PLUS program för tandläkare och tandhygienister

Illustration av två personer som arbetar med tandvård samtalar med varandra.
Fotograf: VGR

PLUS är ett stöd som ger nytta i verksamheten

PLUS avlastar chefer och handledare i den kliniska verksamheten genom att komplettera introduktionen på arbetsplatsen. Detta frigör tid och resurser och bidrar till ökad patientsäkerhet. Medarbetaren förbättrar sina språkkunskaper och får god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor. Medarbetaren blir förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring tandvården.

Detta ger PLUS till deltagarna

PLUS bidrar till att ge utlandsutbildade medarbetare full nytta av sin utbildning. Samarbetet med kollegor, mötet med patienter och kontakterna med omgivande aktörer underlättas. Delaktigheten på arbetsplatsen ökar och medarbetaren blir en tydligare del av ett sammanhang där kunskaperna bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir deltagarna genom PLUS en del av ett nätverk med tandläkare och tandhygienister som har liknande erfarenheter.

Förutsättningar och förkunskaper

Deltagarna ska vara anställda i Västra Götalandsregionen och vi välkomnar medarbetare som är utbildade både inom och utanför EU/EES. Programmet kombineras med kliniskt arbete på tandvårdsklinik. Deltagarna bör vara på lägst språknivå B2 för att kunna tillgodogöra sig innehållet i programmet. Deltagare måste inte ha svensk legitimation men bör vara på god väg i processen mot svensk legitimation. Kontakta oss gärna för råd om språknivå och legitimationsprocess!

Upplägg

PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, reflektionsgrupp och språk. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva, tar ansvar för sitt eget lärande och bidrar till andras lärande.

Programmet planeras, genomförs och leds av en programledare med samma profession som deltagarna. Programledaren fungerar som en mentor och guide för våra deltagare.

Programmet pågår under c:a 20 veckor. En heldag varje vecka ägnas åt föreläsning och reflektionsgrupp. En heldag varannan vecka ägnas åt språk och kommunikation. Övrig tid arbetar deltagaren på sin ordinarie arbetsplats.

Medarbetare som är utbildade utanför Sverige och är uppvuxna utanför Sverige är normalt sett på PLUS en dag varje vecka och två dagar varannan vecka.

Språkläraren gör inledningsvis en individuell bedömning och språkundervisning kan därefter i samråd med berörd chef erbjudas en heldag varje vecka, beroende på deltagarens språknivå och behov av undervisning.

Detta innebär vidare att medarbetare som är utbildade utanför Sverige men är uppvuxna i Sverige (och därmed inte har behov av språkundervisning) är på PLUS en heldag varje vecka.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier

Föreläsningar som ges på tandvårdsprogrammet är bland annat dokumentation och journalföring med övningar i journalskrivning på tandvårdssvenska. Beslutsstödet R2 samt de nationella riktlinjerna och Frisktandvård är centralt i tandvårdsvardagen och deltagarna får en god introduktion i det för att bli trygga i sitt beslutsfattande och den juridik som berör tandvården.

Deltagarna får förståelse för den svenska hälso- och sjukvårdsorganisationen där tandvården är en viktig del. Det svenska tandvårdsstödet tas upp, liksom försäkringskassans roll i tandvården.

Läkemedelsförskrivning och direktiv om antibiotikaprofylax, vårdhygien, smittskydd och barntandvård är andra teman som tas upp under programmet.

Arbetskultur i svensk tandvård utifrån deltagarnas egna erfarenheter lyfts tillsammans med teamarbete och interprofessionellt samarbete. Etik, mänskliga rättigheter och jämlik vård och hälsa behandlas också.

Kommunikation och patientsamtal är centrala ämnen som återkommer på olika sätt under programmets gång.

Reflektionsgrupp

Grupphandledning med fokus på erfarenhetsutbyte och reflektion under ledning av erfarna tandläkare.

Mer information finns på sidan för utbildningsform och lärande

Svenska språket

Fortsättningskurs i språk och kommunikation med kultur- och samhällsorientering som vid behov avslutas med VGR språktest på C1-nivå.

Mer information finns på sidan för språk och kommunikation

Aktuell programinformation

För att få en uppfattning om klinikernas behov tar vi emot intresseanmälningar. Välkommen att skicka in din anmälan!

Till intresseanmälan


Faktablad PLUS program för tandvårdspersonal (pdf), nås endast av dig med tillgång till VGR:s intranät

Jenny Lundgren

Programchef PLUS