kan leda till psykisk ohälsa. Vi ville undersöka hur vanligt det är att patienter i arbetsför ålder som söker primärvården upplever sig stressade. Dessutom ville vi undersöka hur stor andel av de stressade patienterna som hade symtom på utmattning, ångest och eller depression. Kombinationen av långvarig stressbelastning och denna typ av psykisk ohälsa är inte tidigare studerat i en primärvårdspopulation.

Metod

Studien var uppdelad i flera steg. Patienter i arbetsför ålder som sökte läkare de aktuella dagarna tillfrågades om att delta oberoende av sökorsak. Av 689 tillfrågade patienter accepterade 587 deltagande, 377 kvinnor och 210 män.

I steg ett fick patienterna fylla i ett screeningformulär med frågor om kön, ålder, civilstånd, anställningsform, aktuell orsak till besöket samt en validerad fråga om stress från instrumentet QPS Nordic. Frågan löd: ”Stress är ett tillstånd där du känner dig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova på natten för att du tänker på problem hela tiden. Känner du av sådan stress för närvarande?” Det fanns fem svarsalternativ: "inte alls" och" bara lite" bedömdes som stressgrad 1, "till viss del", stressgrad 2 och "ganska mycket" och "väldigt mycket", stressgrad 3. Steg två bestod av ytterligare formulär till de som angivit stressgrad 2 eller 3. Symtom på utbrändhet/utmattning mättes med frågeformuläret Shirom-Melamed Burnout (SMBQ), självskattat utmattningssyndrom med (s-UMS) och för att bedöma symtom på depression och ångest användes Hospital Depression and Anxiety scale (HAD).

Resultat

Av studiepatienterna angav 345 (59%) stressgrad 2 eller 3, 237 kvinnor och 108 män. Tidigare studier har visat att kvinnor och ensamstående oftare upplever sig stressade än befolkningen i stort, vilket påvisades även i denna studie.

Av patienter med stressgrad 2 eller 3 hade två tredjedelar symtom på hög grad av utbrändhet, och närmare hälften hade symtom som talade för utmattningssyndrom. Symtom på depression och ångest var vanligt bland stressade patienter. Av de med stressgrad 3, hade 33% symtom som talade för depression, och 64 % symtom på ångestsjukdom.

Slutsats

En stor andel av patienter som söker primärvårdsläkare upplever ökad stressbelastning, oberoende av sökorsak. Vid ökad stressbelastning är det vanligt med symtom på psykisk ohälsa. Merparten av patienterna visade sig ha symtom som talar för såväl utmattningssyndrom som ångest- och depressionssjukdom.

I nästa steg kommer vi att kartlägga hur stor andel som uppfyller kriterierna för dessa sjukdomar vid klinisk undersökning.

Publicerat

BMC Family Practice, 2015

Sahlgrenska akademin, 2015