Kvarvarande symptom och klinisk utmattning

Under snart tio års period har vi följt upp hur det går för patienter som tidigare har sökt och fått behandling för sitt utmattningssyndrom. Patienterna har behandlats på Insititutet för stressmedicins tidigare patientmottagning. Detta är första studien från denna långtidsuppföljning som kommer att följas upp av ytterligare ett antal artiklar. Studien visar att en tredjedel av patienterna med utmattning fortfarande är kliniskt utmattade sju år efter att de först sökte vård. Så många som sjuttio procent uppger att de upplever en fortsatt ökad stresskänslighet.  

Titel

Long-term follow-up of residual symptoms in patients treated for stress-related exhaustion

Författare

Kristina Glise, Lilian Wiegner och Ingibjörg H Jonsdottir

Syfte

Syftet med studien var att undersöka om patienter som tidigare har behandlas för utmattningssyndrom upplever kvarvarande symptom sju år efter att ha sökt vård. Ett annat syfte var att undersöka om några av patienterna fortfarande är klinisk utmattade och om detta skiljer sig mellan kvinnor och män.

Metod

Samtliga patienter som tidigare har behandlas på ISM har tillfrågats att besvara uppföljningsenkäter och 217 patienter (74% kvinnor) av dem har passerat sjuårsgränsen. Uppföljningsenkäterna från år två, tre och fem användes också i studien. Patienterna tillfrågades också att delta i klinisk undersökning och 163 patienter accepterade att delta. Ställningstagande avseende klinisk utmattning gjordes på dessa patienter cirka tolv år efter att de först sökte till mottagningen för sina besvär.

Resultat

Nästan hälften av patienterna rapporterar att de känner av kvarvarande trötthet, sju år efter att sökt vård för utmattning. Den kliniska undersökningen bekräftar att en tredjedel fortfarande uppfyller kriterier för klinisk utmattning som inte kan förklaras av andra tillstånd. Merparten, eller runt sjuttio procent uppger ökad stresskänslighet. Kognitiv nedsättning är också ett vanligt förekommande symptom som rapporterades av runt 40% av patienterna vid uppföljning. Detta mönster skiljer sig inte mellan kvinnor och män.

Slutsats

Vissa patienter som drabbas av utmattningssyndrom uppvisar långvariga symptom såsom kognitiv nedsättning och trötthet och en tredjedel är fortfarande utmattade. Förebyggande åtgärder är nödvändiga och det är särskilt angeläget att tidigt identifiera de faktorer som kan leda till långvariga symptom. Det är också av intresse att studera möjliga mekanismer varför så många av patienterna upplever ökad stresskänslighet.

Våra studier framåt kommer att fokusera på att undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom att vissa patienter har kvarvarande utmattning så många år efter att de sökt vård.

Publicerat

BMC Psychology