Allmänpediatrik på mottagningen

Utbildningen "Fortbildning allmänpediatrik på mottagningen i Västra Götalandsregionen" vänder sig till dig som vill uppdatera din allmänpediatriska kompetens och har minst fem års erfarenhet som färdig specialist.

Fortbildningsprogrammet, som är en sammanhållen tvåårig utbildning, syftar till att du ska utveckla den kompetens som krävs för att kunna fungera som senior allmänpediatrisk barnläkarspecialist på en tidsbeställd mottagning för barn och ungdomar.

Övergripande målbeskrivning

Efter avslutad utbildning ska du kunna:

  1. Bedriva god allmänpediatrisk vård för barn och ungdomar med utgångspunkt från vetenskap och beprövad erfarenhet
  2. Bedriva vård för barn och ungdomar med utgångspunkt från barnkonventionens vägledande principer (Artikel 1-3, 6 och 12)
  3. Stödja och informera barnet och vårdnadshavare/familj så att de blir delaktiga och får egen makt över sin situation
  4. Stödja utvecklingen av teamarbete inom den egna verksamheten
  5. Vägleda och stödja mindre erfarna medarbetare till ett adekvat och självständigt arbete 
  6. Samarbeta med och göra adekvata gränsdragningar mot andra vårdnivåer, elevhälsa, BVC, pediatriska grenspecialiteter och andra specialiteter
  7. Samarbeta med myndigheter (polis, smittskydd, rättsmedicin, folkhälsa, socialtjänst)
  8. Stödja en hållbar lärandemiljö i det dagliga arbetet utifrån ett vetenskapligt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt
  9. Definiera din egen kompetens och upprätta en egen utbildningsplan för att uppdatera, fördjupa och bredda din egna specifika allmänpediatriska kompetens avseende tillstånd, problem och situationer som kan förekomma på en pediatrisk mottagning

Kursinnehåll – lärandemoduler under ”Allmänpediatrik på mottagningen”

Förberedelse, genomförande och examination

Alla moment innefattar förberedande litteraturstudier, aktivt deltagande i falldiskussioner och utvärdering av lärandet. För godkänd utbildning krävs närvaro och godkänd utvärdering av lärandet. Utbildningsbevis kommer att utfärdas.

Tidsram

Utbildningen löper under 2-2,5 år med 6-8 utbildningstillfällen per år. Du kan lämna en intresseanmälan inför ny utbildningsstart. 

Du kommer då, via mejl, att få information om och när utbildningen startar och möjlighet till anmälan.

Intresseanmälan till kommande utbildning Allmänpediatrik på mottagning

Kursansvariga

Per Wekell
Regional studierektor för specialistläkare i pediatrik

Daniel Holmgren
Senior studierektor

Carola Kullberg-Lindh
Biträdande studierektor