Bra kondition skyddar

Att ha bra kondition ger skydd att utveckla stressrelaterade mentala symptom hos högstressade individer

Titel

Cardiorespiratory Fitness Protects Against Stress-Related Symptoms of Burnout and Depression

Författare

Marcus Gerber, Universitetet Bern, Magnus Lindwall, Göteborgs universitet, Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin Göteborg, Mats Börjesson, Göteborgs universitet och Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Det är numera välkänt att det finns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet och mental ohälsa samt att fysisk träning kan förebygga utvecklingen av exempelvis depression. Vi vill med denna studie utveckla denna kunskap ännu mer och undersöka om bra kondition utgör ett skydd mot att man utveckla mentala ohälsosymtom såsom depression och utmattning hos de som rapporterar hög stressnivå.

Metod

197 deltagare ingick i studien, hälften män och medelåldern för deltagarna var 39 år. De genomförde ett cykeltest, där vi kunde skatta deras maximala syreupptagningsförmåga, så kallad kardiovaskulär fitness. Skattningsskalor som mäter utbrändhet, (Shirom–Melamed Burnout Questionnaire) och depression (Hospital Anxiety and Depression Scale) användes för att skatta symptom på mental ohälsa och en stressfråga från QPS Nordic frågeformuläret användes för att dela upp deltagarna i två grupper med låg och hög stressnivå.

Resultat

Resultaten visade den numera förväntade relationen mellan kondition och mentala symtom således; desto bättre kondition, desto lägre grad av mentala symtom. De mest intressanta resultaten var att hos individer som rapporterade hög stressnivå är kondition tydligt relaterat till lägre grad av självrapporterade symtom på depression och utbrändhet. Samma mönster kunna inte hittas bland de individer som inte rapporterar hög stressnivå, vilket inte är så konstigt då man inte heller kan förvänta sig hög rapportering av mentala symtom i denna grupp.

Slutsats

Graden av kardiovaskulär fitness (kondition) är relaterad till graden av symtom på stressrelaterad mental ohälsa hos individer som rapportera hög stressnivå. Att vara i bra fysisk form verkar således utgöra ett skydd att utveckla mental ohälsa bland individer som rapporterar hög stress. Att motivera individer att röra på sig regelbundet för att bättre kunna hantera sin stressiga vardag verkar således vara av största vikt.

Publicerat

Patient Educ Couns, 2013