Remiss till dövblindteam

En person som är dövblind har både en synnedsättning blindhet och en hörselnedsättning eller dövhet. Det kan begränsa minska möjligheterna att delta i önskade aktiviteter i vardagen.

Vad är dövblindhet?

Dövblindhet kan minska möjligheten att vara delaktig i samhället. Samhället kan då hjälpa till med olika insatser, till exempel att anpassa omgivningen eller erbjuda hjälpmedel.

En del personer talar, medan andra har teckenspråk som första språk. En del har alternativa metoder för att kommunicera.

Vem kan få hjälp från Habilitering & Hälsas dövblindteam?

Barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet kan få hjälp. Även närstående och personal kan få hjälp från dövblindteamet.

Hur får man hjälp från Habilitering & Hälsas dövblindteam?

För att få hjälp från krävs en remiss från audionommottagning och syncentral. En remiss kan alltid skickas om patienten till exempel har stora svårigheter att kommunicera, att få information eller har svårt att förflytta sig eller orientera sig. 

Vad är dövblindteamets uppdrag?

Dövblindteamet arbetar i hela Västra Götaland. Teamet kan ge stöd och hjälp för att öka delaktigheten i samhället och bidra till ett så meningsfullt liv som möjligt.

Hur arbetar dövblindteamet?

Vid det första mötet med dövblindteamet tar man reda på personens behov av hjälp och stöd. Insatserna och stödet planeras sedan tillsammans efter de behov som finns. Insatserna kan variera och förändras.

Vi anpassar alltid vår kommunikation efter personens behov  - teckenspråk, tal eller alternativ metod.

Dövblindteamet samarbetar med andra enheter inom Habilitering & Hälsa. Vi samarbetar även med Försäkringskassan, förskola, skola, arbetsplatser eller andra myndigheter.

Insatserna ges av specialpedagog, kurator, synpedagog/arbetsterapeut, psykolog, kommunikationspedagog, audionom samt ögonläkare och audiolog.

Exempel på insatser:

  • Samtalsstöd och krisbearbetning
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter
  • Olika slags utredningar ur ett dövblindperspektiv
  • Samarbete kring insatser från myndigheter, skola/förskola, kommuner
  • Information och stöd till anhöriga, närstående och personal
  • Anpassning och träning av syn-och hörselhjälpmedel i hemmet
  • Gruppverksamhet
  • Kommunikationsstrategier i all typ av kommunikation

Skicka remissen till dövblindteam

Dövblindteam