Fysisk kondition och stressrelaterad utmattning

Titel

Longitudinal associations between cardiorespiratory fitness and stress-related exhaustion, depression, anxiety and sleep disturbances

Författare

Agneta Lindegård, Gunilla Wastensson, Emina Hadzibajramovic och Anna Grimby-Ekman.

Bakgrund

Tidigare studier har bekräftat att fysisk aktivitet är en verksam behandlingsmetod när det gäller att förhindra och behandla mild till måttlig depression. En tidigare studie har också visat, att en ökad fysisk aktivitetsnivå var kopplad till mindre symtom på stressrelaterad utmattning. Dock saknas ofta objektiva mätningar av kondition i tidigare studier vilket kan ses som en svaghet.

Syfte

Syftet med denna studie var således att undersöka, om det fanns något samband över tid mellan objektivt uppmätt fysisk kondition och symtom på stressrelaterad utmattning. Vi undersökte även eventuella samband mellan objektivt uppmätt fysisk kondition och depression, ångest och sömnstörningar hos patienter som diagnostiserats med utmattningssyndrom.

Metod

Studiepopulationen bestod av 88 kvinnor ur vårt patientregister som diagnostiserats med utmattningssyndrom. Objektiv kondition mättes med Åstrands konditionstest, subjektivt upplevd fysisk aktivitetsnivå mättes med frågeformulär (SGPALS, Saltin Grimby Physical Activity Level Scale), grad av utmattning mättes via SMBQ (frågeformulär, Shirom Melamed Burnout Questionaire), för att mäta depression och ångest användes frågeformuläret HAD (Hospital Anxiety and Depression scale). För att mäta sömnstörningar använde vi en av frågorna från KSQ (Karolinska Sleep Questionaire). Både exponering (kondition) samt symtom mättes vid 6 uppföljningstillfällen.

Resultat

Resultatet visade på ett statistiskt säkerställt samband mellan uppmätt medelgod till god kondition och minskade symtom på stressrelaterat utmattnings (UMS). Största minskningen av symptom över tid var kopplat till att ha en medelgod kondition. Några statiskt säkerställda samband mellan övriga parametrar, depression, ångest och sömnstörningar och uppmätt kondition kunde vi inte upptäcka i denna studie.

Slutsats

Då medelgod kondition gav största minskningen av symptom på utmattning över tid, bör man i klinisk praxis kunna rekommendera en fysisk aktivitetsnivå i linje med tidigare allmänna rekommendation från ACSM (American College of Sports Medicin) som ett led i behandlingen av patienter med diagnosticerat utmattningssyndrom.

Publicerat

BMC Public Health, 2019