Prolaktin och akut stress

Nivåerna av prolaktin ökar under akut psykosocial stress

Titel

Prolactin response to acute pshychosocial stress in healthy men and women. 

Författare

Anna-Karin Lennartsson och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Göteborg

Bakgrund

Prolaktin är ett hormon som är mest känt för att främja mjölkbildning hos ammande mammor men detta hormon finns både hos män och kvinnor och har en mängd olika funktioner. Prolaktinnivåerna har visat sig att öka i samband med olika typer av psykisk stress men frågetecken har funnits huruvida prolaktinnivåerna ökar under akut kortvarig stress.

Metod

För att undersöka detta genomgick 45 friska individer i åldern 30-50 år (30 män och 15 kvinnor) Trier Social Stress Test, vilket är ett väl etablerat stresstest som används för att studera fysiologiska reaktioner på kortvarig psykosocial stress. Hjärtfrekvens och blodtryck registrerades under experimentets gång och blodprov togs före testet, direkt efter testet och efter 30 minuters återhämtning. Nivåer av prolaktin, kortisol, ACTH mättes.

Resultat

Resultaten visar på att prolaktinnivåerna ökar signifikant hos både män och kvinnor (se figur). Det fanns en stor variation i hur mycket man ökade sina nivåer (3-387%) och dessa skillnader visade sig till största del hänga samman med grad av generell stressaktivering, dvs. vilken ökning man fick av hjärtfrekvens och stresshormonerna kortisol och ACTH. Hos kvinnorna så berodde de skillnader som fanns i hur mycket man ökade sina prolaktinnivåer också på nivå av östradiol i blodet.

Slutsats

Betydelsen av ökade prolaktinnivåer under akut stress är inte klarlagd, men det har föreslagits att prolaktin har en roll i regleringen av stressreaktionen och/eller har en immunförsvarshöjande effekt under akut stress.

Publicerat

Psychoneuroendocrinology, 2011