Fysisk aktivitet - gruppinformation

Syftet med denna studie var att studera och utvärdera om man med en relativt enkel metod, bestående av patientinformation i grupp, omfattande ca 1 timme med fokus på doseringen av fysisk aktivitet i olika skeden av stressrelaterad psykisk ohälsa, kunde få patienter med svår stressrelaterad ohälsa att bli mer varaktigt fysisk aktiva.

Titel

Promoting Graded Exercise as a Part of Multimodal Treatment in Patients
Diagnosed with Stress-Related Exhaustion

Författare

Markus Gerber, Universitetet Bern, Ingibjorg H Jonsdottir och Elin Arvidsson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Magnus Lindwall, Göteborgs universitet och  Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Patienter med stressrelaterad ohälsa är en ständigt växande grupp. Tidigare studier av patienter med olika former av psykisk ohälsa, till exempel depression och ångest, har visat att det kan vara extra svårt att inkorporera rekommenderad nivå av fysisk aktivitet i dessa patientgrupper.

Syfte

Syftet med denna studievar att studera och utvärdera om man med en relativt enkel metod, bestående av patientinformation i grupp, omfattande ca 1 timme med fokus på doseringen av fysisk aktivitet i olika skeden av stressrelaterad psykisk ohälsa, kunde få patienter med svår stressrelaterad ohälsa att bli mer varaktigt fysisk aktiva.

Resultat

Resultaten visade att patienter som fått denna information, och följts upp med kontinuerliga läkarbesök, signifikant ökade sin dos av fysisk aktivitet hållbart över tid.

Största ökningen skedde mellan nybesöket och 3-månadersuppföljningen. Trots en minskning av aktivitetsdosen över tid, var skillnaden mellan baslinjemätningen och 12-månadersuppföljningen fortfarande signifikant. Vi såg också att ett tillägg med ”coachad” aktivitet i form av ledarledd stavgång och lätt styrketräning inte ökade aktivitetsdosen ytterligare.

Slutsats

Tillräcklig dos av fysisk aktivitet kan framgångsrikt erhållas inom ramen för ordinarie multimodal behandling av denna patientgrupp.

  • Vi såg ingen skillnad i fysisk aktivitetsdos mellan de patienter som fått ledarledd träning jämfört med de som ”bara” fått detaljerad individanpassad information.
  • Speciell vikt bör läggas på att utveckla strategier för att förhindra den ”dipp” i aktivitetsnivå som vi kan se efter de första 3 månaderna.

Klinisk relevans

Primärvård och Företagshälsovård som ofta är de första kommer i kontakt med denna patientgrupp, kan genom gruppinformation om dosering av fysisk aktivitet vid stressrelaterad ohälsa, på ett effektivt sätt öka aktivitetsnivån och därmed främja den mentala hälsan hos denna patientgrupp.

Publicerat

J Clin Nurs, 2015