Kulturhistoriska samlingar

gammalt fotoalbum

Samlingarna vid Vänersborgs museum – Kulturlagret omfattar cirka 350 000 föremål, 1 500 000 fotografier, cirka 60 000 böcker samt cirka 120 enskilda arkiv.

Samlandets historia tog här sin början år 1860. Föremålssamlingarna innehåller såväl arkeologiskt som kulturhistoriskt, etnografiskt, numismatiskt, konst och kartmaterial, fotografi samt naturhistoriskt material.

De arkeologiska samlingarna består till övervägande delen av stenåldersmaterial från f.d. Älvsborgs län med tyngdpunkt i Vänerområdet, Göta älvdalen och södra Dalsland samt historiskt material, 15-1600-tal, från köpstaden Brätte.

De kulturhistoriska samlingarna har en huvudsaklig geografisk spridning inom området Dalsland och Götaälvdalen. Här kan särskilt betonas representationen från Dalsland. Ämnesmässigt omfattar de främst föremål knutna till lantbruk, hushåll, hantverk, hemslöjd, inredning, textil (kläder och inredningstextil).

De etnografiska samlingarna härrör huvudsakligen från södra Afrika. En samling av antika egyptiska gravfynd kan också nämnas. 

Konstsamlingarna innehåller företrädesvis målad konst från tidsperioden 1800-tal – 1900-tal. Provenienser är här Sverige och övriga Europa. Samlingen består av såväl ramat som oramat material. Här ingår även äldre tryck.

Numismatiska och faleristiska samlingarna består huvudsakligen av svenska mynt från medeltid – 1900-tal samt även spridda samlingar av utländska mynt. De faleristiska samlingarna innefattar svenska och övriga Europeiska ordenstecken, medaljer och andra belöningstecken.

Kart- och plansamlingarna innefattar såväl geografiskt kartmaterial liksom plan- och ritningsmaterial över byggnader och anläggningar.

Under perioden cirka 1910 - 1930-tal bedrevs föremålsinsamlingen till stora delar aktivt för att senare övergå i ett huvudsakligen passivt insamlande. Under 1900-talets senare hälft har föremålssamlingarna främst vuxit genom gåvor, enstaka inköp eller särskild dokumentationsverksamhet. Här kan särskilt nämnas samlingar från A F Carlssons Skofabrik i Vänersborg, Televerkstaden i Vänersborg, Halmslöjd från Dalsland, Johanna Brunssons Vävskola i Stockholm, Textil, Svensk och ostindisk keramik, Dockskåp från Lundby, Leksaker, Konditoriutrustning m.m.

De naturhistoriska samlingarna grundar sig i en samling naturalier från Kungl. Vetenskapsakademien/ Riksmuseet som överlämnades till Vänersborgs läroverk 1860. Samlingarna kom på 1880-talet att överföras till Vänersborgs museum. Under de följande årtiondena, fram till cirka 1940-talet berikades dessa samlingar genom omfattande inköp och donationer. Objekten omfattar främst mineraler samt nordiska fåglar, ägg, däggdjur och fiskar. År 1883 överlämnades till det blivande museet även en samling av cirka 1 000 fåglar, ägg, däggdjur och insekter från södra Afrika, huvudsakligen Namibia. Denna samling besitter i dag ett synnerligen stort naturvetenskapligt värde. Utöver detta finns insekts- och snäcksamlingar med såväl inhemska som internationella provenienser.

Till de naturhistoriska samlingarna kan även räknas Vestra Sveriges Landtbruksmuseum – en samling bestående av cirka 1 300 glasbehållare med frö från svenska kulturväxter. Merparten av fröna är insamlade 1879 och bär i dag ett högt naturvetenskapligt värde.

Fotosamlingarna innefattar positiva fotografier samt negativ. Materialet härrör främst från före detta Älvsborgs län och utgörs av såväl gåvor som av museet egenproducerat dokumentationsmaterial. Bland det omfångsrika materialet kan nämnas större samlingar av foton från byggnadsinventeringar, flyg- och vykortsfotografier, material från flera porträttfotoateljéer cirka 1860-tal – 1990-tal, kyrkohistoriska fotografier, naturhistoriskt fotografi samt topografiskt ordnade fotosamlingar. I fotosamlingarna ryms även äldre internationellt material, främst från länderna kring Medelhavet.