Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro

Samverkan

Detta är ett delprojekt inom Mobiliseringsinitiativet, ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Det handlar om att utveckla hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Därigenom ska sjukfrånvaro förebyggas och motverkas. ISM har gjort en processutvärdering av delprojektet.

Syfte

Att hitta förebyggande metoder och tidiga åtgärder som förhindrar eller förkortar sjukfrånvaro. Projektets övergripande mål har varit att genomföra ett antal insatser som kan förebygga sjukfrånvaro på grund av stressrelaterad ohälsa.

Mer om projektet

 • Projektet har i sin helhet pågått sedan maj 2015, med genomförande från mars 2016 till juni 2017.

 • I projektet deltog fyra sjukhus och ytterligare en förvaltning inom Västra Götalandsregionen
 • Målgruppen var första linjens chefer och dess medarbetare

De viktigaste insatserna

 • En utbildning i hälsofrämjande ledarskap för första linjens chefer. Totalt har cirka 80 chefer genomfört utbildningen.
 • En individuell screening har genomförts i form av enkätundersökningar för att tidigt kunna identifiera medarbetare i riskzonen för stressrelaterad psykisk ohälsa. Screeningen vände sig till de 80 cheferna och deras medarbetare, totalt 2 400.

Processutvärdering

En processutvärdering har genomförts av Institutet för stressmedicin i syfte att studera förutsättningarna för att nå de mål som projektet hade satt upp. Detta gjordes via fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer samt genom att ta del av minnesanteckningar och andra viktiga handlingar.

De slutsatser som dras av projektets genomförande kan sammanfattas enligt följande:

 • Fortsätt arbetet med att utveckla samverkan mellan linjeorganisationer och viktiga stödfunktioner, såsom HR och FHV, men också med FK.
 • Det förebyggande och hälsofrämjande perspektiven är komplementära, men man behöver avsätta tid och resurser för att skapa en samsyn och gemensamt språk.
 • Insatser behöver riktas till såväl individer som arbetsplatser och hela organisationen. I projektet fanns förväntningar på att detta skulle ske, men i praktiken har huvudfokus varit på individnivå.
 • FHV kom in för sent i projektet. I framtiden behöver VGR utveckla arbetssätt för att använda FHV som en strategisk resurs även i förebyggande och hälsofrämjande arbete.
 • Det screeninginstrument som utvecklats inom projektet är värdefullt, och kan med fördel kompletteras med andra informationskällor för att fånga och analysera svaga signaler och även inkludera organisatoriska förutsättningar.
 • Genomförandet av stresshanteringskurserna visade på svårigheter i rekrytering och genomförande. Metoden går att utveckla liksom dialogen som leder fram till val av insats.
 • Att utbilda chefer i hälsofrämjande ledarskap är en bra metod, och projektet har banat väg för en fortsatt satsning på såväl utbildningar som nätverk för att stödja cheferna.
 • Utifrån projektets syfte var projekttiden alltför kort. Ett förändringsarbete behöver mera tid för att ge resultat.

Publicerat

Försöksverksamhet kring förebyggande av sjukfrånvaro, ISM-häfte 9, 2018

Arbetsmaterial för hållbart och hälsofrämjande ledarskap

Fånga upp svaga signaler

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se