Bastjänstgöring (BT) för utlandsutbildade läkare

Ny utbildningsstruktur för läkare

Omfattande förändringar som berör både den svenska grundutbildningen och specialistutbildningen är under införande i Sverige. Den svenska läkarutbildningen blir fr o m hösten 2021 sexårig och dessutom legitimationsgrundande. AT fasas därmed ut på sikt och bastjänstgöring införs som en första obligatorisk del av specialistutbildningen.

Förändringen är en EU-anpassning och innebär att alla legitimerade läkare ges en likvärdig introduktion till svensk sjukvård oavsett var läkaren fått sin grundutbildning. I första fasen omfattas utlandsutbildade läkare medan läkare utbildade i Sverige berörs av förändringen först i nästa fas som inleds 2027.

Bastjänstgöring är följaktligen obligatoriskt för läkare som är utbildade i ett land utanför Sverige, som inte har gjort AT och som påbörjar sin ST-tjänst efter den 1 juli 2021.  

Bastjänstgöringen följer mål och riktlinjer i Socialstyrelsens föreskrift Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Målbeskrivningar 2021 som även inkluderar målbeskrivning för bastjänstgöringen. Socialstyrelsen publicerar löpande information om bastjänstgöring såsom målgrupp, regler och övergångsbestämmelser.

Delmål och utbildningsaktiviteter

BT är precis som ST målstyrd och delmålen ska i största möjliga mån kunna uppnås genom klinisk tjänstgöring. I delmålen för BT är kompetenskrav formulerade, men det finns inga krav på genomförda utbildningsaktiviteter. Vilka utbildningsaktiviteter som en BT-läkare behöver genomföra bestäms utifrån vad hen behöver för stöd för att kunna uppfylla delmålets kompetenskrav. Detta innebär att behoven kan se olika ut beroende på ursprungsland, utbildningsland och erfarenhet. Socialstyrelsen beskriver det så här:

”BT är också en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Av den anledningen anges i vissa BT-delmål (till exempel BT3 och BT4) krav på kompetens som den läkare som utbildat sig i Sverige troligen redan har, men som den som utbildat sig i ett annat land kan sakna. I de fallen behöver den som utbildat sig utanför Sverige antagligen genomföra vissa utbildningsaktiviteter (t.ex. delta i kurser) för att uppnå det aktuella delmålet, medan det för den som utbildat sig i Sverige troligen enbart blir en fråga om bedömning utifrån kompetenskraven i delmålet.”

PLUS som utbildningsstöd för att uppnå delmålen för BT

Innehållet i PLUS-programmet för läkare är anpassat så att lärandemålen så långt det är möjligt stämmer överens med målbeskrivningen för BT. BT-läkarna får de nödvändiga teoretiska kunskaperna genom PLUS och ambitionen är att programmet ska utgöra ett användbart stöd och ge goda förutsättningar för BT-läkarna att uppnå Socialstyrelsens delmål för BT.

För att få göra BT krävs svensk legitimation, vilket i sin tur kräver goda språkkunskaper. Trots detta är det inte ovanligt att utlandsutbildade medarbetare med legitimation behöver mer språkträning för att kunna arbeta patientsäkert. Sjukvårdssvenska och kommunikation på avancerad nivå ingår därför som en valbar del i PLUS.

Innehållet på PLUS är alltså detsamma oavsett om deltagaren är underläkare, BT-läkare, ST-läkare eller specialist eftersom den gemensamma nämnaren är introduktion till svensk hälso- och sjukvård. 

Bastjänstgöring i VGR

BT kan utföras som en helt fristående del som inte är kopplad till någon ST-tjänst. VGR erbjuder regionala, ettåriga BT-tjänster; 40 tjänster under 2023 och 40 tjänster under 2024. Mer information om BT i VGR samt ansökan till tjänsterna hittar du här.

BT kan även utföras som en första obligatorisk del av en ST-tjänst. BT ingår då i ST och förläggs under den första delen av ST-perioden, som ska vara minst 5,5 år lång.

Du är välkommen att kontakta oss om du önskar mer information eller har frågor och funderingar kring BT i förhållande till PLUS för utlandsutbildade.

Jenny Lundgren

Programansvarig

Telefonnummer

Mobil: 070-311 39 83

Sebastian Wallén

Medicinsk rådgivare