Hälsofrämjande i praktiken

ISM studerade i ett forskningsprojekt hur man på ett sjukhus försökte ta ett steg vidare i att utveckla organisationernas hälsofrämjande arbete. Där identifierade vi de viktigaste framgångsfaktorerna och hindren i detta förändringsarbete.

Slutsatser från utvärderingen

Framgångsfaktorer för en långsiktig integrering av hälsofrämjande i praktiken som identifierats i denna studie är enligt vår uppfattning:

  • Brett ägandeskap för att driva utvecklingsarbetet i organisationens alla delar, inte enbart ansvar förlagt på en enskild projektledare eller avgränsad stabsfunktion.
  • Hälsofrämjande utveckling bör inte bedrivas i projektform som lätt tappar styrning, utan måste ske i delaktighet på alla nivåer och i en process som går i takt med och integreras i organisationens övriga centrala utvecklingsprocesser.
  • En tydlig och ändamålsenlig struktur främjar samverkan och goda relationer. Kommunikation som inkluderar dialog, inte enbart på enskilda enheter, utan i flöden såväl horisontellt som vertikalt i organisationen, är en grundbult både för att få en fungerande struktur och utveckla och bibehålla goda och välfungerande professionella relationer.
  • Att utvärdera effekterna av implementering av ett hälsofrämjande synsätt i organisation och vardagsarbete i en så stor och komplex verksamhet är utmanande och kräver stort engagemang i utveckling av lokalt anpassade såväl kvantitativa som kvalitativa mått och metoder.

Från Livstil i Väst till Hälsofrämjande arbetsplats

När Västra Götalandsregionen och AB Volvo 2007 avslutat sitt samarbetsprojekt Livsstil i Väst, som syftade till att stimulera medarbetare till en hälsosam livsstil, diskuterades möjligheterna att ta ett steg vidare i att utveckla organisationernas hälsofrämjande arbete. Målet var att integrera ett hälsofrämjande synsätt på alla nivåer, d.v.s. inte enbart på individnivå, utan även på grupp- och organisationsnivå.

Ett sjukhus och ett tillverkningsföretag som ansågs ligga långt framme i det hälsofrämjande arbetet utvaldes för ett sådant utvecklingsarbete. Såväl arbetsgivarsidan som fackliga företrädare från lokal, regional och nationell nivå involverades i förberedelserna. Institutet för stressmedicin tillfrågades 2008 om att utvärdera utvecklingsarbetet vilket ledde till den studie finansierad av AFA försäkring, som redovisas i denna rapport. På grund av den ekonomiska kris som inträffade 2009 valde dock tillverkningsföretaget att inte vidare delta i studien.

Om rapporten

I rapporten lyfter vi fram både positiva och negativa aspekter på den utvecklingsprocess som vi följt. Vi hoppas att de erfarenheter som vunnits kan komma till nytta i arbetet med att utveckla hälsofrämjande organisationer och företag. Tack alla inblandade som delat med sig av era upplevelser och erfarenheter under projektets gång.

Rapporten finns att ladda ned som pdf, men även att beställa som tryckt exemplar.

stressmedicin@vgregion.se

ISM-rapport 16, Hälsofrämjande i praktiken, 2015